гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Строителство на сгради и съоръжения със специализация Транспортно строителство

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация „Транспортно строителство“
Международни отношения и право
Присъждана професионална квалификация: строителен инженер по транспортно строителство
Международни
Ниво на квалификацията: ОКС "бакалавър"
образователно-квалификационна степен
Продължителност на програмата: 4 години (8 семестъра)
 
Брой кредити: 280
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0732: Building and civil engineering (06.4 - 582)
 
Конкретни изисквания за прием: Диплом за завършено средно или друго висше образование в български или чуждестранни учебни заведения. Приемът е след полагане на кандидатстудентски изпит.
  Завършено средно образование и успешно положени
Конкретен ред за признаване на предходно учене: информация се получава от ECTS координатора на катедра ""Строителство на Сгради и Съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;
• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
   - диплом или академична справка от предходно обучение;
   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.
 
Изисквания и правила за квалификация: За да се придобие ОКС „бакалавър” са необходими 280 кредита, от които 252 кредита от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от защита на дипломна работа. Изискване за придобиване на професионална квалификация е разработването и защитата на дипломна работа, която представлява цялостен синтез на придобитите знания и пригодността за практическа работа на бъдещия инженер. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика. До разработване на дипломна работа се допускат само студентите, които са завършили семестриално своето обучение и всички изпити по учебен план са положени успешно. Дипломната защита се провежда пред държавна изпитна комисия и се явява крайният изпит, който е основание за придобиване на ОКС "бакалавър".
 
Профил на специалността: Обучението по специалност „Строителство на сгради и съоръжения” с профил „Транспортно строителство” има за цел да подготви специалисти за нуждите на сектора "Транспортно строителство", който е един от приоритетите в Националната стратегия за развитие на транспортната система на страната до 2020 г. Обучението надгражда фундаменталните инженерни дисциплини, изучавани в общообразователния модул през първите 5 семестъра, със задълбочени познания по специализирани дисциплини в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на пътища, транспортни възли и железници. Студентите получават широкопрофилна базова подготовка по въпросите, свързани с осъществяването на транспортните връзки в населените места и извън тях, организацията, изпълнението и експлоатацията на системите и съоръженията, изграждащи пътната инфраструктура, въздействието им върху околната среда и човека, които се явяват основни при интегрираното развитие и управление на пътния сектор.
Учебният материал по специализираните дисциплини се базира на новите европейски нормативи и стандарти за проектиране, изграждане и експлоатация на системите и съоръженията на пътната инфраструктура. Бакълавърската програма „Транспортно строителство” има национална акредитация. Дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ( КАБ и КИИП).
 
Основни резултати от обучението: Завършилите специалност  „Строителство на сгради и съоръжения” със специализация „Транспортно строителство” притежават знания и умения за:
 

 • работа с най-новите компютърни програми в областта на проектирането
 • прилагане на актуалните строително-технически нормативи във всички етапи на пътното строителство;
 • проектиране на пътно-транспортни системи в населени места и извън тях, отговарящи на изискванията на строителната нормативна база;
 • технология на изпълнение на различни видове пътно-транспортни системи;
 • организация и управление на пътното строителство.

Придобитите знания и умения могат да се прилагат за решаване на проблеми при проектирането, изграждането и експлоатацията на пътно-транспортни системи;
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

 

Хорариум

Хорариум

1

CIE1237

Въведение в строителното инженерство

10

20

1

 

2

MAT 2001

Дескриптивна геометрия

15

30

1.5

 

Дескриптивна геометрия - к. задача

15

30

1.5

 

3

MAT1008

Линейна алгебра и аналитична геометрия

60

120

6

 

4

MAT1014

Математически анализ - I част

60

120

6

 

5

CHE1028

Химия в строителството

30

60

3

 

6

INF1062

Информационни системи и технологии

30

60

3

 

7

SPO1007

Спорт

40

80

4

 

ECO2007

Икономика на строителството*

8

 

Избираема дисциплина І

45

90

4.5

 

Общо за I семестър

305

610

30.5

 

9

MAT1025

Математически анализ - II част

45

90

4.5

 

10

PHY1007

Физика

45

90

4.5

 

11

GED1001

Геодезия

30

60

3

 

12

CIE 1029

Техническо чертане

30

60

3

 

13

PHY1002

Теоретична механика - I част

30

60

3

 

Теоретична механика - I част - к. задача

30

60

3

 

14

INF1491

Компютърни програми в проектирането

30

60

3

 

7

SPO1007

Спорт

40

80

4

 

CIE1175

Устойчиво строителство*

15

 

Избираема дисциплина ІІ

45

90

4.5

 

Общо за II семестър

325

650

32.5

 

Общо за I година

630

1260

63.0

 

16

CIE1240

Строителни материали - I част

30

60

3

 

17

GEO2003

Инженерна геодезия

30

60

3

 

Инженерна геодезия - практика

15

30

2

 

18

CIE1044

Сградостроителство и архитектура

30

60

3

 

Сградостроителство и архитектура - к. проект

30

60

3

 

19

MAS1008

Съпротивление на материалите - I част

45

90

5

 

Съпротивление на материалите - I част - к. задача

30

60

3

 

20

PHY1003

Теоретична механика - II част

30

60

3

 

Теоретична механика - II част - к. задача

30

60

3

 

21

 

Факултативна дисциплина І

30

60

3

 

Общо за III семестър

300

600

30.0

 

22

MAT1172

Приложна математика

30

60

3

 

23

CIE1205

Инженерна геология и хидрогеология

45

90

5

 

24

CIE1020

Строителни машини

30

60

3

 

Строителни машини - практика

15

30

2

 

25

CIE1241

Строителни материали - II част

60

120

6

 

26

MAS1009

Съпротивление на материалите - II част

30

60

3

 

Съпротивление на материалите - II част - к. задача

30

60

3

 

27

CIE1204

Пожарна безопасност на сгради и съоръжения

30

60

3

 

28

 

Факултативна дисциплина II

30

60

3

 

Общо за IV семестър

300

600

30.0

 

Общо за II година

600

1200

60.0

 

29

CIE1210

Строителни изолации

30

60

3

 

30

CIE1015

Строителна статика - I част

30

60

3

 

Строителна статика - I част - к. задача

30

60

3

 

31

CIE1027

Земна механика и фундиране - I част

30

60

3

 

Земна механика и фундиране - I част - к. проект

30

60

3

 

32

CIE1208

Стоманобетон

45

90

4.5

 

Стоманобетон - к. проект

30

60

3

 

33

MAN1465

Транспортни системи

45

90

4.5

 

34

PYT1012

Хидрология и хидравлика

45

90

4.5

 

35

 

Избираема дисциплина III

30

60

3

 

Общо за V семестър

345

690

34.5

 

36

CIE1016

Строителна статика - II част

30

60

3

 

Строителна статика - II част - к. задача

30

60

3

 

37

CIE1028

Земна механика и фундиране - II част

30

60

3

 

Земна механика и фундиране - II част - к. проект

30

60

3

 

38

CIE1211

Градско движение и улици

30

60

3

 

Градско движение и улици - к. проект

45

90

4.5

 

39

CIE1217

Проектиране на пътища и възли

45

90

4.5

 

Проектиране на пътища и възли - к. проект

45

90

4.5

 

40

CIE1244

Дървени конструкции и дървени мостове

30

60

3

 

Дървени конструкции и дървени мостове - к. проект

15

30

1.5

 

41

CIE1214

Организация и безопасност на пътното движение

30

60

3

 

Общо за VI семестър

360

720

36.0

 

Общо за III година

705

1410

70.5

 

42

CIE1199

Стоманени конструкции

30

60

3

 

Стоманени конструкции - к. проект

15

30

1.5

 

43

CIE1215

Технология на транспортното строителство

30

60

3

 

44

CIE1216

Стоманобетонни конструкции и съоръжения

30

60

3

 

Стоманобетонни конструкции и съоръжения - к. проект

30

60

3

 

45

CIE1219

Проектиране и строителство на железопътни линии

30

60

3

 

Проектиране и строителство на железопътни линии - к. проект

45

90

4.5

 

46

PYT1003

Транспортни тунели

45

90

4.5

 

Транспортни тунели - к. проект

45

90

4.5

 

47

PYT1017

Аеродрумно строителство

30

60

3

 

Аеродрумно строителство - к. проект

30

60

3

 

Общо за VII семестър

360

720

36.0

 

48

CIE1014

Стоманобетонни мостове

30

60

3

 

Стоманобетонни мостове - к. проект

45

90

5

 

49

PYT1008

Строителство на пътища

45

90

5

 

Строителство на пътища - к. проект

45

90

5

 

Строителство на пътища - практика

30

60

3

 

50

PYT 1011

Поддържане и реконструкция на пътища

30

60

3

 

Поддържане и реконструкция на пътища - к. проект

30

60

3

 

Поддържане и реконструкция на пътища - практика

30

60

3

 

51

CIE1243

Организация и управление на строителството

30

60

3

 

Организация и управление на строителството - к. проект

15

30

2

 

Организация и управление на строителството - практика

15

30

2

 

52

INF1494

Компютърни системи в oрганизацията и управлението на строителството

30

60

3

 

53

 

Преддипломен стаж

 

90

3

 

Общо за VIII семестър

375

840

40.5

 

Общо за IV година

735

1560

76.5

 

Разработване на дипломна работа

 

300

10

 

Общо за целия курс на обучение

2670

5730

280

 

 

Избираеми учебни дисциплини

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина І /избира се една дисциплина в I семестър/

 

 

 

 

І.1.

FLЕ1002

Чужд език - Английски език

45

90

4.5

 

І.2.

FLG1001

Чужд език - Немски език

45

90

4.5

 

І.3.

FLR1001

Чужд език - Руски език

45

90

4.5

 

І.4.

FLI1001

Чужд език - Италиански език

45

90

4.5

 

І.5.

ARC1232

Автоматизирано проектиране

45

90

4.5

 

І.6.

CIE1185

Автоматизация на инженерния труд

45

90

4.5

 

 

Избираема дисциплина ІІ /избира се една дисциплина във II семестър/

 

 

 

 

ІІ.1.

FLЕ1002

Чужд език - Английски език

45

90

4.5

 

ІІ.2.

FLG1001

Чужд език - Немски език

45

90

4.5

 

ІІ.3.

FLR1001

Чужд език - Руски език

45

90

4.5

 

ІІ.4.

FLI1001

Чужд език - Италиански език

45

90

4.5

 

ІІ.5.

CIE1238

Безопасни условия на труд в строителството

45

90

4.5

 

ІІ.6.

SEC1057

Защита от природни бедствия, катастрофи и пожари

45

90

4.5

 

 

Избираема дисциплина III /избира се една дисциплина в V семестър/

 

 

 

 

III.1.

CIE1212

Управление на строителните отпадъци

30

60

3

 

III.2.

CIE1242

Екология и опазване на околната среда

30

60

3

 

 

Факултативни учебни дисциплини

 

 

 

 

 

Факултативна дисциплина І /избира се една дисциплина в IІІ семестър/

 

 

 

 

І.1.

INF1493

Приложна електротехника и електроника

30

60

3

 

І.2.

MAN1064

Мениджмънт на строителната фирма

30

60

3

 

 

Факултативна дисциплина ІІ /избира се една дисциплина в IV семестър/

 

 

 

 

ІІ.1.

CIE1207

Правна и нормативна уредба в строителството

30

60

3

 

ІІ.2.

CIE1239

Недвижима собственост

30

60

3

 
* Забележка: Дисциплината се изучава от студенти в задочна форма на обучение.
 
Вид обучение: редовно/задочно
редовно/задочно/дистанционно.
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайносто оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и  възможността за информиране за мотивите на оценяване са дадени в съответната учебна програма.
Общи изисквания към обучаемите:
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: На студентите се предоставя възможност за участие в програмите за студентска мобилност на ВСУ “Черноризец Храбър“.
 
Стаж: В учебния план по някои от специалните дисциплини са предвидени практики, които се провеждат в български и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на пътища и пътни съоръжения.
 
Обучение в работна среда: В учебния план на бакалавърската програма „Строителство на сгради и съоръжения“ със специализация „Транспортно строителство“ по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и на дипломната работа са заимствани от реалната строителната дейност.
 
Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като проектанти, инвеститори и ръководни кадри в областта на пътното строителство, изграждането на градските комуникации и съоръжения и други подобни; като служители и експертни лица в инвеститорски, контролни и надзорни служби; като преподаватели в средни и висши училища, научни сътрудници в изследователски институти и др.
 
Възможности за продължаване на обучението:
Всеки успешно завършил обучение в ОКС „бакалавър” по програмата „Строителство на сгради и съоръжения“ със специализация „Транспортно строителство“ притежава необходимите способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС „магистър” по специалности:
 • „Строителни конструкции”;
 • „Транспортно строителство”;
 • „Водоснабдяване и канализация”
 • „Строителен инженеринг“
 • „Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения“
След придобиване на ОКС „магистър” има условия за получаване на образователна и научна степен „доктор” след обучение по докторски програми:
 • „Строителни конструкции“;
 • „Строителни материали, изделия и технология на производството им“;
 • „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“.
 
Програмен директор:
Ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения“
доц. д-р инж. Милена Кичекова
Секретар: Радостина Стефанова
Тел.: 052-359-621/589
E-mail: sss@vfu.bg