гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Графичен дизайн

Архитектурен факултет
Катедра "Архитектура и урбанистика"

 

СпециалностДизайн – Графичен дизайн

 

Присъждана професионална квалификация: графичен дизайнер

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: 4 години (8 семестъра)

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F):  0212: Fashion, interior and industrial design

 

Конкретни изисквания за прием: да притежават диплома за завършено средно образование и да положат кандидатстудентски изпит

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: ECTS координатор – арх. Десислава Христова, тел.: +359 52 359 579, e-mail: arch@vfu.bg – дава информация за възможностите за признаване на предходно образование – формално и неформално.
Процедура:  признаване на кредити от академични справки от наши и чужди университети (ако е от чужд университет академичната справка трябва да е легализирана и преведена на български език), дипломи за владеене на чужд език, сертификати и дипломи за компютърни умения

 

Изисквания и правила за квалификация: 240 кредита, като от тях 10 се придобиват при успешно защитена диплома работа. Обучението завършва със защита на дипломна работа, до която се допускат успешно положилите всички изпити от целия курс на обучение и успешно защитили семестриалните си проекти.

 

Профил на специалността: Основна цел на програмата е подготовка на професионални кадри в областта на графичния дизайн с умения да проектират тотал-графичен дизайн на фирмена реклама, печатната комуникационна графика, екранна графика, уебдизайн, дизайн на експозиционни пространства и събития.
Високото качество на обучение се гарантира от участието на изтъкнати наши специалисти в тази област и практикуващи дизайнери, както и с помощта на експерти от Италия, Германия, Испания и САЩ, с които университетът има партньорски отношения или работи по програми за мобилност на преподаватели и студенти. Последните имат възможност да провеждат част от учебните модули в партньорски европейски университети по програма „Еразмус”. Учебният план е гъвкав и позволява адаптиране към подобни практики, предвид единната европейска кредитна система във висшето образование.

 

Основни резултати от обучението:
Завършилите графични дизайнери ще могат да проектират тотал-графичен дизайн на фирмена реклама (лого, акциденция – визитка, бланка, пощенски плик, флайери, диплянки, каталози, плакати, билбордове, интернет базирана реклама и други), печатна комуникационна графика, екранна графика, уебдизайн, оформление на пространства, концепт дизайн и др.
Успешно завършилите получават квалификация „графичен дизайнер“ с диплом и специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label, с които е удостоен Варненският свободен университет “Черноризец Храбър”.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

Хорариум

Хорариум

 

 

1

2

3

4

 5

1

ARC1267

История на изкуството

30

60

3

2

ARC1268

Цветознание

30

60

3

3

ARC1269

Структурна комбинаторика

30

60

3

4

INF1461

Компютърно проектиране (Corel Draw )

45

90

4,5

5

ARC1240

Рисуване - I част

30

60

3

6

ARC1243

Живопис - І част

30

60

3

 

ARC1315

Чужд език  - базово ниво

60

120

6

 

SPO1160

Физическа култура  и спорт

45

90

4,5

Общо за I семестър

300

600

30

7

ARC1314

Перспектива

30

60

3

8

ARC1247

История на дизайна

30

60

3

9

INF1457

Компютърно проектиране  (InDesign)

30

60

3

10

INF1458

Компютърно проектиране   (Photoshop)

40

80

4

11

ARC1249

Рисуване - ІІ част

30

60

3

12

ARC1251

Живопис - ІІ част

30

60

3

13

ARC1253

Ергономия

15

30

1,5

14

ARC1315

Чужд език  - базово ниво

60

120

6

15

SPO1160

Физическа култура  и спорт

35

70

3,5

Общо за II семестър

300

600

30

 

 

Общо за I година

600

1200

60

16

ARC1255

История  на изкуството на XX в.

30

60

3

17

INF1459

Компютърно проектиране   (Illustrator)

60

120

6

18

INF1460

Компютърно проектиране  (3D Studio Max)

60

120

6

19

ARC1261

Рисуване - ІІІ част

30

60

3

20

ARC1283

Живопис - ІІІ част

30

60

3

21

ARC1265

Портфолио и презентации

30

60

3

22

ARC1270

Композиция във визуалните изкуства

30

60

3

23

 

Избираема А

30

60

3

Общо за III семестър

300

600

30

24

ARC1316

Моделиране

45

90

4,5

25

ARC1295

Макетиране

45

90

4,5

26

PSY1265

Психология на възприятието

30

60

3

27

ARC1317

Фотография

15

30

1,5

28

ARC1318

Семиотика

15

30

1,5

29

ARC1272

Езикова култура

15

30

1,5

30

ARC2022 

Дизайн материали и технологии

45

90

4,5

31

 

Избираема дисциплина B1

30

60

3

32

 

Избираема дисциплина B2

30

60

3

33

 

Избираема дисциплина B3

30

60

3

Общо за IV семестър

300

600

30

 

 

Общо за II година

600

1200

60

34

ARC1284

Шрифт и типография І ч.

60

120

6

35

ARC1285

Основни понятия на визуалния език

45

90

4,5

36

ARC1286

Лого и акциденция

45

90

4,5

37

ARC1287

Илюстрация

45

90

4,5

38

ARC1288

Плакат и билборд

45

90

4,5

39

ARC1289

Оформление на страница

45

90

4,5

40

ARC1290

История на графичния дизайн

15

30

1,5

Общо за V семестър

300

600

30

41

ARC1291

Корпоративен дизайн І част

120

240

12

42

ARC1292

WEB  дизайн І (Техники на програмиране)

90

180

9

43

ARC1293

Шрифт и типография ІI част

60

120

6

44

 

Факултативна дисциплина A

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

 

 

Общо за III година

600

1200

60

45

ARC1294

Корпоративен дизайн ІІ част

90

180

9

46

 

Избираема дисциплина C1

40

80

4

47

 

Избираема дисциплина C2

40

80

4

48

 

Избираема дисциплина C3

40

80

4

49

 

Факултативна дисциплина В1

30

60

3

50

 

Факултативна дисциплина В2

30

60

3

51

 

Факултативна дисциплина В3

30

60

3

Общо за VII семестър

300

600

30

52

 ARC1349

Корпоративен дизайн ІІI част

50

100

5

53

 

Избираема дисциплина D1

30

60

3

54

 

Избираема дисциплина D2

30

60

3

55

 

Избираема дисциплина D3

30

60

3

56

 

Избираема дисциплина D4

30

60

3

57

 

Факултативна дисциплина C

30

60

3

Общо за VIII семестър

200

400

20

 

 

Общо за IV година

500

1000

50

Дипломна работа

 

300

10

Общо за целия курс на обучение:

2300

4900

240

Избираеми учебни дисциплини 

A

PHI2004

Философия

30

60

3

SOC1025

Социология

В

ARC1296

Рисуване IV

90

180

9

ARC1297

Живопис IV

ARC1271

Естетика

AEC1350

Дигитални инструменти (AutoCAD)

С

FAR1096

Шрифтово изкуство 2 D

120

240

12

ARC1343

Мултимедия и компютърна анимация

ARC1351

WEB  дизайн ІI

ARC1352

Рисуване (стилизация на обекти )

D

FLT 2006

Втори чужд език

120

240

12

ARC1353

Визуално-комуникационни знаци

ARC1354

Илюстрация II

FAR1029

Реклама

ARC1355

Дизайн на електронни издания

Факултативни учебни дисциплини

A

ARC 2012

Въведение в архитектурното осветление

30

60

3

ARC1299

Интериор

В

INF1495

Компютърно проектиране (3D Studio Max) ІІ

90

180

9

MAN1242

Дизайн мениджмънт

ARC1356

Рекламна пластика

ARC1357

Калиграфия

C

ARC1358

Синтез на изкуствата

30

60

3

ARC1359

Дизайн на опаковка

ARC1298

История на архитектурата

Чужди езици

1.

FLE 1002

Чужд език – Английски език

120

240

12

FLG 1002

Чужд език – Немски език

FLF 1002

Чужд език – Френски език

FLS 1002

Чужд език – Испански език

FLR 1002

Чужд език – Руски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид обучение: редовно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Оценяването е по ECTS и техния български еквивалент. Оценката се формира базата на следните критерии: пълнота на показаните знания, качество на документиране на курсовите задачи и проекти, изчерпателност на проучването на проблематиката на конкретния предмет, структуриране и графично оформление на проектите.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Възможност за мобилност по Еразъм

 

Стаж: няма

 

Обучение в работна среда: няма

 

Професионални профили на завършилите: Дипломираният графичен дизайнер намира професионална реализация в рекламни агенции и студиа, издателски къщи, печатни и електронни медии, проектантски студиа, галерии, музеи, театри, телевизии, административни и специализирани органи, институции и граждански организации в областта на  културата, както и като експерти в общински и държавни институции,  други граждански формации в областта на културата, свободното време и туризма.

 

Възможности за продължаване на обучението: магистърски и докторски програми

 

Директор на програмата – чл.-кор. на БАН, проф. д.а.н арх. Атанас Ковачев, тел. 052/359 596, email: arch@vfu.bg