гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ЮРИДИЧЕКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

 

Специалност: „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“


Профил: „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

 

Присъждана професионална квалификация: бакалавър по „Защита на националната сигурност“ 

Ниво на квалификацията: първо

 

Продължителност на програмата: четири години/ пет години

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F):

 

Конкретни изисквания за прием: кандидат-студентски изпит, есе на обществено значима тема 

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене

 

Информация и насоки: доц. д-р Галина Милева, ECTS – координатор на катедра "Сигурност и безопасност", e-mail: galinaa@abv.bg; 

 

• Процедури: 
- Признаване на кредити на база на представяне на документи: академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE); международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
- сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по: чужд език от Департамент "Чуждоезиково обучение", компютърни умения от катедра "Информатика", специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Сигурност и безопасност";
- Присъждане на кредити: Катедра ""Сигурност и безопасност"" присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията."              

Изисквания и правила за квалификация*
За придобиване на квалификацията в специализация "Национална сигурност" са необходими 240 кредита, от тях 176 кредита от задължителни дисциплини, 30 кредита от избираеми дисциплини, 24 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от държавни изпити;

 

Профил на специалността
В специалност “Защита на националната сигурност" се подготвят кадри с висше образование, които да се реализират професионално в областта на обществената сигурност, в държавния, общинския и частния сектор. Организацията на обучението се основава на базов модул и модул от специализиращи дисциплини.                       

 

Основни резултати от обучението: 
В процеса на обучението студентите в бакалавърска програма "Защита на националната сигурност" получават знания и практически умения, които им позволяват своевременно да разкриват и оценяват опасности и заплахи за националната сигурност, корпоративната сигурност и личната сигурност, да вземат обосновани рискови решения, да организират и управляват силите и средствата за защита по начин, който да предотвратява нежелани събития - престъпления, аварии, катастрофи, да неутрализира последиците от тях и да подготвя условия за разкриване на причините, виновните лица и т.н.                     

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

SEC1079

Анализ и контрол на риска

60

120

6

2

SPO1009

Спорт – лична защита

60

120

6

3

FLT1003

Чужд език

60

120

6

4

PHI1006

Философия

30

60

3

PHI2005

Логика

LAW1074

Учение за държавата

INF1021

Информатика

INF1034

Информационни системи и технологии

5

SEC1086

История и теория на обществената сигурност

45

180

4,5

POL1184

История на политическите и правни учения

45

4,5

LAW1016

История на българската държава и право

90

9

Общо за I семестър

300

600

30

1

LAW1047

Обща теория на правото

105

210

10,5

2

SEC1105

Въведение в професионалното ориентиране

30

60

3

3

ECO1052

Глобализация на икономиката и развитието

45

90

4,5

4

 

Студентите могат да изберат един от следните модула спорт:

 

 

 

SPO1014

Лична защита – ІІ част

30

60

3

SPO1015

Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване

SPO1016

Приложни водни спортове и водно спасяване

SPO1017

Оцеляване в екстремални ситуации

5

SEC1061

Защита на културното наследство

30

60

3

6

FLT1003

Чужд език

60

120

6

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за І година

600

1200

60

1

SEC1006

Екологична сигурност

45

90

4,5

2

LAW1017

Конституционно право

135

270

13,5

3

 

Студентите могат да изберат един от следните модула спорт:

 

 

 

SPO1014

Лична защита – ІІ част

30

60

3

SPO1015

Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване

SPO1016

Приложни водни спортове и водно спасяване

SPO1017

Оцеляване в екстремални ситуации

4

SEC1078

Теория на разузнаването и контраразузнаването

60

120

6

5

PSY2003

Юридическа психология

30

60

3

PSY1065

Психология на кризиса

SOC1080

Социални комуникации

 

Стаж по специалността

Общо за IІІ семестър

300

600

30

1

LAW1108

Административно право и процес

150

300

15

2

LAW1041

Наказателно право, обща част

90

180

9

3

SEC1059

История на специалните служби

30

60

3

4

 

Студентите могат да изберат един от следните модула спорт:

 

 

 

SPO1014

Лична защита – ІІ част

30

60

3

SPO1015

Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване

SPO1016

Приложни водни спортове и водно спасяване

SPO1017

Оцеляване в екстремални ситуации

Общо за IV семестър

300

600

30

 

 

Общо за ІІ година

600

1200

60

1

LAW1085

Международно публично право

90

180

9

2

LAW1092

Полицейско право

60

120

6

3

LAW2026

Накацателно право, обща част

90

180

9

4

SEC1086

Управление на службите да сигурност

60

120

6

Общо за V семестър

300

600

30

1

LAW1058

Право на Европейския съюз

75

150

7,5

2

SEC1212

Организация и управление на евакуацията

45

90

4,5

3

SEC1983

Управление на силите и средствата при кризи

45

90

4,5

4

SEC1077

Теоретични и правни основи на националната сигурност

60

120

6

5

SEC2009

Правен режим на защита на класифицираната информация

30

60

3

6

SEC1071

Противодействие на тероризма

45

90

4,5

Общо за VІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за ІІІ година

600

1200

60

1

LAW1044

Наказателнопроцесуално право

135

270

13,5

2

SEC1055

Информационна сигурност

30

60

3

3

SEC1060

Кризи от неконвекционален характер

30

60

3

4

SEC1214

Безопасност при пожари, аварии и бедствия

30

60

3

5

LAW1063

Разузнавателна защита на конституционния ред

45

90

4,5

6

SEC1130

Защита на критичната инфраструктура

30

60

3

Общо за VІІ семестър

300

600

30

1

SEC1063

Основи на информационно-аналитичната дейност

40

80

4

2

SEC1070

Противодействие на разузнавателно-информационната дейност

40

80

4

3

LAW1020

Криминалистика

75

150

7,5

4

 SEC1076

Специални разузнавателни средства

45

90

4,5

Общо за VІІІ семестър

200

400

20

 

 

Общо за ІV година

500

1000

50

 

 

Държавен изпит

 

300

10

 

 

Общо за целия курс на обучение:

2300

4900

240

 

 

Избираеми дисциплини, избират се  3  от  9

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

Факултативни дисциплини,  избират се  2 от 8

 

 

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.


Вид обучение: редовно и задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките
От титуляра на всяка учебна дисциплина в специалност „Защита на националната сигурност” са въведени правила за допускане до семестриален изпит, методика и критерии за оценка, които се представят в началото на учебния курс пред обучаемите. Използват се разнообразни методи в учебния процес – лекции, семинарни занятия, практически упражнения, теренни проучвания, консултации /вкл. он-лайн/ и др. Формите и начините за оценяване са: курсови задачи, курсови работи и проекти, контролни работи, тестове, казуси, теренни проучвания и др. Критериите за оценка са в зависимост от методите и формите, използвани по всяка учебна дисциплина. Резултатите се документират в специфична форма „Дневник на преподавателя” и се съобщават устно или по електронен път по време на текущия контрол и след края на семестриалния изпит.     
изисквания към обучаемите:

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма

 

Стаж: Студентите имат задължителен стаж по специалността в Академия на МВР или в ЦСПП към Академия на МВР, гр. Варна

 

Обучение в работна среда: не са приложими

 

Професионални профили на завършилите: 
В процеса на обучението студентите в бакалавърска програма "Защита на националната сигурност" получават знания и практически умения, които им позволяват своевременно да разкриват и оценяват опасности и заплахи за националната сигурност, корпоративната сигурност и личната сигурност, да вземат обосновани рискови решения, да организират и управляват силите и средствата за защита по начин, който да предотвратява нежелани събития - престъпления, аварии, катастрофи, да неутрализира последиците от тях и да подготвя условия за разкриване на причините, виновните лица и т.н.                  

 

Възможности за продължаване на обучението
обучение в магистърски програми                              

 

Програмен директор:
(ръководител катедра: доц. д-р Валентин Тодоров, секретар на катедра: Катина Кисьова )