гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Международен бизнес мениджмънт

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

 

Специалност: "Бизнес администрация и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт"

 

Присъждана професионална квалификация: бизнес мениджър

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата4 години

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 041 Бизнес и администрация

 

Конкретни изисквания за прием:

Завършено средно или висше образование, успешно положен конкурсен изпит. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, както и резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

ECTS-координаторът ас. Гергана Желязкова, (e-mail: gergana.zhelyazkova@vfu.bg, ggzhelyazkova@gmail.com) на катедра "Администрация, управление и политически науки" дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение.

Признаване на кредити е възможно при представени документи (академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати и др.).

Сертифицирането на знания и умения се осъществява чрез полагане на изпити във ВСУ "Черноризец Храбър" по чужд език, за компютърни умения и специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Администрация, управление и политически науки". Катедрата присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация*:

За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 182 кредита от задължителни дисциплини, 30 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за държавен изпит (защита на дипломна работа).

 

Профил на специалността:

Обучението в специалност "Бизнес администрация и мениджмънт" - "Международен бизнес мениджмънт" се гради върху следните фундаментални направления: икономика, социология, управление, информационни технологии. То има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти и експерти в сферата на бизнес администрацията, които да работят компетентно и лоялно на управленски позиции в международни бизнес организации и техните представителства в Р България.

В процеса на обучението на специалност "Бизнес администрация и мениджмънт" - "Международен бизнес мениджмънт" се акцентира предимно на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на презентации и курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. Студентите се стимулират да разработват есета и научни доклади, да участват в конкурси и студентски олимпиади и конференции в университета, страната и чужбина.

В учебния план е предвидено осъществяването на учебна практика и преддипломен стаж в туристически организации по избор на студента.

Обучението е организирано по начин, осигуряващ възможност за хоризонтална мобилност в рамките на специалността и предлагане на дисциплини, които могат да бъдат избирани от студенти в други специалности на университета. Студентите се стимулират за участие в академична мобилност по програма "Еразъм".

 

Основни резултати от обучението:

Студентите придобиват специфични теоретични знания и практически умения за: подпомагане вземането на решения за формиране на продуктова и иновационна политика в бизнес организациите; своевременно и качествено изучаване на потребителското търсене и формиране на политика за обхващане на целевите пазари; изграждане на капацитет за реализация на фирмените стратегии на национално, международно и глобално равнище.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извън-аудиторна заетост

Кредити

1.

MAN1420

Въведение в мениджмънта

60

120

6

2.

MAN1426

Въведение в предприемачеството

60

120

6

3.

INF1465

Информатика

30

60

3

4.

MAN1434

Онлайн позициониране на организацията

30

60

3

5.

 

Факултативна дисциплина 1

30

60

3

6.

 

Чужд език (Ниво 1)

60

120

6

7.

SPO1007

Спорт

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1.

PSY1100

Социални комуникации

45

90

4,5

2.

LAW1156

Основи на правото

30

60

3

3.

SOC1082

Социология

30

60

3

4.

INF2018

Визуализация и интеракция

30

60

3

5.

ECO1067

Микро и макроикономика

60

120

6

6.

 

Чужд език (Ниво 1)

60

120

6

7.

SPO1007

Спорт

30

60

3

Общо за II семестър

300

600

30

Общо за І година

600

1200

60

1.

PSY1040

Психология на управлението

45

90

4,5

2.

ACC1034

Счетоводство

45

90

4,5

3.

FIN1137

Организация и технология на управлението

60

120

6

4.

MAN1073

Производствен мениджмънт

45

90

4,5

5.

MAN1440

Социални иновации и бизнес

45

90

4,5

6.

 

Чужд език (Ниво 2)

60

120

6

Общо за III семестър

300

600

30

1.

ECO1195

Глобализация на икономиката и развитието

45

90

4,5

2.

MAR1160

Маркетинг

60

120

6

3.

MAN1078

Управление на малкия и средния бизнес

60

120

6

4.

MAN1257

Управление на бизнес процеси

30

60

3

5.

 MAN1311

Международен финансов мениджмънт

45

90

4,5

6.

 

Чужд език (Ниво 2)

60

120

6

Общо за IV семестър

300

600

30

Общо за ІI година   

600

1200

60

1.

MAN1303

Управление на човешките ресурси

60

120

6

2.

MAN1445

Управление на иновациите

45

90

4,5

3.

MAN1424

Бизнес планиране

60

120

6

4.

MAN1055

Международен бизнес

30

60

3

5.

MAN1421

Аутсорсинг

45

90

4,5

6.

 

Избираема дисциплина 1: 

30

60

3

7.

 

Факултативна дисциплина 2

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1.

PSY1232

Организационно поведение

60

120

6

2.

ADM3278

Инструменти и механизми за публично-частни партньорства

30

60

3

3.

LAW1152

Търговско право

30

60

3

4.

 

Избираема дисциплина 2

30

60

3

5.

 

Избираема дисциплина 3

30

60

3

6.

 

Избираема дисциплина 4

30

60

3

7.

 

Избираема дисциплина 5

30

60

3

8.

 

Избираема дисциплина 6

30

60

3

9.

 

Факултативна дисциплина 3

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

Общо за ІII година

600

1200

60

1.

MAN1442

Стратегически мениджмънт

60

120

6

2.

MAN1008

Контролинг

45

90

4,5

3.

MAN1062

Логистичен мениджмънт

45

90

4,5

4.

MAN1444

Управление на международни инвестиционни проекти

30

60

3

5.

MAN1430

Краудсорсинг и краудфъндинг

30

60

3

6.

SPO1007

Спорт

30

60

2

7.

 

Избираема дисциплина 7

30

60

3

8.

 

Избираема дисциплина 8

30

60

3

 

 

Учебна практика

0

20

1

Общо за VII семестър

300

620

30

1.

MAN3283

Мениджмънт на конфликтите

60

120

6

2.

 

Избираема дисциплина 9

30

60

3

3.

 

Избираема дисциплина 10

30

60

3

4.

 

Факултативна дисциплина 4

30

60

3

5.

 

Факултативна дисциплина 5

30

60

3

6.

 

Преддипломен стаж

 

40

2

7.

 

Държавен изпит/Защита на дипломна работа

 

200

10

Общо за VIII семестър      

180

600

30

Общо за ІV година

480

1220

60

 

Избираеми дисциплини

 

 

 

1.

FIN1135

Корпоративни финанси

30

60

3

PCI1060

Връзки с обществеността

30

60

3

MAN1438

Проектна организация и управление

30

60

3

2.

ADM1034

Делова кореспонденция

30

60

3

MAN1077

Управление на качеството

30

60

3

MAN1441

Социални мрежи в управлението на бизнеса

30

60

3

3.

INF1468

Електронно управление

30

60

3

FIN1136

Корпоративно данъчно облагане

30

60

3

MAN1090

Екологичен мениджмънт

30

60

3

4.

LAW1006

Право на интелектуалната собственост

30

60

3

MAN1429

Коучинг и управление

30

60

3

ECO1017

Икономически анализ

30

60

3

5.

MAR1161

Маркетингови проучвания

30

60

3

MAN1270

Управление на инвестициите

30

60

3

MAN1437

Правна закрила на бизнеса

30

60

3

6.

SOC1083

Теория и организация на социалното осигуряване

30

60

3

MAN1427

Европейски политики и инициативи в подкрепа на бизнеса

30

60

3

FIN1138

Финансови и борсови пазари

30

60

3

7.

LAW1155

Международно търговско право

30

60

3

MAN1439

Реинженеринг в управлението на бизнеса

30

60

3

 

Бизнес икономика

30

60

3

 

Специализиран  чужд език  (ниво 1)

30

60

3

8.

MAN1353

Учебно-тренировъчна фирма 1

30

60

3

MAN1396

Управление на събитията

30

60

3

SEC1137

Сигурност и безопасност в стопанския сектор

30

60

3

MAN1446

Управление на продажбите

30

60

3

9.

MAN1432

Лидерство

30

60

3

SOC1081

Социално и културно предприемачество

30

60

3

MAN1252

Бенчмаркинг

30

60

3

 

Специализиран чужд език  (ниво 2)

30

60

3

10.

MAN1357

Учебно-тренировъчна фирма 2

30

60

3

MAN1436

Поведенчески проучвания и анализи

30

60

3

MAN3277

Риск мениджмънт

30

60

3

ECO1018

Регулиране на икономиката и бизнеса

30

60

3

 

Факултативни дисциплини         

 

 

 

1.

PSY3267

Философия

30

60

3

2.

BLT1002

Езикова култура

30

60

3

3.

MAT1027

Приложна математика

30

60

3

4.

QMS1007

Статистика

30

60

3

5.

MAN1423

Бизнес етика

30

60

3

6.

MAN1428

Количествени методи в управлението

30

60

3

7.

SOW1009

Методология и методика на социалните изследвания

30

60

3

8.

ADM1169

Държавно управление и администрация

30

60

3

9.

MAN1313

Местно самоуправление и регионално развитие

30

60

3

10.

MAN1443

Териториално устройство

30

60

3

11.

MAN1433

Международни осигурителни отношения

30

60

3

12.

ECO1215

Институционална система на ЕС

30

60

3

13.

LAW1057

Право на ЕС

30

60

3

14.

LAW1018

Конституционно право

30

60

3

15.

LAW1154

Административно право и процес

30

60

3

16.

MAN1010

Медиамениджмънт

30

60

3

17.

ECO1197

Икономика на труда

30

60

3

18.

MAN1060

Индустриални технологии

30

60

3

19.

ECO1220

Регионална икономика

30

60

3

20.

MAN1431

Културно наследство

30

60

3

21.

SOC1006

Социална политика

30

60

3

22.

MAN1435

Основи на туристическата дейност

30

60

3

23.

MAN1331

Мениджмънт на туристическите дестинации

30

60

3

24.

MAN1449

Управление на хотелиерството

30

60

3

25.

MAN1447

Управление на ресторантьорството

30

60

3

26.

MAN1448

Управление на туроператорската и турагентската дейност

30

60

3

27.

 

Втори чужд език (ниво 1)

30

60

3

28.

 

Втори чужд език  (ниво 2)

30

60

3

 

Чужди езици

Задължителни

Първа година (Ниво 1)

1.

FLE 1002

Английски - A2

120

240

12

FLE 1003

Английски - B1.1

120

240

12

FLE 1004

Английски - B1.2

120

240

12

FLF 1001

Френски – A1

120

240

12

FLG 1001

Немски – A1

120

240

12

FLR 1001

Руски – A1

120

240

12

FLS 1002

Испански – A2

120

240

12

Втора година (Ниво 2)

2.

FLE 1003

Английски B1.1

120

240

12

FLE 1004

Английски B1.2

120

240

12

FLE 1005

Английски B2

120

240

12

FLF 1002

Френски – A2

120

240

12

FLG 1002

Немски – A2

120

240

12

FLR 1002

Руски – A2

120

240

12

FLS 1003

Испански – B1.1

120

240

12

Избираеми

1

Специализиран чужд език (Ниво 1)

FLE 2003

Бизнес английски - B1.1

30

60

3

FLE 2004

Бизнес английски - B1.2

30

60

3

2.

Специализиран чужд език (Ниво 2)

FLE 2003

Бизнес английски - B1.1

30

60

3

FLE 2004

Бизнес английски - B1.2

30

60

3

Факултативни

1.

Втори чужд език (Ниво 1)

FLF 1001

Френски – A1

30

60

3

FLG 1001

Немски – A1

30

60

3

FLR 1001

Руски – A1

30

60

3

FLS 1001

Испански – A2

30

60

3

2.

Втори чужд език (Ниво 2)

FLF 1001

Френски – A1

30

60

3

FLG 1001

Немски – A1

30

60

3

FLR 1001

Руски – A1

30

60

3

FLS 1002

Испански – A2

30

60

3

Вид обучение: редовно, задочно и дистанционно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:

Правилата са конкретни за всяка учебна дициплина (курсови работи или задачи, реферати, междинни тестове, защита на проекти и др.).

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма

 

Стаж: Преддипломен стаж

 

Обучение в работна среда: Учебна практика

 

Професионалните профили на завършилите:

Успешно завършилите тази специалност могат да се реализират в бизнес администрации, в структурните звена на фирми и организации от публичния и частния сектор, ведомства в страната и чужбина, като експерти или ръководители на сектори, консултанти и сътрудници.

 

Възможности за продължаване на обучението:

Формираните знания, умения и способности в бакалавърската степен на специалността са основа за продължаване на обучението в магистърски и докторски програми.

 

Ръководител на Катедра "Администрация, управление и политически науки":

Доц. д-р Мария Великова
Приемен ден: Понеделник (16:00 – 17:00 часа), Кабинет A 403;
тел.: +359 52 359 595
е-mail: mariya.velikova@vfu.bg, velikova.mariya@gmail.com