гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Юридически факултет
Катедра "Сигурност и безопасност"

 

Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Присъждана професионална квалификация: Бакалавър по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование и успешно издържан кандидатстудентски изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки: гл. ас. д-р Галина Милева, ECTS – координатор на катедра "Сигурност и безопасност", e-mail: galinaa@abv.bg.
• Процедури:
а/ Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предходно обучение във висше училище, при съответствие с учебния план на специалност Право;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
б/ Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език (в Департамент "Чуждоезиково обучение");
- компютърни умения (в Технологичния институт).
• Присъждане на кредити:
Катедра "Сигурност и безопасност" присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията в специализация "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" са необходими 240 кредита, от тях 176 кредита от задължителни дисциплини, 34,5 кредита от избираеми дисциплини, 19,5 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от държавни изпити.

 

Профил на специалността: Утвърждаващата се тенденция на нарастване на престъпността и противообществените появи, изисква превенцията и контролът над престъпността да се извършват в нова и сложна криминогенна обстановка от специалисти, които да притежават комплекс от правни криминологически, педагогически, психологически, и икономически познания и умения, съчетани със специални знания, които могат да се добият чрез изучаване на учебни дисциплини от кръга на "полицейските". Специалността има интердисциплинарен характер. Учебният план включва дисциплини обособени в три блока – задължителни, избираеми и факултативни с насоченост към конвенционалната, икономическата и организираната престъпност.

 

Основни резултати от обучението
Подготвят се специалисти за превантивна дейност, ресоциализация на лицата с девианто и престъпно поведение, за участие в правоохранителни и правозащитни институции, за корекционни заведения, специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне и ресоциализация, пробационни и др. социални работници, специалисти при посредничество за решаване на конфликти (медиатори) и др.

 

Професионална реализация на завършилите
Получената професионална квалификация позволява на завършилите да се реализират успешно в системата на МВР, Министерството на труда и социалната политика, в общинските звена за обществен ред и сигурност, в държавни и частни организации изпълняващи функции по охраната на обществения ред и противодействието на престъпността, затвори, детски педагогически стаи и т.н.

 

Възможности за продължаване на обучението: Успешно завършилите специалността могат да продължат образованието си в магистърските програми „Право”, „Съдебни експертизи”, „Митническо разузнаване и разследване” на Юридическия факултет и др.

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна Заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1. LAW 1047 Обща теория на правото, І част 60 120 6
2. INF 2015 Информатика 30 60 3
3. SPO 1003 Спорт - Лична защита, 1 част 45 90 4,5
4.   Английски език 30 60 3
5.   Избираеми дисциплини 135 270 13,5
Общо за I семестър 300 600 30
1. INF 1032 Информационни системи и технологии 30 60 3
2. LAW 1017 Конституционно право, І част 60 120 6
3. LAW 1047 Обща теория на правото, ІІ част 45 90 4,5
4. SPO 1003 Спорт - Лична защита, 1 част 30 60 3
5.   Английски език 30 60 3
6.   Избираеми дисциплини 105 210 10,5
Общо за II семестър 300 600 30
Общо за І година 600 1200 60
1. LAW 1002 Административно право и процес,  I част 75 150 7,5
2. LAW 1017 Конституционно право, II част 75 150 7,5
3. LAW 1028 Криминология 60 120 6
4. SPO 1012 Спорт - Лична защита, 2 част 15 30 1,5
5.   Английски език 30 60 3
6.   Факултативни дисциплини 45 90 4,5
Общо за IIІ семестър 300 600 30
1. LAW 1002 Административно право и процес,  II част 75 150 7,5
2. SEC 1017 Организирана престъпност 45 90 4,5
3. LAW 1092 Полицейско право 60 120 6
4.   Английски език 30 60 3
5. SPO 1012 Спорт - Лична защита, 2 част 15 30 1,5
6.   Избираеми дисциплини 75 150 7,5
Общо за IV семестър 300 600 30
Общо за ІІ година 600 1200 60
1. LAW 2041 Наказателно право - обща част 90 180 9
2. SEC 1076 Специални разузнавателни средства 45 90 4,5
3. SEC 1034 Теория на оперативно-издирвателната дейност на полицията 60 120 6
4. LAW 1063 Разузнавателна защита на конституционния ред 45 90 4,5
5. SPO 1012 Спорт - Лична защита, 2 част 15 30 1,5
6.   Факултативни дисциплини 45 90 4,5
Общо за V семестър 300 600 30
1. LAW 2026 Наказателно право - особена част 90 180 9
2. SEC 1082 Управление на полицията 45 90 4,5
3. SPO 1012 Спорт - Лична защита, 2 част 15 30 1,5
4. LAW 1048 Осигурително право 75 150 7,5
5. SEC 1014 Оперативно - издирвателна дейност за предотвратяване на икономическата престъпност 45 90 4,5
6.   Факултативни дисциплини 30 60 3
Общо за VІ семестър 300 600 30
Общо за ІІІ година 600 1200 60
1. LAW 2027 Наказателнопроцесуално право - І ч. 75 150 7,5
2. SEC 1064 Охрана на обществения ред 60 120 6
3. SEC 1015 Оперативно - издирвателна дейност за предотвратяване на криминалната престъпност 60 120 6
4.   Избираеми дисциплини 30 60 3
5.   Факултативни дисциплини 75 150 7,5
Общо за VІІ семестър 300 600 30
1. LAW 2027 Наказателнопроцесуално право - ІІ ч. 60 120 6
2. LAW 1021 Криминалистика 80 160 8
3. LAW 1089 Наказателно изпълнително право 60 120 6
Общо за VІII семестър 200 400 20
Общо за ІV година 500 1000 50
    Държавни изпити   300 10
Общо за целия курс на обучение 2300 4900 240
  Избираеми дисциплини
1. LAW 1074 Учение за държавата 45 90 4,5
LAW 1073 Устройство на съдебната власт 45 90 4,5
LAW1016 История на българската държава и право 90 180 9
2. PED 1004 Педагогика в дейността на органите на наказателното правосъдие 45 90 4,5
PSY3113 Просоциално поведение
3. PSY 2003 Юридическа психология 45 90 4,5
PSY 1006 Етнопсихология
4. SEC 1083 Теория на управлението 60 120 6
SEC 1030 Защита на критичната инфраструктура 30 60 3
MED 1010 Долекарска помощ 30 60 3
5. LAW 2064 Правен режим на държавната служба 30 60 3
LAW 1050 Основи на гражданското право
6. SEC 1009  Контрол на пътното движение 45 90 4,5
SEC 1006 Екологична сигурност
7. SEC1004 Граничен контрол 30 60 3
LAW 2031 Общинско право, местно самоуправление и местна администрация
SEC 1071 Организация на превенцията на престъпността
    Факултативни дисциплини
1. POL 1184 История на политическите и правни учения 45 90 4,5
SEC 1077 Теоретични и правни основи на националната сигурност
SEC 1067 Политика на ЕС в областта на сигурността и вътрешните работи
2. LAW 2039 Престъпност на непълнолетните 45 90 4,5
SEC 1072 Противодействие на тероризма
  Чужд език
3. PHI 1008 Етика 30 60 3
SOC 1025 Социология
PHI 1006 Философия
SEC 2009 Правен режим на защита на класифицираната информация
  Чужд език
SEC1128 Експедиционен туризъм
4. LAW1058 Право на Европейския съюз 75 150 7,5
LAW1009 Застрахователно право
  Чужд език
Чужди езици
1. FLE 1002 Английски език 120 240 12
FLE 1003 Английски език 120 240 12
FLE 1004 Английски език 120 240 12
FLF 1001 Чужд език - Френски език 150 300 15
FLG 1001 Чужд език - Немски език 150 300 15
FLR 1001 Чужд език - Руски език 150 300 15
FLS 1002 Чужд език - Испански език 150 300 15
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Във всяка учебна дисциплина са въведени правила за допускане до семестриален изпит, методика и критерии за оценка, които се представят в началото на учебния курс пред обучаемите. Основните форми на оценяване са писмен и устен семестриален изпит, тестове, защита на курсова задача, решаване на казус, работа в екип. Критериите за оценка са в зависимост от методите и формите, използвани по всяка учебна дисциплина.

 

Изисквания за завършване: През периода на обучение със студентите се провежда стаж по предварително разработена и утвърдена методика в извън учебно време. Обучаемите, в зависимост от специализацията, могат да изберат един от вариантите: Западни Родопи; структури на МВР; предприятия, дружества, фирми, областни и общински управи. Могат да се включат и в едноседмична образователна практика в Република Турция. Стажът завършва със защита пред назначена комисия, което е задължително условие за допускането им до държавен изпит. Студентите завършват обучението си за бакалавърска степен с държавни изпити по наказателно-правни науки и специални дисциплини..

 

Вид обучение: редовна и задочна форма на обучение.

 

Ръководител на Kатедра "Сигурност и безопасност": доц. д-р Валентин Тодоров
приемен ден – вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа
тел.: 052/359-563
e-mail: vtodorov@vfu.bg