гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Строителство на сгради и съоръжения със специализация "Строителни конструкции"

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

 

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация "Строителни конструкции"

 

Присъждана професионална квалификация: строителен инженер

 

Ниво на квалификацията: ОКС "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: 4 години (8 семестъра)

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0732: Building and civil engineering (06.4 - 582)

 

Конкретни изисквания за прием: диплом за завършено средно или друго висше образование в български или чуждестранни учебни заведения. Приемът е въз основа на кандидатстудентски изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: Информация се получава от ECTS координатора на катедра "Строителство на Сгради и Съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:

   - диплома или академична справка от предходно обучение;

   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);

   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.

 

Изисквания и правила за квалификация – за да се придобие ОКС "бакалавър" са необходими 240 кредита, от които 180.5 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 13.5 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от защита на дипломна работа. Изискване за придобиване на професионална квалификация е разработването и защитата на дипломна работа, която представлява цялостен синтез на придобитите знания и пригодността за практическа работа на бъдещия инженер. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика. До разработване на дипломна работа се допускат само студентите, които са завършили семестриално своето обучение и всички изпити по учебен план са положени успешно. Дипломната защита се провежда пред държавна изпитна комисия и се явява крайният изпит, който е основание за придобиване на ОКС "бакалавър".

  

Профил на специалноста – обучението по специалност "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Строителни конструкции" има за цел да подготови специалисти, притежаващи солидна теоретична подготовка и практически опит в проектирането и изпълнението на различни строителни конструкции. Обучението е по учебен план, който отразява опита на водещи ВУЗ в страната и чужбина, както и на най-новите тенденции в обучението на строителни инженери. Подборът на дисциплините осъществява идеята за широкопрофилна подготовка на бъдещите строителни инженери. Усвояват се знания за методиката на проектиране по действащите национални и европейски нормативи, за прилагането на специализирани програмни продукти за проектиране на строителни конструкции. Заложените в учебния план практики и стажове, осъществяващи се в български и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на строителството, са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се. Бакалавърската програма "Строителни конструкции" има национална акредитация. Дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ( КАБ и КИИП).

 

Основни резултати от обучението: завършилите специалност "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Строителни конструкции" притежават знания и умения за:

  • Правилен подбор на строителните материали с цел гарантиране на якост, надеждност и  дълготрайност на строителната конструкция;
  • Работа с най-новите компютърни програми в областта на строителното проектиране;
  • Прилагане на актуалните строително-технически нормативи;
  • Проектиране на строителни конструкции, отговарящи на изискванията на строителната нормативна база;
  • Технология на изпълнение на бетонни, стоманобетонни, метални, дървени и пластмасови строителни конструкции;
  • Сеизмично осигуряване на строителните конструкции;
  • Организация и управлението на строителството.

Придобитите знания и умения могат да се прилагат за решаване на проблеми в строителството на сгради и съоръжения и изготвяне на становища по проблеми в сферата на строителното инженерство.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

Хорариум

Хорариум

1

 

2

3

4

6

1

MAT1004

Дескриптивна геометрия и техническо чертане

30

60

3

Дескриптивна геометрия и техн. чертане -курсова задача

30

60

3

2

MAT1014

Математически анализ - I част

60

120

6

3

MAT1008

Линейна алгебра и аналитична геометрия

45

90

4,5

4

CHE1028

Химия в строителството

30

60

3

5

INF1062

Информационни системи и технологии

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина І

45

90

4,5

7

SPO1007

Спорт

30

60

3

CIE1041

Саниране на сгради и съоръжения

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAT1025

Математически анализ - II част

45

90

4,5

2

GED1001

Геодезия

30

60

3

3

PHY1002

Теоретична механика - I част

30

60

3

Теоретична механика - I част - курсова задача

30

60

3

4

PHY1007

Строителна физика

40

80

4

5

INF1470

Информационни системи и технологии в строителството

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина ІІ

45

90

4,5

7

 

Избираема дисциплина ІІІ

30

60

3

8

SPO1007

Спорт

20

40

2

ECO2007

Икономика на строителството

Общо за II семестър

300

600

30

Общо I година

600

1200

60

1

PHY1003

Теоретична механика - II част

30

60

3

Теоретична механика - II част - курсова задача

30

60

3

2

MAS1008

Съпротивление на материалите - I част

45

90

4,5

Съпротивление на материалите - I част - курсова задача

30

60

3

3

GEO2003

Инженерна геодезия

30

60

3

Инженерна геодезия - практика

15

30

1,5

4

CIE1044

Сградостроителство и архитектура

30

60

3

Сградостроителство и архитектура - курсова задача

15

30

1,5

5

 

Факултативна дисциплина І

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина ІV

30

60

3

7

SPO1007

Спорт

15

30

1,5

MAN1042

Управление на качеството

Общо за III семестър

300

600

30

1

CIE1019

Строителни материали

60

120

6

2

MAS1009

Съпротивление на материалите - II част

30

60

3

Съпротивление на материалите - II част - курсова задача

30

60

3

3

CIE1061

Хидравлика и ВиК

30

60

3

Хидравлика и ВиК - практика

15

30

1,5

4

 

Избираема дисциплина V

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина VІ

45

90

4,5

6

 

Факултативна дисциплина ІІ

30

60

3

7

SPO1007

Спорт

15

30

1,5

CIE1175

Системи за оценка на устойчивото строителство

Общо за IV семестър

300

600

30

Общо II година

600

1200

60

1

CIE1015

Строителна статика - I част

30

60

3

Строителна статика - I част - курсова задача

30

60

3

2

CIE1020

Строителни машини

30

60

3

Строителни машини - практика

15

30

1,5

3

CIE1046

Стоманобетон I част

45

90

4,5

Стоманобетон I част - курсов проект

30

60

3

4

CIE1027

Земна механика и фундиране - I част

30

60

3

Земна механика и фундиране - I част - курсов проект

15

30

1,5

5

 

Избираема дисциплина VІІ

30

60

3

Избираема дисциплина VІІ - курсов проект

15

30

1,5

6

 

Факултативна дисциплина ІІІ

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1

CIE1016

Строителна статика - II част

30

60

3

Строителна статика - II част - курсова задача

30

60

3

2

CIE1047

Стоманобетон II част

30

60

3

Стоманобетон II част

30

60

3

3

CIE1028

Земна механика и фундиране - II част

30

60

3

Земна механика и фундиране - II част - курсов проект

30

60

3

4

CIЕ1025

Дървени и пластмасови конструкции

30

60

3

Дървени и пластмасови конструкции– курсов проект

15

30

1.5

5

 

Избираема дисциплина VІІІ

30

60

3

Избираема дисциплина VІІІ - курсов проект

15

30

1,5

6

 

Факултативна дисциплина ІV

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

Общо III година

600

1200

60

1

МАS1015

Стоманени конструкции I част

45

90

4.5

Стоманени конструкции I част - практика

15

30

1.5

2

CIE1022

Технология и организация на строителството

30

60

3

Технология и организация на строителството – курсов проект

15

30

1.5

Технология и организация на строителството - практика

15

30

1.5

3

CIE1023

Устойчивост и динамика на строителните конструкции

30

60

3

Устойчивост и динамика на строителните конструкции –курсов проект

30

60

3

4

CIE1049

Стоманобетонни конструкции

30

60

3

Стоманобетонни конструкции – курсов проект

30

60

3

Стоманобетонни конструкции - практика

15

30

1.5

5

 

Избираема дисциплина ІХ

30

60

3

6

 

Факултативна дисциплина V

15

30

1.5

Общо за VII семестър

300

600

30

1

CIE1014

Стоманобетонни мостове

30

60

3

Стоманобетонни мостове - курсов проект

15

30

1.5

2

MAS1016

Стоманени конструкции II част

30

60

3

Стоманени конструкции II част - курсов проект

30

60

3

3

CIE1024

Антисеизмично строителство

30

60

3

Антисеизмично строителство- курсов проект

20

40

2

4

MAS1017

Теория на еластичността и пластичността

30

60

3

Теория на еластичността и пластичността – курсова задача

15

30

1.5

Общо за VIII семестър

200

400

20

Общо IV година

500

1000

50

Дипломна работа

 

300

10

Общо за целия курс на обучение

2300

4900

240

Избираеми дисциплини (избира се една от групата )

I..1

FLE1001

Чужд език – Английски език

90

180

9

I.2

FLG1001

Чужд език – Немски език

90

180

9

I.3

FLR1001

Чужд език - Руски език

90

180

9

I.4

FLI1001

Чужд език - Испански език

90

180

9

I.5

ARC1232

Автоматизирано проектиране

45

90

4,5

I.6

CIE1185

Автоматизация на инженерния труд

45

90

4,5

II..1

FLE1001

Чужд език – Английски език

90

180

9

II.2

FLG1001

Чужд език – Немски език

90

180

9

II.3

FLR1001

Чужд език - Руски език

90

180

9

II.4

FLI1001

Чужд език - Испански език

90

180

9

II.5

SEC1140

Охрана на труда и опазване на околната среда

45

90

4,5

II.6

SEC1212

Защита от природни бедствия, катастрофи и пожари

45

90

4,5

III.1

INF1491

Компютърни програми в проектирането

30

60

3

III.2

INF1492

Компютърно моделиране на строителни конструкции

30

60

3

IV.1

MAT1172

Избрани глави от математиката

30

60

3

IV.2

MAN1180

Мениджмънт и управление на инвестициите

30

60

3

V.1

CIE1204

Пожарна безопасност на сгради и съоръжения

30

60

3

V.2

ADM1192

Европейски програми за проектно финансиране

30

60

3

VI.1

CIE1205

Инженерна геология и хидрогеология

30

60

3

VI.2

CIE1193

Зидани конструкци

30

60

3

VII.1

CIE1005

Инженерни инсталации в сгради

30

60

3

Инженерни инсталации в сгради - курсов проект

15

30

1,5

VII.2

CIE1125

Усилване и въстановяване на строителни конструкции

30

60

3

Усилване и въстановяване на строителни конструкции- курсов проект

15

30

1,5

VIII.1

CIE1228

Пътно и ж.п. строителство

30

60

3

Пътно и ж.п. строителство - курсов проект

15

30

1,5

VIII.2

CIE1212

Управление на строителните отпадъци

30

60

3

Управление на строителните отпадъци – курсов проект

15

30

3

IX.1

ARC2085

Съвременни методи за проектиране

30

60

3

IX.2

CIE1303

Управление на човешките ресурси

30

60

3

Факултативни дисциплини (избират се една от групата )

 

I.1

INF1493

Приложна електротехника и електроника

30

60

3

 

I.2

CIE1196

Технология на довършителните работи

30

60

3

 

II.1

CIE1207

Правна и нормативна редба в строителството

30

60

3

 

II.2

SEC1210

Теория на риска

30

60

3

 

III.1

CIE1210

Строителни изолации

30

60

3

 

III.2

MAN1466

Управление на персонала

30

60

3

 

IV.1

 

Енергоефективно строителство

30

60

3

 

IV.2

CIE1198

Пожарна безопасност и екология

30

60

3

 

V.1

INF1494

Компютърни системи в oрганизацията и управлението на строителството

15

30

1,5

 

V.2

CIE1188

Психология на кризисните и екстремални ситуации в строителството

15

30

1,5

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайносто оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и  възможността за информиране за мотивите на оценяване са дадени в съответната учебна програма.и изисквания към обучаемите:

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: На студентите се предоставя възможност за участие в програмите за студентска мобилност на ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Стаж: В учебния план по някои от специалните дисциплини са предвидени практики, които се провеждат вбългарски и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на проектирането и строителството на сгради и съоръжения.

 

Обучение в работна среда: В учебния план на бакалавърската програма по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и дипломната работа са заимствани от реалната строителната дейност.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като ръководни и изпълнителски кадри в конструкторски бюра, строително-монтажни фирми, строителни лаборатории; служители и експертни лица в инвеститорски, контролни и надзорни служби; преподаватели, сътрудници в изследователски институти и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Всеки успешно завършил обучение в ОКС "бакалавър" по програмата "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация "Строителни конструкции" притежава необходимите знания и способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "магистър" по специалности "Строителни конструкции", "Пътно строителство"; "Водоснабдяване и канализация" (с два профила: "Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" и "Пречистване на води"), "Строителен инженеринг", "Противопожарна техника и автоматика". След придобиване на ОКС "магистър" има условия за получаване на образователна и научна степен "доктор" след обучение по акредитираните докторски програми "Строителни конструкции", "Строителни материали, изделия и технология на производството им" и "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника".

 

Програмен директор:

Ръководител катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

доц. д-р инж. Милена Кичекова

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.: 052-359-621/589

E-mail: sss@vfu.bg