гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Европейска администрация и управление на проекти

ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРА „АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”

 

Специалност: Европейска администрация и управление на проекти


Специализация: Европейска администрация и управление на проекти


Образователно-квалификационна степен: „магистър”


Професионална квалификация: магистър по публична администрация и мениджмънт
Срок на обучение: 2 семестъра (за завършили ОКС „бакалавър” в професионално направление 
                                  „Администрация и управление”)                     
                                     3 семестъра (за завършили ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по други професионални 
                                     направления)

 

Изисквания за прием: Придобита бакалавърска/магистърска степен в специалности от професионално направление „Администрация и управление” или по други специалности със среден успех не по-нисък от "добър" 3,50; успешно положен конкурсен изпит. За действащи служители от държавната администрация изпитът е мотивационно интервю.

 

Конкретен ред за признаване на предходно обучение:
• Информация и насоки:
ECTS – координаторът /Доц. д-р Светла Михалева/, e-mail: svetlam67@gmail.com на магистърска програма "Европейска администрация и управление на проекти" дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение. 
• Процедури:
Признаване на знания и умения на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение; 
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити във ВСУ “Черноризец Храбър" по:
- компютърни умения от катедра "Информатика";
- специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Администрация, управление и политически науки": за действащи служители в държавната администрация – учебна практика и преддипломен стаж, както и дисциплини, чието учебно съдържание пряко кореспондира с изпълнението на служебните им задължения; на базата на представени удостоверения, сертификати и др. от легитимни висши училища за следдипломно (продължаващо) обучение по публична администрация и други специалности от ПН „Администрация и управление”. 
• Присъждане на кредити:
Катедрата присъжда адекватни за учебния план на магистърската програма кредити, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация:
- За бакалаври и магистри от ПН „Администрация и управление”: 60 кредита, от тях 30 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика (практикум по публичен мениджмънт) и преддипломен стаж и 15 кредита за защита на дипломна работа (магистърска теза).  
- За бакалаври и магистри от други професионални направления: 90 кредита, от тях 60 кредита от задължителни дисциплини (от които 30 за приравнителен семестър), 9 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика (практикум по публичен мениджмънт) и преддипломен стаж и 15 кредита за защита на дипломна работа (магистърска теза)/държавен изпит.

 

Профил на специалността:
Магистърската програма „Европейска администрация и управление на проекти” е насочена към подготовката на управленски кадри и специалисти от публичния сектор и бизнеса на централно и териториално ниво. Освен придобиването на актуални теоретични знания, фокусът на програмата е поставен върху формиране на практически знания и компетентности за работа по европейски проекти, финансирани предимно от фондовете на ЕС и от други международни и национални донорски програми.

 

Основни резултати от обучението:
Успешно завършилите програмата трябва да притежават задълбочени знания за:

  1. Ролята и мястото на ЕС в глобализиращия се свят;
  2. Българската и европейска правна уредба в областта на европейската администрация, програмите и проектите;
  3. Инструментите на проектното управление;
  4. Процедурите по разработване, мониторинг и оценяване на проектите;
  5. Координационните механизми при финансовото управление и контрол;
  6. Съвременните инструменти на взаимодействие между държавните институции, бизнес сектора и структурите на гражданското общество при управление и реализация на проекти – в т.ч. Публично-частното партньорство, Аутсорсинг и др.

Успешно завършилите програмата трябва да умеят да:

  1. се ориентират в разнообразния поток от информационни източници на проектното управление, придобивайки своевременно и точно информация за финансиращите институции, условията и изискванията за кандидатстване;
  2. бъдат пълноценни компетентни участници при разработването и изпълнението на проекти по европейски и други международни програми;
  3. прилагат придобитите креативни способности за експертен анализ и оценка на сложни административни проблеми и ситуации и за разработване на алтернативни варианти на проектни решения и др.

 

Професионална реализация на завършилите 
Успешно завършилите магистранти от програмата могат да се реализират в специализирани звена на централната и териториалната администрация, които имат преки отговорности при усвояването на средствата от ЕС за България, както и в неправителствени и бизнес организации, кандидатстващи за финансиране по различните европейски и международни програми.

 

Възможности за продължаване на обучението:
В ОКС „магистър” за други специалности във ВСУ и в ОНС „доктор”.

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

 

2

3

4

6

1

ECO3210

Глобални проблеми на съвременността

30

60

3

2

ADM 3017

Правна и институционална система на ЕС - политики и механизми

30

60

3

3

ADM 3305

Структурни инструменти на ЕС и приложението им в България

30

60

3

4

ADM 3317

Планиране и програмиране на средствата от ЕС 2014-2020

90

180

9

5

INF 3383

Информационно осигуряване на проектното управление

30

60

3

6

ADM 3085

Административна среда на проектното управление

30

60

3

7

 

Избираема дисциплина 1

30

60

3

8

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

SOC 3020

Социални взаимодействия и работа в екип

30

60

3

2

MAN 3478

Управление и мониторинг на изпълнението на проекти

90

180

9

3

 

Избираема дисциплина 2

30

60

3

4

 

Подготовка и защита на дипломна работа/държавен изпит

30

420

15

Общо за II семестър:

150

720

30

Общо за целия курс на обучение:

450

1320

60

 

Избираеми учебни дисциплини

1

ADM3319

Законова рамка за използването на ЕСИФ в България

30

60

3

2

ADM3324

Оценка на въздействието на проектни предложения

30

60

3

3

ADM3320

Публичност и информираност при използването на ЕСИФ  в България

30

60

3

4

MAN3234

Партньорство и координация при реализацията на проекти

30

60

3

5

ADM3321

Закон за обществените поръчки и приложението при управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС

30

60

3

6

MAN3486

Управление на риска на проекти

30

60

3

7

MAN3487

Управление на конфликти при проектното управление

30

60

3

 

Факултативни учебни дисциплини

1

INF3494

Електронно управление на проекти

30

60

3

2

ADM3322

Инвестиционни и маркетингови политики при проектното управление в общините

30

60

3

3

ADM3323

Оценка на напредъка при реализацията на проекти

30

60

3

 

Модул приравнителни  дисциплини за бакалаври и/или магистри от други специалности

1

POL 1039

Политика и публична власт

45

90

4,5

2

LOW 1157

Административно право и процес

45

90

4,5

3

ADM 1028

Местно самоуправление и регионално развитие

45

90

4,5

4

SOC 1013

Социология на управлението

45

90

4,5

5

PSY 1237

Психология на управлението

60

120

6

6

ADM 1023

Държавна власт и държавна администрация

60

120

6

 

 

Общо

300

600

30

 

 

 

Правила за изпити, оценяване и оценки:
Специфични за всяка дисциплина (защита на курсови работи, проекти, задачи или реферати, решаване на междинни тестове, участие в разработване на екипни задачи, делови игри и др.)

 

Форма на обучение: задочна

 

Изисквания за завършване:
Защита на дипломна работа (магистърска теза)/държавен изпит.

 

Ръководител на магистърска програма "Европейска администрация и управление на проекти":
Доц. д-р Светла Михалева,
e-mail: svetlam67@gmail.com, тел. 052/359 632, Моб.тел:: +359888917933
Приемен ден: вторник (14:00 – 15:00 часа), кабинет А419