България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Киберсигурност

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"

 

Специалност: Информатика


Магистърска програма: „Киберсигурност“

 

Присъждана професионална квалификация: Магистър по компютърни науки

 

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: две години

 

Брой кредити: 105

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0619: ICTs, not elsewhere classified

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех "Добър" и конкурсен изпит - тест по информатика.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
Завеждащ фронт офис „Магистърски програми“ Невена Атанасова и техническият сътрудник към магистърската програма Павлета Кръстева  дават първоначална информация за кандидатстване и записване на студентите на тел. 052/359-572; 052/359-525, e-mail: pavleta.krasteva@vfu.bg 
• Процедури:

 • диплома за висше образование и документи по образец, подадени по съответния ред и в определения срок;
 • Катедра "Информатика и икономика"  признава и международни дипломи и сертификати
 • Катедра "Информатика и икономика" присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
  - специфични за професионалната област знания и умения от катедра  "Информатика и икономика";
  - специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Информатика и икономика".
 • провеждане на писмен изпит – тест;
 • класиране и записване на кандидатите.

 

Изисквания и правила за квалификация
Срокът за обучение за:

 • завършилите образователно-квалификационната степен  „бакалавър“ по друго професионално направление, различно от „Информатика и компютърни науки“  е 3 семестъра плюс приравнителен модул за редовно и за задочно обучение - 105 кредита
 • завършилите образователно-квалификационната степен  „бакалавър“ по професионално направление  „Информатика и компютърни науки“  е 2 семестъра за редовно и за задочно обучение - 60 кредита

Задочно обучение се осъществява в хорариум минимум 50% от този на редовно.

 

Профил на специалността: Дисциплините в учебния план в предлаганата магистърска програма обхващат широк кръг от въпроси, включително за управление на сигурността, престъпленията в кибер пространството и тестване на защитите. Фокусът на МП „Киберсигурност“ е да се подготвят специалисти за успешна кариера в сферата на информационната сигурност. При разработването програмата е консултирана и обучението ще се извършва в сътрудничество с български и международни фирми, работещи в сферата на ИТ сигурността: Network of Excellence SysSec; ESI (European Software Institute) - Европейски софтуерен институт, Център Източна Европа; NETERRA; SAP България; ORACLE - България; Сирма Груп АД.

 

Основни резултати от обучението: Магистърската програма “Киберсигурност” осигурява на завършващите специалисти базови теоретични знания в актуалните проблеми на информационната сигурност, както и практически умения за тяхното решаване. След завършването на програматa магистрантите ще получат възможност да се присъединят към международната мрежа от специалисти по сигурността на информацията.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити *

 

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

PSY3281

Организационна психология

45

90

4,5

2

INF3137

Информационна сигурност

45

90

4,5

3

INF3167

Виртуални архитектури и услуги

45

90

4,5

4

INF3170

Мрежова сигурност

45

90

4,5

5

INF3175

Въведение в криптографията

45

90

4,5

6

INF3179

Разпределени бази данни

45

90

4,5

7

 

Практикум 1

30

60

3,0

Общо за I семестър

300

600

30

1

INF3181

Облачни технологии

45

90

4,5

2

INF3184

Сигурност и защита на компютърни системи

45

90

4,5

3

INF3188

Сигурни бизнес архитектури

45

90

4,5

4

 INF3191

Политика за информационна сигурност и управление на риска

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

6

 

Факултативна дисциплина

45

90

4,5

7

 

Практикум 2

30

60

3

Общо за II семестър

300

540

30

1

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

2

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

3

 

Факултативна дисциплина (практикум)

30

60

3

4

 

Практикум 3

30

60

3

5

 

Разработване на магистърска теза

 

450

15

Общо за ІІI семестър

150

600

15

Общо за целия курс на обучение:

900

1740

90

 

 

Приравнителен модулза бакалаври незавършили специалност от професионалното направление

 

1

INF 1047

Компютърни архитектури

30

60

3

2

INF 1109

Операционни системи

30

60

3

3

INF 1063

Основи на програмирането

30

60

3

4

INF 1081

Бази данни

30

60

3

5

INF 1048

Компютърни мрежи и комуникации

30

60

3

Общо за IV семестър

150

300

15

Общо за целия курс на обучение                                                         за бакалаври,незавършили специалност от професионалното направление:

1050

2040

 

105

 

 

 

 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се 3 дисциплини от 11)

1

 INF3198

Криптография за напреднали

45

60

4,5

2

 INF3201

Сигурност за мобилни устройства и приложения

45

60

4,5

3

 INF3205

Софтуерна сигурност

45

60

4,5

4

 INF3208

Сигурност на системите за електронен бизнес

45

60

4,5

5

 INF3211

Управление на сигурността в

корпоративна среда

45

60

4,5

6

 INF3214

Обща теория на съдебните експертизи

45

60

4,5

7

 INF3184

Сигурност и защита на компютърни системи

45

60

4,5

8

 INF3218

Сигурност и устойчивост на бизнеса

45

60

4,5

9

 INF3222

Програмиране на Ruby

45

60

4,5

10

 INF3225

Интеграция на данни

45

60

4,5

11

 INF3228

Смарт технологии

45

60

4,5

 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се една дисциплина  и един практикум)

1

PHI1107

Етика

30

60

3

2

 INF3231

Онлайн маркетинг

30

60

3

3

 INF3235

Методика на експертизи за неправомерен достъп

30

60

3

4

 INF3238

OpenStack - практикум

30

60

3

5

 INF3241

ИТ проекти - практикум

30

60

3

6

 INF3245

Тестване на уязвимости - практикум

30

60

3

 

Във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции, семинарни занятия и лабораторни упражнения) и 20 часа исвънаудиторна заетост


Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисциплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучение се подготвят и решаваткурсови задачи и курсови проекти. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриалния изпит и за оформяне на окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.
Магистърската степен по специалност „Киберсигурност“ се придобива след защита на дипломна работа – магистърска теза.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Студентите могат да участват в мобилност по програма Еразъм.

 

Стаж: Стажове и практики се провеждат  в ИТ фирми – партньори по програмата.

 

Обучение в работна среда: Магистрите, обучаващи се в МП „Киберсигурност“ ще имат възможност по време на курса да се включат в редица инициативи с участието на български и чуждестранни компании, които да подпомогнат реализацията им чрез нови контакти, провокации, конкурси, както и в майсторските класове, организирани от катедрата. Допълнително ще бъде предоставена възможност за придобиване на професионални сертификати в областта.

 1. Професионален профил на завършващите: МП „Киберсигурност“ осигурява на завършващите специалисти базови теоретични знания в актуалните проблеми на информационната сигурност, както и практически умения за тяхното решаване. След завършването на програматa магистрантите ще получат възможност да се присъединят към международната мрежа от специалисти по сигурността на информацията. Те ще могат да се реализират в публичния и частния сектор като служители по сигурността на информацията, ИТ мениджъри, аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със задълбочени аналитични знания и умения в областта на системите за сигурност в информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление, мениджмънт на знанията и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Студентите, завършили МП „Киберсигурност“  ще получат солидна подготовка за научноизследователска работа и могат да продължат образованието си в научна и образователна степен „доктор”, в други магистърски програми, както и да упражняват преподавателска дейност.

 

Ръководител катедра: 
доц. д-р Галина Момчева 
приемен ден: сряда, Технологичен институт 
тел.:  +359 52 359 573; +359 888 793785 
e-mail: galina.momcheva@vfu.bg 
gmomcheva@gmail.com

 

Ръководител на програмата: доц. д-р инж.мат. Мария Брусева
тел.: +359 52 359 575, 
e-mail: mariya.bruseva@gmail.com, informatics@vfu.bg

 

Технически сътрудник: инж. Павлета Кръстева 
тел.: +359 52 359 572; +359 878 417494
e-mail: cse@vfu.bg, pavleta.krasteva@vfu.bg 
pavleta.krasteva@gmail.com 

 

Еразъм и ECTS координатор:
доц. д-р инж.мат. Мария Брусева
тел.: +359 52 359 575
e-mail: mariya.bruseva@vfu.bg,  mariya.bruseva@gmail.com