гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Киберсигурност

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика"

 

Специалност: Компютърни науки


Магистърска програма: Киберсигурност

 

Присъждана професионална квалификация: Магистър по киберсигурност

 

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: 2 семестъра (една година) за завършили същото професионално направление

 

Брой кредити: 60 (за завършили същото професионално направление)

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0619: ICTs, not elsewhere classified

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех "Добър" и конкурсен изпит - тест.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
- Кандидатите се свързват с катедрата за информация за магистърската програма и консултация дали кандидатите са подходящи за нея
- Кандидатите подават документи в кандидат-студентски прием със съдействието на техн. секретар на програмата
• Процедури:

 • диплома за висше образование и документи по образец, подадени по съответния ред и в определения срок;
 • Катедра "Информатика"  признава и международни дипломи и сертификати
 • Катедра "Информатика" присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
  - специфични за професионалната област знания и умения от катедра  "Информатика";
  - специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Информатика".
 • провеждане на писмен изпит – тест;
 • класиране и записване на кандидатите.

 

Изисквания и правила за квалификация
Срокът за обучение за:

 • завършилите образователно-квалификационната степен  „бакалавър“ по друго професионално направление, различно от „Информатика и компютърни науки“  е с допълнителен (приравнителен) семестър за редовно/задочно обучение - 90 кредита
 • завършилите образователно-квалификационната степен  „бакалавър“ по професионално направление  „Информатика и компютърни науки“  е 2 семестъра за редовно/задочно обучение - 60 кредита
 

Задочно обучение се осъществява в хорариум минимум 50% от този на редовно.

 

Профил на специалността: Дисциплините в учебния план в предлаганата магистърска програма обхващат широк кръг от въпроси, включително за управление на сигурността, престъпленията в кибер пространството и тестване на защитите. Фокусът на МП „Киберсигурност“ е да се подготвят специалисти за успешна кариера в сферата на информационната сигурност. При разработването програмата е консултирана и обучението ще се извършва в сътрудничество с български и международни фирми, работещи в сферата на ИТ сигурността. Магистърската програма е създадена в съответствие с препоръките - cybered.acm.org. 

 

Основни резултати от обучението: Магистърската програма “Киберсигурност” осигурява на завършващите знания в актуалните проблеми на информационната сигурност, както и практически умения за тяхното решаване. След завършването на програматa студентите ще могат успешно да разрешават проблеми в областта на киберсигурността.
 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити *
 

 

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

  ПРИРАВНИТЕЛЕН СЕМЕСТЪР (за бакалаври или магистри от други направления)

1

Криптография

45

90

4,5

2

Компютърни архитектури

45

90

4,5

3

Операционни системи

45

90

4,5

4

Компютърни мрежи и комуникации

60

120

6

5

Бази данни

45

90

4,5

6

Програмиране

60

120

6

 

Общо приравнителен семестър:

300

600

30

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

1

Основи на киберсигурността

30

60

3

2

Сигурност на данните

75

150

7,5

3

Обществена сигурност

45

90

4,5

4

Организационна сигурност

45

90

4,5

5

Майсторски клас "Практики по Киберустойчивост"

45

90

4,5

6

Социално инженерство

30

60

3

7 Разпределени изчисления и сигурност 30 60 3

 

Общо задължителни дисциплини:

300

600

30

  ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се две дисциплини)

1

Анализ и визуализация на данни

60

120

6

2

Извличане на знания от данни

60

120

6

3

Интелигентни градове

60

120

6

4

Обработка на данни от сензори

60

120

6

5 Социално-мрежови анализи 60 120 6
6 Семантични технологии в здравеопазването 60 120 6

 

Общо избираеми дисциплини:

 120

240

12

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избира се една дисциплина)

1

Невронауки

30

60

3

2

Технологично предприемачество

30

60

3

3

Стеганография

30

60

3

4

Електронно здравеопазване

30

60

3

5 Критична инфраструктура 30 60 3
  Общо факултативни дисциплини: 30 60 3
  Разработка на магистърска теза   450 15
  Общо за целия курс на обучение: 750 1950 90

 

Във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции, семинарни занятия и лабораторни упражнения) и 20 часа извънаудиторна заетост.


Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисциплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучение се подготвят и решаваткурсови задачи и курсови проекти. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриалния изпит и за оформяне на окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.
Магистърската степен по специалност „Киберсигурност“ се придобива след защита на дипломна работа – магистърска теза.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Студентите могат да участват в мобилност по програма Еразъм.

 

Стаж: Стажове и практики се провеждат  в ИТ фирми – партньори по програмата. Студентите могат да се включат в центровете за данни в и ЦЕРН, въз основа на подписани споразумения.

 

Обучение в работна среда: Магистрите, обучаващи се в МП „Киберсигурност“ ще имат възможност по време на курса да се включат в редица инициативи с участието на български и чуждестранни компании, които да подпомогнат реализацията им чрез нови контакти, провокации, конкурси, както и в майсторските класове, организирани от катедрата. Допълнително е бъде предоставена възможност за придобиване на професионални сертификати в областта на киберсигурността.
 

Професионален профил на завършващите: „Киберсигурност“ осигурява на завършващите специалисти базови теоретични знания в актуалните проблеми на информационната сигурност, както и практически умения за тяхното решаване. След завършването на програматa студентите ще получат възможност да се присъединят към международната мрежа от специалисти по сигурността на информацията. Те ще могат да се реализират в публичния и частния сектор като служители по сигурността на информацията, ИТ мениджъри, аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със задълбочени аналитични знания и умения в областта на системите за сигурност в информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление, мениджмънт на знанията и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Студентите, завършили МП „Киберсигурност“  ще получат солидна подготовка за научноизследователска работа и могат да продължат образованието си в научна и образователна степен „доктор”, в други магистърски програми, както и да упражняват преподавателска дейност.

 

 

Ръководител на програмата: доц. д-р Галина Момчева
тел.: +359 52 359 574
e-mail: galina.momcheva@vfu.bggmomcheva@gmail.com

 


http://cybersecurity.vfu.bg