гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Международно морско право

Юридически факултет
Катедра "Правни науки"

 

Специалност: Международно морско право

Магистърска програма: Международно морско право

Присъждана професионална квалификация: магистър по международно морско право

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Кандидатите трябва да са завършили специалност "Право", образователно-квалификационна степен "магистър", със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър. Кандидатите се явяват на събеседване. Балът за класиране се образува на база резултата от събеседването и средния успех от дипломата за висше образование.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
Координаторът по Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение.
ECTS – координатор на Юридическия факултет: 
проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, тел. 052/359-563 (+359 52 359563)
e-mail: uf_vfu@abv.bg
ECTS – координатор на Катедра "Правни науки":
доц. д-р Елисавета Калинова, тел. 052/359-614 (+359 52 359614)
e-mail: law_vfu_2011@abv.bg
• Процедури:
а) Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предходно обучение във висше училище, при съответствие с учебния план на магистърската програма;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (специализиран английски или руски език в областта на правото);
б) Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпит по:
- специализиран английски или руски език (Департамент "Чуждоезиково обучение");
• Присъждане на кредити:
На студентите се присъждат кредити в съответствие с учебния план на магистърската програма, въз основа на признаването на положени изпити от предходно обучение във висше училище (а) или на база резултатите от сертифицирането на знанията и уменията (б).

 

Изисквания и правила за квалификация: За успешно семестриално завършване студентите трябва да са положили семестриални изпити по учебни дисциплини от учебния план с общ хорариум не по-малко от 45 ECTS-кредита. За да бъдат дипломирани, след семестриалното приключване студентите трябва успешно да положат държавен изпит или успешно да защитят дипломна работа, за което се присъждат 15 ECTS-кредита.

 

Профил на специалността: Магистърската програма се провежда за магистри с юридическо образование. Насочена е към задоволяване на съвременните потребности от висококвалифицирани специалисти по международно морско право. Около 80 % от международния икономически обмен се осъществяват с морски транспорт. Този вид транспорт се регулира от множество и разнообразни международни актове от универсален, многостранен, регионален и двустранен характер. В пряка връзка с тази регламентация се намират и националните законодателства на държавите, участващи в процеса. В съвременните условия на търговско мореплаване постоянно нарастват специфичните транспортни рискове. Интерес към тези проблеми проявяват лицата, ангажирани с операциите по морската търговия (международна покупко-продажба и транспорт), както и застрахователите, предвид повишената каско и карго щетимост.
Учебният план е разработен на основата на българския и чуждестранния опит в подготовката на специалисти по морско право и е съобразен с българското законодателство и действащата международноправна уредба. Включени са три блока дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Осигурено е придобиването на задължителния минимум от правни знания, както и възможност студентите да се ориентират към желаната от тях специализация, посредством обучение по избираемите дисциплини. Учебните програми по съответните дисциплини, реализиращи учебния план при изучаването на теорията, законодателството и правоприлагането, са изградени на принципите на интердисциплинарния и сравнително-правния подход. Осигурено е факултативно изучаване на специализиран английски (или руски) език, чието владеене се явява съвременно изискване за благоприятна професионална реализация.
По време на своето следване студентите се поощряват да участват в научноизследователската дейност на факултета, а най-добрите разработки се включват в изданията на университета. 
След успешното полагане на държавен изпит или успешната защита на дипломна работа на завършващите магистърската програма се издава диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър". От голямо предимство е отличаването на ВСУ със знаците DS Label и ECTS Label от Европейската комисия.

 

Основни резултати от обучението
В учебния план са включени три блока дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. По този начин се осигурява, както задължителния минимум от правни знания в областта на морското право, така и възможност за студентите да се ориентират към желаната от тях по-тясна специализация.
След завършване на първия семестър от обучението си студентите придобиват система от знания по основни области в морското право – публичноправни и частноправни, които значително надграждат базовите знания, получени в сп. "Право". 
Вторият цикъл от избираеми учебни дисциплини дава възможност на студентите да получат отношение към определени области, свързани със сигурността и безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда от замърсяване.
След семестриално приключване и успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа (магистърска теза), студентите получават образователно-квалификационна степен "магистър".

 

Професионална реализация на завършилите
В магистърската програма се обучават юристи за допълнителна образователно-квалификационна степен "магистър" след висше образование, която може да осигури предимство за работа в различни области на морското право и международния търговски обмен. Магистърската програма дава на завършилите широки възможности за изява и професионална реализация в сферите на международния бизнес и право, свързани с търговското корабоплаване.

 

Възможности за продължаване на обучението: Дипломантите могат да продължат образованието си в други бакалавърски и магистърски програми, в следдипломни специализации или за получаване на образователна и научна степен "доктор".
В професионално направление "Право" се обучават докторанти по акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация докторски програми:
• Конституционно право;
• Гражданско и семейно право;
• Международно право и международни отношения;
• Криминалистика; • Криминология.

 
Шифър по ECTS  Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извън-аудиторна заетост Кредити
1 LAW 3271 Международно морско публично право 45 90 4,5
2 LAW 2059 Международноправен режим на Черно море 30 60 3
3 LAW 2061 Международно речно право 30 60 3
4 LAW 2058 Междунароноправен режим на морските ресурси 30 60 3
5 LAW 3259 Международно морско частно право  75 150 7,5
6 LAW 2062 Морско застрахователно право 30 60 3
7 ADM 2011 Административни правоотношения в търговското корабоплаване 30 60 3
8 LAW 2074 Съдебни и извънсъдебни юрисдикции по морскоправни спорове  30 60 3
Общо за семестър I     30
1   Избираема дисциплина 30 60 3
2   Избираема дисциплина 30 60 3
3   Избираема дисциплина  30 60 3
4   Факултативна дисциплина 60 120 6
5   Държавен изпит / защита на дипломна работа   450 15
Общо за семестър II     30
Общо за година I     60
Общо за целия курс на обучение     60
 
Избираеми дисциплини 
1 LAW 2060 Международноправни отношения в търговското корабоплаване  30 60 3
2 LAW 2137 Правен режим на опазването на морската среда 30 60 3
3 SEC 3175 Сигурност на пристанищните комплекси 30 60 3
4 SEC 3179 Сигурност и безопасност в морското корабоплаване 30 60 3
5 SEC 3183 Международно разследване на морски инциденти 30 60 3
 
Факултативни дисциплини
1 FLE 2004 Специализиран английски език  60 120 6
2 FLR 2004 Специализиран руски език  60 120 6
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Формите за оценка на знанията и уменията, придобити от студентите, са: изпити, текущ контрол, защита на курсови работи и проекти и други форми на контрол, определени в учебния план и учебните програми. Оценяването се извършва по шестобалната система (с думи и цифри, които са цели числа) и с буквени означения съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, при което най-високата оценка е отличен 6 (А), а най-ниската за успешно издържан изпит и присъждане на кредити е среден 3 (Е).

 

Изисквания за завършване: След семестриално приключване и успешно полагане на държавен изпит или успешната защита на дипломна работа, завършващите получават образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалност "Международно морско право" с професионална квалификация "магистър по международно морско право". 
 

Вид обучение: задочна форма на обучение

 

Ръководител на магистърска програма "Международно морско право": доц. д-р Елисавета Калинова 
Институт по морско право и логистика, Основна сграда – корпус А - стая А-203;
Приемно време: понеделник от 12.00 до 15.00 ч.
тел. 052/359-614
e-mail: impl@vfu.bg

 

Секретар на Катедра "Правни науки": Милена Райновска
Административна сграда на Юридически факултет - стая В8;
Приемно време: Всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.
тел. 052/359-562
e-mail: law_vfu_2011@abv.bg