гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Право

Юридически факултет
Катедра "Правни науки"

 

Специалност: Право

Присъждана професионална квалификация: Юрист

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити по Български език и литература и История на България.
Конкурсни изпити:
Кандидатите полагат писмени конкурсни изпити по История на България и Български език и литература.
Балообразуване:
Балът за класиране се образува от сбора на оценките от конкурсните изпити и оценките по История на България и Български език и литература от дипломата за средно образование.
Допълнителни условия:
За прием във ВСУ се зачитат и оценките от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища по История на България и Български език и литература.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
Координаторът по Европейската система за натрупване и трансфер на кредити /ECTS/ дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение.
ECTS – координатор на Юридическия факултет: 
проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, тел. 052/359-563
E-mail: uf_vfu@abv.bg
ECTS – координатор на Катедра "Правни науки":
доц. д-р Елисавета Калинова, тел. 052/359-614
E-mail: law_vfu_2011@abv.bg
• Процедури:
а/ Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предходно обучение във висше училище, при съответствие с учебния план на специалност Право;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
б/ Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език (в Департамент "Чуждоезиково обучение");
- компютърни умения (в Технологичния институт).
• Присъждане на кредити:
На студентите се присъждат кредити в съответствие с учебния план на специалност "Право", въз основа на признаването на положени изпити от предходно обучение във висше училище /а/ или на база резултатите от сертифицирането на знанията и уменията /б/.

 

Изисквания и правила за квалификация: За успешно семестриално завършване студентите трябва да са положили семестриални изпити по учебни дисциплини от учебния план с общ хорариум не по-малко от 3500 учебни часа и общо не по-малко от 350 ECTS-кредита и да са провели изискуемата учебна практика. За да бъдат дипломирани, след семестриалното приключване студентите трябва успешно да положат три държавни изпита, за всеки от които се присъждат по 5 ECTS-кредита.

 

Профил на специалността: По специалността "Право" се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "юрист", даваща възможност за работа във всички области на правото. Учебният план е разработен на основата на българския и чуждестранния опит в подготовката на юристи и е съобразен с българ-ското законодателство. Включени са три блока дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Осигурено е придобиването на задължителния минимум от правни знания, както и възможност студентите да се ориентират към желаната от тях специализация, посредством обучение по избираемите специализиращи модули: «Наказателно праворадаване»; «Гражданско и търговско правораздаване»; «Международно право»; «Морско право»; «Обществен ред»; «Сигурност». Студентите избират модула, по който да се обучават след завършване на втората година. Учебните програми по съответните дисциплини, реализиращи учебния план при изучаването на теорията, законодателството и правоприлагането, са изградени на принципите на интердисциплинарния и сравнително-правния подход. По време на следването студентите провеждат практика в община, прокуратура и съд. След успешното полагане на държавните изпити и след преминаване на предвидения в Закона за съдебната власт задължителен стаж и положен изпит в Министерството на правосъдието, придобиват правоспособност за упражняване на юридическа професия. За завършилите специалност «Право» е от голямо предимство отличаването на ВСУ със знаците DS Label и ECTS Label от Европейската комисия. Студентите се поощряват да участват в НИД на факултета, а най-добрите разработки се включват в изданията на университета. Студентите с отличен успех получават стипендии. За двама и повече студенти от едно домакинство е предвидено намаление на семестриалните такси до 25%, предвидени са и социални стипендии за студенти в неравностойно социално положение.

 

Основни резултати от обучението
В учебния план са включени три блока дисциплини: задължителни (съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална квалификация "юрист" и по решение на Факултетния съвет), избираеми и факултативни. По този начин се осигурява, както задължителния минимум от правни знания, така и възможност за студентите да се ориентират към желаната от тях по-тясна специализация.
След завършване на първите две години от обучението си студентите придобиват система от знания по основни области в теорията за държавата и правото, значително надграждащи базовите знания от средното образование. Едновременно с усвояване на теорията, те се подготвят и към професионално осмисляне на практиката посредством стажовете и практиките. 
Вторият цикъл дава възможност на студентите да получат: 
- първо, отношение към определени области на гражданскоправните, наказателноправните и публичноправните науки, включително под въздействие на наблюдения по време на практиките и съответните придобити умения;
- второ, след третата година на обучението студентите могат да комуникират професионално със свои колеги и оказват юридическа помощ на граждани в рамките на Правната клиника.
По време на следването, в съответствие с нормативните изисквания, студентите на три пъти провеждат по 14-дневна практика в община, прокуратура и съд. 
След семестриално приключване и успешно полагане на държавните изпити, студентите получават образователно-квалификационна степен "магистър".

 

Професионална реализация на завършилите
Специалността е широко профилна - с придобиване на професионална квалификация "юрист", се дава възможност за работа във всички области на правото: в съдебната система (съд, прокуратура, следствие), адвокатурата, нотариата, съдебно-изпълнителните служби, в публичната администрация и местното самоуправление, в търговски организации, служби за международно сътрудничество и други.

 

Възможности за продължаване на обучението: Дипломантите могат да продължат образованието си в следдипломни специализации, магистърски програми или за получаване на образователна и научна степен "доктор".
В професионалното направление се обучават докторанти по акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация докторски програми:
• Конституционно право;
• Гражданско и семейно право;
• Международно право и международни отношения;
• Криминалистика;
• Криминология.

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извън-аудиторна заетост Кредити
1 LAW 2013 История на българската държава и право 90 180 9
2 LAW 2030 Обща теория на правото - І част* 60 120 6
3 FLT 2004 Латински език - І част* 30 60 3
4 LAW 2042 Римско частно право - І част* 30 60 3
5   Избираема дисциплина – блок 1  45 90 4,5
6   Факултативна дисциплина – блок 1* 30 60 3
Общо за семестър I     28,5
1 LAW 2030 Обща теория на правото - ІІ част* 45 90 4,5
2 LAW 2015 Конституционно право - І част* 60 120 6
3 FLT 2004 Латински език - ІІ част* 30 60 3
4 LAW 2042 Римско частно право - ІІ част* 30 60 3
5   Избираема дисциплина – блок 2  45 90 4,5
6   Избираема дисциплина – блок 3  30 60 3
7   Факултативна дисциплина – блок 2 45 90 4,5
8   Факултативна дисциплина – блок 3* 30 60 3
Общо за семестър II     31,5
    Общо за година I     60
1 LAW 2001 Административно право и процес - І част* 75 150 7,5
2 LAW 2015 Конституционно право - ІІ част* 75 150 7,5
3 LAW 2022 Международно публично право 90 180 9
4 LAW 2006 Гражданско право - обща част - І част* 60 120 6
5   Избираема дисциплина – блок 4  30 60 3
6   Избираема дисциплина – блок 5 45 90 4,5
7   Учебни дисциплини – избираем модул      
Общо за семестър III     37,5**
1 LAW 2001 Административно право и процес - ІІ част 75 150 7,5
2 LAW 2006 Гражданско право - обща част - ІІ част 60 120 6
3 LAW 2004 Вещно право 75 150 7,5
4 ECO 2006 Глобализация на икономиката и развитието 45 90 4,5
5   Избираема дисциплина – блок 6  45 90 4,5
6   Избираема дисциплина – блок 7  45 90 4,5
7   Учебни дисциплини – избираем модул      
Общо за семестър IV     34,5**
    Общо за година II     72**
1 LAW 2051 Финансово право 105 210 10,5
2 LAW 2037 Право на Европейския съюз 75 150 7,5
3 LAW 2025 Наказателно право - обща част 90 180 9
4 LAW 2047 Трудово право - І част* 60 120 6
5 LAW 2029 Облигационно право - І част* 75 150 7,5
Общо за семестър V     40,5
1 LAW 2026 Наказателно право - особена част 90 180 9
2 LAW 2047 Трудово право - ІІ част* 75 150 7,5
3 LAW 2029 Облигационно право ІІ част* 90 180 9
4 LAW 2017 Криминология 75 150 7,5
5   Учебни дисциплини – избираем модул      
Общо за семестър VI     33 **
    Общо за година III     73,5 **
1 LAW 2032 Осигурително право 75 150 7,5
2 LAW 2008 Данъчно право 75 150 7,5
3 LAW 2027 Наказателнопроцесуално право - І част* 75 150 7,5
4 LAW 2016 Криминалистика 75 150 7,5
5   Учебни дисциплини – избираем модул      
Общо за семестър VII     30**
1 LAW 2043 Семейно и наследствено право 105 210 10,5
2 LAW 2048 Търговско право - І част* 75 150 7,5
3 LAW 2027 Наказателнопроцесуално право - ІІ част* 60 120 6
4   Избираема дисциплина – блок 8  60 120 6
5   Избираема дисциплина – блок 9  45 90 4,5
6   Учебни дисциплини – избираем модул      
Общо за семестър VIII     34.5**
    Общо за година IV     64.5**
1 LAW 2007 Гражданскопроцесуално право - І част* 60 120 6
2 LAW 2048 Търговско право - ІІ част* 90 180 9
3 LAW 2023 Международно частно право 105 210 10,5
4   Учебни дисциплини – избираем модул      
Общо за семестър IX     25,5**
1 LAW 2007 Гражданскопроцесуално право - ІІ част* 120 240 12
2   Избираема дисциплина – блок 10  45 90 4,5
3   Факултативна дисциплина – блок 4 45 90 4,5
4   Учебни дисциплини – избираем модул      
Общо за семестър X     21**
Общо за година V     46,5**
Общо за целия курс на обучение     350
 
Избираеми дисциплини 
1 POL 1184 История на политическите и правни учения 45 90 4,5
LAW 2050 Учение за държавата
2 LAW 2044 Социология на правото 45 90 4,5
LAW 2036 Правна информатика
PHI 2005 Логика
3 LAW 2064 Правен режим на държавната служба 30 60 3
4 LAW 2049 Устройство на съдебната власт 30 60 3
LAW 2031 Общинско право, местно самоуправление и местна администрация
5 LAW 2040 Разузнавателна защита на конституционния ред 45 90 4,5
LAW 2010 Екологично право
SEC 1076 Специални разузнавателни средства
6 LAW 2038 Право на интелектуалната собственост 45 90 4,5
LAW 2080 Българско обичайно право
7 LAW 2002 Банково право 45 90 4,5
LAW 2035 Полицейско право
8 LAW 2063 Наказателно изпълнително право 60 120 6
9 LAW 2065 Престъпност на непълнолетните 45 90 4,5
MED 2001 Съдебна медицина
10 LAW 2046 Съдебни експертизи 45 90 4,5
LAW 2052 Юридическа техника
Факултативни дисциплини
1 SPO 1007 Спорт 30 60 3
FLE 1002 Английски език - І част
2 PHI 2070 Философия 45 90 4,5
LAW 2041 Реторика
3 SPO 1007 Спорт 30 60 3
FLE 1002 Английски език - ІІ част
4 LAW 2005 Гражданскоизпълнително производство 45 90 4,5
LAW 2055 Компютърно право
LAW 2053 Бежанско право
Специализиращ модул "Наказателно правораздаване" 
1 LAW 2012 Защита правата на човека 30 60 3
2 INF 2007 Информатика 30 60 3
3 SEC 2075 Организирана престъпност 45 90 4,5
4 SEC 2002 Теория на оперативноиздирвателната дейност  на полицията 30 60 3
5 LAW 2020 Международно наказателно право 45 90 4,5
6 LAW 2028 Нотариат 45 90 4,5
7 LAW 2089 Международно разследване 45 90 4,5
8 SEC2071 Теоретични и правни основи на националната сигурност 35 70 3,5
9 LAW 2083 Европейско съдебно сътрудничество по наказателни дела 30 60 3
Общо за модула     33,5
Специализиращ модул "Гражданско и търговско правораздаване" 
1 LAW 2018 Международно договорно право 30 60 3
2 PSY 2080 Юридическа психология 30 60 3
3 LAW 2091 Потребителско право 35 70 3,5
4 LAW 2011 Застрахователно право 45 90 4,5
5 LAW 2028 Нотариат 45 90 4,5
6 LAW 2060 Международноправни отношения в търговското корабоплаване 30 60 3
7 LAW 2062 Морско застрахователно право 30 60 3
8 LAW1087 Международно търговско право 45 90 4,5
9 LAW1102 Търговска несъстоятелност 4,5 90 4,5
Общо за модула     33,5
Специализиращ модул "Международно право" 
1 LAW 2012 Защита правата на човека 30 60 3
2 LAW 2073 Международно въздушно и космическо право 30 60 3
3 POL 1023 История и теория на международните отношения 45 90 4,5
4 LAW 2018 Международно договорно право 30 60 3
5 LAW 2009 Дипломатическо и консулско право 30 60 3
6 LAW 2020 Международно наказателно право 45 90 4,5
7 LAW 2019 Международно морско право 45 90 4,5
8 SEC2071 Теоретични и правни основи на националната сигурност 35 70 4,5
9 LAW1087 Международно търговско право 45 90 4,5
Общо за модула     33,5
Специализиращ модул "Морско право" 
1 LAW 2056 Международно морско публично право 35 70 3,5
2 LAW 2137 Правен режим на опазването на морската  среда 30 60 3
3 LAW 2058 Международноправен режим на морските  ресурси 30 60 3
4 LAW2059 Международноправен режим на Черно море 30 60 3
5 LAW 2061 Междунородно речно право 30 60 3
6 ADM2011  Административни правоотнотношения в търговското корабоплаване 30 60 3
7 LAW 2060 Междунородноправни отношения в търговското корабоплаване 30 60 3
8 LAW 2074 Съдебни и извънсъдебни юрисдикции по морскоправни спорове 30 60 3
9 LAW2057 Международно морско частно право 60 120 6
10 LAW 2062 Морско застрахователно право 30 60 3
Общо за модула     33,5
Специализиращ модул "Обществен ред" 
1 PSY 2080 Юридическа психология 30 60 3
2 INF 2007 Информатика 30 60 3
3 SEC 2075 Организирана престъпност 45 90 4,5
4 SEC 2002 Теория на оперативноиздирвателната дейност на полицията 60 120 6
5 LAW 2011 Застрахователно право 45 90 4,5
6 SEC2079 Противодействие на тероризма 45 90 4,5
7 SEC1064 Охрана на обществения ред 60 120 6
8 SEC2071 Теоретични и правни основи на националната сигурност 35 70 3,5
9 PSY3113 Просоциално поведение 45 90 4,5
10 SEC2039 Правен режим на защита на класифицираната информация 30 60 3
11 SEC2083 Организация на превенцията на престъпността 30 60 3
Общо за модула     33,5***
Специализиращ модул "Сигурност" 
1 PSY 2080 Юридическа психология 30 60 3
2 INF 2007 Информатика 30 60 3
3 SEC 3130 Анализ и контрол на риска 30 60 3
4 ADM2105 Държавна власт и държавна администрация 30 60 3
5 SEC 3013 Митническо и финансово разузнаване 30 60 3
6 SEC2086 Теория на разузнаването и контраразузнаването 30 60 3
7 SEC2079 Противодействие на тероризма 45 90 4,5
8 SEC1064 Охрана на обществения ред 60 120 6
9 LAW1111 Правен режим при бедствия, аварии и катастрофи 45 90 4,5
10 SEC2071 Теоретични и правни основи на националната сигурност 35 70 3,5
11 SEC2039 Правен режим на защита на класифицираната информация 30 60 3
Общо за модула     33,5***
Чужди езици     33,5***
1 FLE1002 Английски език 60 120 6
2 FLG1001 Немски език 60 120 6
3 FLR1001 Руски език 60 120 6
3 FLS1001 Испански език 60 120 6
* двусеместриална дисциплина
** добавят се кредитите за семестъра от съответния избираем модул
*** Студентите избират толкова дисциплини от посочените в модула, които общо да носят 33,5 кредита
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Формите за оценка на знанията и уменията, придобити от студентите, са: изпити, текущ контрол, защита на курсови работи и проекти и други форми на контрол, определени в учебните планове и учебните програми. Оценяването се извършва по шестобалната система (с думи и цифри, които са цели числа) и с буквени означения съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, при което най-високата оценка е отличен 6 (А), а най-ниската за успешно издържан изпит и присъждане на кредити е среден 3 (Е).

 

Изисквания за завършване: След семестриално приключване и успешно полагане на три държавни изпита по публичноправни науки, гражданскоправни науки и наказателноправни науки, студентите получават образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалност "Право" с професионална квалификация "Юрист".
Завършилите специалност "Право" придобиват правоспособност за упражняване на юридическа професия след провеждане на стаж в съдебната система и успешно положен теоретико-практически изпит пред комисия, определена от Министерството на правосъдието на РБ.

 

Вид обучение: По специалност "Право" се обучават студенти в редовна и задочна форма на обучение.
Продължителност на обучението:
- редовна форма на обучение – 10 семестъра;
- задочна форма на обучение – 11 семестъра.

 

Ръководител на Kатедра "Правни науки": доц. д-р Юлиана Младенова Матеева 
Административна сграда на Юридически факултет - стая В1
Приемно време: понеделник и сряда от 10.00 до 12.00 ч.
тел. 052/359-556
e-mail: law_vfu_2011@abv.bg

 

Секретар на Катедра "Правни науки":: Милена Райновска
Административна сграда на Юридически факултет - стая В8
Приемно време: Всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.
тел.: 052/359-562
e-mail: law_vfu_2011@abv.bg