гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Психологично консултиране

Юридически факултет
Катедра "Психология"

 

Към учебния план

 

Специалност: Психология

Магистърска програма: Психологично консултиране

Присъждана професионална квалификация: Психолог

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Висше образование и конкурсен изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
ECTS координаторът на специалност "Психология" доц. д-р Даниела Митева, e-mail gradiva@abv.bg, информира студентите за възможностите за признаване и присъждане на кредити. Това става по два начина:
1. Студентът представя документи за предишно обучение:
- академична справка или диплома;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Студентът заявява готовност за полагане на изпити за сертифициране на придобити в предишно обучение знания и умения. Знания и умения по чужд език се сертифицират от Департамент Чуждоезиково обучение; компютърни знания и умения се сертифицират от Технологичен институт; специфични професионални знания и умения се сертифицират от катедра "Психология". 
Въз основа на представените документи или резултатите от сертификационните изпити катедра "Психология" присъжда кредити в съответствие с учебния план на специалност "Психология". ECTS координаторът на специалността изготвя индивидуален учебен план на студента, в който са отразени присъдените кредити.

 

Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на професионална квалификация "Психолог", ОКС "магистър", са необходими 120 кредита, от които 94,5 кредита от задължителни учебни дисциплини, 4,5 кредита от избираеми учебни дисциплини, 6 кредита от факултативни учебни дисциплини и 15 кредита от държавен изпит. За студенти, които са придобили в предходно обучение професионална квалификация "Психолог", са необходими 60 кредита, от които 34,5 кредита от задължителни учебни дисциплини, 4,5 кредита от избираеми учебни дисциплини, 6 кредита от факултативни учебни дисциплини и 15 кредита от държавен изпит.

 

Профил на специалността: Основните цели на програмата са:
- Подготовка на високоспециализирани специалисти в областта на психологичното консултиране на индивиди, семейства и групи при: кризи в личностовото развитие и нарушения на социалното функциониране; семейни проблеми, кризи в партньорското общуване и родителски умения; проблеми и нарушения в поведението свързани с телесни и психични заболявания, посттравматични разстройства, злоупотреби с психоактивни вещества и справяне с последиците от индивидуален и професионален стрес;
- Програмата осигурява чрез широк спектър от обучителни специализирани модули и практика в професионални бази, формиране на професионални нагласи към психологичното консултиране като модерна професия на партньорско взаимодействие с клиента, добро ниво на себепознание и креативност в прилагане на специализираните знания и умения.

 

Основни резултати от обучението
Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "магистър" притежават:
- Теоретични знания - Студентите могат да правят интерпретация, коментар и критичен теоретичен анализ на водещите идеи в специфични тематични области на класическата и съвременна психология за нарушения в личностовото развитие и социално функциониране. Придобили са специализирани знания за неблагоприятните фактори на въздействие върху личностовото развитие и регистъра на психични нарушения. Познават теоретично тестовите методики за оценка на когнитивните процеси, инетлекта и личността. Познават теоретично същността и възможностите на основните подходи и техники за психологично консултиране и психотерапия.
- Практически умения - Студентите умеят самостоятелно да дефинират изследователски проблем, да формулират хипотези, да провеждат емпирични проучвания, да анализират и интерпретират тестови резултати по собствени изследователски проекти. В състояние са да подбират адекватен набор от изследователски инструменти за провеждане на конкретно изследване при диагностичен проблем на отделните психични сфери и личността. Притежават необходимите умения за диагностични оценки, изготвяне на формулировка по случай с анализ на потенциала и нарушенията в отделните психични сфери. Притежават базовите професионални компетенции и умения за провеждане на психологично консултиране при индивиди с проблеми в развитието и социалното функциониране, кризи на възрастта или след преживени психотравми и соматични заболявания. Познават границите на своята професионална компетентност и могат да работят в мултидисциплинарен екип или да насочват към специалисти от други области на помагащите професии. Студентите завършили ОКС "Магистър", могат да продължат своята професионална специализация в курсовете за следидипломна квалификация по психотерапия, консултиране и психологична експертиза. Студентите изграждат базови умения за научно-изследователска работа и могат да продължат обучението си в по-висока образователна и научна степен "доктор".

 

Професионална реализация на завършилите
Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "магистър" могат да се реализират професионално както в държавни институции, така и в неправителствения сектор:
- държавни институции за работа с човешките ресурси, подбор на кадри и подпомагане при справяне с психологични проблеми в професионалните екипи;
- частни психологични кабинети, медицински центрове и групови практики за психологично консултиране на индивиди и семейства при затруднения в социалното функциониране, дезадаптивно поведение и психични кризи;
- неправителствения сектор за участие в програми за специализирани психологични оценки и работа с проблемни социални групи или нарушения в социалната адаптация на индивиди с психични проблеми.

 

Възможности за продължаване на обучението: Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "магистър", могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор” по две акредитирани научни специалности – "Обща психология" и "Педагогическа и възрастова психология", както и в курсове за следдипломна квалификация.

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 PSY 3049 Комуникативни умения в психологичното консултиране 45 90 4,5
2 PSY 3056 Компютърни системи за психодиагностика 30 60 3
3 PSY 3076 Невропсихология и психогенетика 30 60 3
4 PSY 3087 Психопатология и психични разстройства 30 60 3
5 PSY 3092 Подходи и направления в консултирането 30 60 3
6 PSY 3057 Психосоматика 30 60 3
7 PSY 3072 Мултидисциплинарни екипи и стандарти на консултиране 30 60 3
8   Избираема учебна дисциплина 15 30 1,5
9   Избираема учебна дисциплина 15 30 1,5
10   Избираема учебна дисциплина 15 30 1,5
11   Факултативна учебна дисциплина 1 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 PSY 3082 Психодиагностика на личността 30 60 3
2 PSY 3206 Проективни методи и експертизи 30 60 3
3 PSY 3043 Консултиране в жизнените цикли 30 60 3
4 PSY 3242 Учебна практика 30 60 3
5   Факултативна учебна дисциплина 2 30 60 3
6   Държавен изпит/защита на дипломна работа     15
Общо за II семестър 150 300 30
Общо за целия курс на обучение: 450 900 60
 
Избираеми учебни дисциплини
1 PSY 3084 Стрес и посттравматични стресови разстройства 15 30 1,5
2 PSY 3085 Семейно консултиране 15 30 1,5
3 PSY 3059 Криза и кризисна интервенция 15 30 1,5
4 PSY 3090 Психофармакология 15 30 1,5
5 PSY 3033 Деонтологични и етични проблеми в консултирането 15 30 1,5
 
Факултативни учебни дисциплини
1 PSY 3029 Глобален стрес и консултиране 30 60 3
2 PSY 3094 Управленческо консултиране 30 60 3
3 QMS 3007 Статистически методи за обработка SPSS 30 60 3
 
Модул приравнителни дисциплини за бакалаври по други специалности
1 PSY 3068 Увод в психологията 45 90 4.5
2 PSY 3070 Физиологична психология 30 60 3
3 PSY 3006 Когнитивна психология 60 120 6
4 PSY 3005 История на психологията 30 60 3
5 PSY 3004 Експериментална психология 45 90 4.5
6 PSY 3041 Психология на личността 60 120 6
7 QMS 3003 Методи за събиране, анализ и обработка на данни в психологическите изследвания 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 PSY 3052 Психопатология 30 60 3
2 PSY 3026 Психология на развитието 60 120 4,5
3 PSY 3015 Психологически измервания 45 90 3
4 PSY 3065 Педагогическа психология 30 60 3
5 SOC 3012 Сравнително-културна психология 30 60 6
6 PSY 3014 Организационна психология 45 90 4,5
7 PSY 3047 Социална психология 60 120 6
Общо за II семестър 300 600 30
Общо: 600 1200 60
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: По време на учебните занятия студентите получават индивидуални и групови задачи като конспектиране на литература или изготвяне на курсови работи, есета, реферати, доклади. Към това се прибавя оценка за тяхното участие и активност в семинарните занятия. Обучението по учебните дисциплини завършва с финален писмен изпит или тест.

 

Изисквания за завършване: Обучението в ОКС "Магистър" приключва с държавен изпит или защита на дипломна работа по условия за допускане, определени от Правилника за организация, управление и дейност на ВСУ. 
Държавният изпит се полага по конспект, утвърден от катедра "Психология", до който студентите имат пряк достъп (публикуван на интернет страницата на университета). Държавният изпит е с продължителност 4 часа. Студентите следва да разработят два въпроса, случайно избрани от конспекта. Изпитът е положен успешно, когато студентът е представил основното съдържание и показва владеене на теоретичните понятия, теориите и закономерностите на психичните явления и приложението им в практическата работа на психолога. 
Дипломната работа се разработва по теми, утвърдени от катедра "Психология" с научен ръководител хабилитирано лице. Съдържанието на дипломната работа следва да докаже, че дипломантът владее теоретичните понятия, теориите и закономерностите на психичните явления, които са предмет на дипломната работа, както и да планира, проведе емпирично изследване и анализира задълбочено резултатите от него.

 

Вид обучение: Редовно

 

Ръководител на магистърска програма "Психологично консултиране": доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
тел.: 052/359-540
e-mail: ppetkova@gmail.com