гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Психология и психопатология на развитието

ФАКУЛТЕТ: Юридически
КАТЕДРА: Психология
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕПсихология

 

СпециалностПсихология

 

Магистърска програма: Психология и психопатология на развитието

 

Присъждана професионална квалификация: Магистър по психология

 

Ниво на квалификацията: Втори цикъл на КРЕПВО, ниво 7образователно- "бакалавър" 

 

Продължителност на програмата: Две учебни години (четири семестъра)

 

Брой кредити: 120

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0313: Психология

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено висше образование и успешно положени конкурсни изпити 

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: ECTS координаторът на специалност "Психология" доц. д-р Даниела Андонова, e-mail gradiva@abv.bg, информира студентите за възможностите за признаване и присъждане на кредити. Това става по два начина:
1. Студентът представя документи за предишно обучение:
- академична справка или диплома;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Студентът заявява готовност за полагане на изпити за сертифициране на придобити в предишно обучение знания и умения. Знания и умения по чужд език се сертифицират от Департамент Чуждоезиково обучение; компютърни знания и умения се сертифицират от Технологичен институт; специфични професионални знания и умения се сертифицират от катедра "Психология". 
Въз основа на представените документи или резултатите от сертификационните изпити катедра "Психология" присъжда кредити в съответствие с учебния план на специалност "Психология". ECTS координаторът на специалността изготвя индивидуален учебен план на студента, в който са отразени присъдените кредити.

Изисквания и правила за квалификация*: За придобиване на професионална квалификация "Психолог", ОКС "магистър", са необходими 120 кредита, от които 91,5 кредита от задължителни учебни дисциплини, 9 кредита от избираеми учебни дисциплини, 4,5 кредита от факултативни учебни дисциплини и 15 кредита от държавен изпит. За студенти, които са придобили в предходно обучение професионална квалификация "Психолог", са необходими 60 кредита, от които 31,5 кредита от задължителни учебни дисциплини, 9 кредита от избираеми учебни дисциплини, 4,5 кредита от факултативни учебни дисциплини и 15 кредита от държавен изпит.

 

Профил на специалността: Основните цели на програмата са:
- Подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на човешкото развитие в теоретичен и приложен аспект, способни да оказват психологическа помощ и да прилагат методи за психокорекции при психопатологични, социални и житейско-ситуативни проблеми;
- Създаване на нагласи за професионално усъвършенстване и продължаване на обучението;
- Формиране на мотивация за личностно усъвършенстване.

 

Основни резултати от обучението: Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "магистър" притежават:
- Теоретични знания - Студентите могат да правят интерпретация, коментар и критичен теоретичен анализ на водещите идеи в специфични тематични области на класическата и съвременна психология на развитието през жизнения път. Познават теоретичната същност и практическите възможности на основните психоконсултативни и психотерапевтични подходи. 
- Практически умения - Студентите умеят самостоятелно да дефинират изследователски проблем, да формулират хипотези, да провеждат емпирични проучвания, да анализират и интерпретират емпирични резултати по собствени изследователски проекти. В състояние са да подбират адекватен набор от изследователски инструменти за решаване на конкретен изследователски проблем и да създават собствени методики. Притежават необходимите умения за диагностика, оценка, психоконсултативна и психокорекционна работа с индивиди с нормално, затруднено или нарушено развитие на индивидуално и групово ниво. Познават границите на приложимост на психологическата интервенция, умеят да формулират и осъществят подходяща интервенционна стратегия или да насочат клиента към специалисти от други области в зависимост от спецификата на конкретния случай. Студентите притежават умения за самостоятелна научно-изследователска работа. Студентите, завършващи ОКС "Магистър", са придобили знания и умения, които биха им позволили да продължат обучението си с по-висока степен на самостоятелност – образователна и научна степен "доктор" и са формирали нагласи за професионално усъвършенстване.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

PSY3030

Психологически индикатори за развитие в жизнения цикъл

15

30

1,5

2

PSY3037

Психология на здравето

30

60

3

3

PSY3234

Психодиагностика на  развитието

30

60

3

4

PSY3060

Развитие на лидерски качества и умения

30

60

3

5

PSY3105

Развитие на междуличностните отношения през жизнения път

30

60

3

6

PHI3002

Етика на семейните отношения и моралното развитие на личността

30

60

3

7

PSY3016

Полови роли и полова идентичност

30

60

3

8

PSY3110

Комуникативни техники от психодрамата в консултирането 

30

60

3

9

PSY3313

Кризите в психосоциалното развитие на личността

15

30

1,5

10

PSY3314

Психологични интервенции при работа с деца и възрастни, претърпели домашно насилие

15

30

1,5

12

 

Факултативна учебна дисциплина

30

60

3

Общо за I семестър

285

570

28,5

1

PSY3001

Генерализирани разстройства на развитието

30

60

3

2

 

Избираема учебна дисциплина

30

60

3

3

 

Избираема учебна дисциплина

30

60

3

4

 

Избираема учебна дисциплина

30

60

3

5

 

Факултативна учебна дисциплина

15

30

1,5

6

PSY3216

Учебни практики

30

60

3

7

 

Държавен изпит/защита на дипломна работа

 

 

15

Общо за II  семестър

315

630

31,5

 

 

Общо за целия курс на обучение:

 

 

60

 

 

Избираеми дисциплини (3 от 5)

 

 

 

1

PSY3067

Стрес и личностни промени

30

60

3

2

PSY3062

Семейна психотерапия и консултиране

30

60

3

3

PSY 3120

Девиантно поведение и правна закрила на ненавършили пълнолетие лица

30

60

3

4

SOC3009

Социална идентичност на индивиди, семейство, групи

30

60

3

5

PSY3010

Културни модели на нормалното и патологичното

30

60

3

 

 

Факултативни дисциплини - набавят се 4,5 кредита

 

 

 

1

PSY3029

Глобален стрес и консултиране

30

60

3

2

MAN3033

Управление на проекти в социалната сфера

15

30

1.5

3

PSY3130

Естетическо и художествено формиране на личността

30

60

3

4

QMS3006

Статистически програми за обработка на емпирична информация в психологията SPSS

15

30

1.5

5

INF3501

Зависимости в Интернет среда

15

30

1.5

Модул приравнителни дисциплини за бакалаври по други специалности

1

PSY3068

Увод в психологията

45

90

4.5

2

PSY3070

Физиологична психология

30

60

3

3

PSY3006

Когнитивна психология

60

120

6

4

PSY3005

История на психологията

30

60

3

5

PSY3004

Експериментална психология

45

90

4.5

6

PSY3041

Психология на личността

60

120

6

7

QMS3003

Методи за събиране, обработка и анализ на данни в психологическите изследвания

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

PSY3052

Психопатология

30

60

3

2

PSY3047

Социална психология

60

120

6

3

PSY3026

Психология на развитието

60

120

6

4

PSY3015

Психологически измервания

45

90

4.5

5

PSY3065

Педагогическа психология

30

60

3

6

PSY3014

Организационна психология

45

90

4.5

7

SOC3012

Сравнително-културна психология

30

60

3

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: Редовно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Общи изисквания към обучаемите: По време на учебните занятия студентите получават индивидуални и групови задачи като конспектиране на литература или изготвяне на курсови работи, есета, реферати, доклади. Към това се прибавя оценка за тяхното участие и активност в семинарните занятия. Обучението по учебните дисциплини завършва с финален писмен изпит или тест.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма

 

Стаж: в училища и клиники

 

Обучение в работна среда: няма

 

Професионални профили на завършилите: Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "магистър" могат да се реализират професионално както в държавни институции, така и в неправителствения сектор:
- в системата на образованието като училищни психолози и учители по психология, логика, философия, етика и право;
- в ресурсни центрове за интегриране, обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
- в медицински институции като клинични психолози;
- в неправителствени организации за социални услуги за деца и семейства; за работа с наркозависими; за работа с възрастни с увреждания и лица с умствени затруднения; за работа със семейства в риск – като психолози или доброволци.

 

Възможности за продължаване на обучението: Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "магистър", могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор” по три акредитирани научни специалности – "Обща психология", "Педагогическа и възрастова психология" и „Социална, организационна и консултативна психология“, както и в курсове за следдипломна квалификация.

 

Ръководител на магистърска програма "Психология и психопатология на развитието": проф. д.пс.н. Галя Герчева
тел. 052/359-502
e-mail: gerchevag@yahoo.com