гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Администрация, управление и политически науки
Професионално направление: Администрация и управление

 

Специалност: Бизнес администрация и мениджмънт

Магистърска програма: Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по бизнес администрация  – комуникационен мениджмънт

 

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата:

1 година (2 семестъра) – за завършилите специалност "Бизнес администрация" – бакалавър;

1,5 години (3 семестъра) – за завършилите друга специалност – бакалавър.

 

Брой кредити:

60 кредита – за завършилите специалност "Бизнес администрация"– бакалавър;

90 кредита – за завършилите друга специалност.

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0414 Маркетинг и реклама.

 

Конкретни изисквания за прием: висше образование със среден успех от дипломата за висше образование най-малко "добър"; конкурсен изпит – събеседване.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

• формално: признаване на кредити на база диплома от бакалавърска степен.

• неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
• неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ;
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности: 
1. Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение;

- компютърни умения от катедра "Информатика и икономика".

 

Изисквания и правила за квалификация:

За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита – за завършилите друга специалност (60 кредита – за завършилите специалност "Бизнес администрация" – бакалавър); от тях 30 кредита от приравнителни дисциплини за завършилите друга специалност; 28,5 кредита от задължителни дисциплини; 12 кредита от избираеми дисциплини; 4,5 кредита от факултативни дисциплини и 15 за държавен изпит.

 

Профил на специалността:

Магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" е предназначена за мениджъри, които участват активно в управлението на съвременните процеси на създаване и управление на бизнес организации. Силната конкурентна среда както в България, така и в чужбина, изискват много по-активно прилагане на модерните социални технологии, част от които са пъблик рилейшънс и рекламата. Без умелото използване на техните технологични характеристики вече е невъзможно да се създава благоприятна бизнес среда. Чрез тези технологии се изгражда доверие към бизнес организацията,  създава се персонален и корпоративен имидж, който повишава търсения краен ефект. Не по-малко значение при управление на бизнеса има и създаването на хармонични взаимоотношения с целевите групи, с партньорите, с локалните общности. Международният престиж също вече е сред основните необходимости за просперитета на всяка стопанска единица.

 

Основни резултати от обучението:

Магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" предлага комплекс от икономически, правни и управленски знания и умения. Магистрантите ще обогатят своята професионална култура и ще разширят възможностите си за активно публично поведение, както в типични, така и в специални ситуации. Затова в програмата  могат да участват бакалаври и магистри с различни специалности. Позитивен факт за успеха на програмата е обстоятелството, че до сега не са открити аналогични магистратури в други български университети. За преподаватели са поканени български експерти, предимно ангажирани във ВСУ "Черноризец Храбър".  

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

MAR1005

Маркетингови проучвания

30

60

3

2

ECO3150

Глобални проблеми на съвременността

30

60

3

3

PCI1068

Теория на рекламата и ПР в бизнеса

30

60

3

4

FIN1020

Корпоративен и персонален имидж

30

60

3

5

MAN1008

Информационни технологии и комуникация

30

60

3

6

PCI1070

Правни норми в рекламата и ПР

30

60

3

7

 

Избираема 1

30

60

3

8

 

Избираема 2

30

60

3

9

 

Избираема 3

30

60

3

10

 

Избираема 4

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAN2050

Европейски мениджмънт в рекламата и ПР

15

30

1,5

2

PSY2035

Комуникативна култура

30

60

3

3

MAN3255

Електронно управление

30

60

3

4

 

Факултативна 1

30

60

3

5

 

Факултативна 2

15

30

1,5

 

 

Модул практическо обучение и дипломиране

6

 

Учебен стаж

 

90

3

7

 

Подготовка и защита на дипломна работа - магистърска теза

 

450

15

Общо за II семестър

120

780

30

Общо за целия курс на обучение:

420

1380

60

 

 

ПРИРАВНИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ                                                                     (за бакалаври от други специалности)

1

MAN2040

Предприемаческа дейност

60

120

6

2

MAN2035

Управление на човешките ресурси

60

120

6

3

ECO1047

Микро и макроикономика

60

120

6

4

MAR2025

Международен маркетинг

60

120

6

5

MAN1010

Рекламна комуникация

60

120

6

Общо за приравнителен семестър

300

600

30

ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА БАКАЛАВРИ ОТ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

750

1950

90

 

 

Избираеми дисциплини (избират се 4 от 9)  

1

MAN3054

Управление на публични проекти

30

60

3

2

MAN1045

Организация и управление на малкия и среден бизнес

30

60

3

3

LAW1011

Право на достъп до информация и защита на информацията

30

60

3

4

ECO1035

Мениджмънт и маркетинг на териториалните общности

30

60

3

5

MAN3225

Лидерство и бизнес  комуникация

30

60

3

6

PCI3039

Медии и конфликти

30

60

3

7

PCI3035

Медии и въздействие на обществените структури

30

60

3

8

MAR3127

Брандинг и управление на бизнеса

30

60

3

9

MAR3159

Креативна комуникация

30

60

3

 

 

Факултативни дисциплини (избират се 2 от 4)   

1

SOC3020

Социални взаимодействия и работа в екип

30

60

3

2

PSY1090

Комуникация при екстремални ситуации

15

30

1,5

3

SOC1010

Комуникативни умения

30

60

3

4

PSY3143

Комуникативни стратегии

15

30

1,5

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно; задочно.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:

По време на обучението – контролни работи, курсови работи; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и устни изпити.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност:

Студентите могат да участват и в мобилност по програма Еразъм, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда. Имат възможност за включване в допълнителни стажове и практики, ежегодно организирани в:

  • Германия – провинции Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в бизнес организации, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации;
  • Руска Федерация: Москва, Санкт-Петербург;
  • Брюксел – в европейските институции и др.

 

Стаж:

Преддипломният стаж се провежда в ПР отделите на Президентството, Парламента, Министерския съвет на Република България и в други престижни държавни институции, национални обществени медии и водещи обществени институции. Студентите придобиват реална представа за практиката в професията, както и получават ценни практически съвети от професионалистите в областта на връзките с обществеността и рекламата в сферата на управление на бизнеса. След приключване на учебния стаж, студентите се явяват на защита на преддипломния стаж пред комисия.

 

Обучение в работна среда:

Студентите провеждат учебна практика в национални и регионални ПР и рекламни агенции.

 

Професионални профили на завършилите:

Завършилите магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" могат да се реализират в областта на връзките с обществеността и рекламата в бизнес организации или в публичната администрация. Завършилите успешно могат да продължат образованието си в докторантски програми в различни направления.

 

Възможности за продължаване на обучението: В научна и образователна степен "доктор".

 

Програмен директор: доц. д-р Георги Калагларски

ВСУ "Черноризец Храбър", кабинет А-106

телефон – 052/ 359-617;

e-mail: kalaglarsky@yahoo.com

 

ECTS – координатор: инж. Павлета Кръстева

ВСУ "Черноризец Храбър", кабинет Д-8

телефон – 052/359 -572; 0878 417 494

e-mail: pavleta.krasteva@vfu.bg

pavleta.krasteva@gmail.com