гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Строителен инженеринг

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ"

 

Специалност: Строителен инженеринг

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по строителен инженеринг

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: 1,5 години (3 семестъра)/ 2 години (4 семестъра)

 

Брой кредити: 90/120

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0732: Building and civil engineering (06.4-582)

 

Конкретни изисквания за прием: Кандидатите трябва да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" –    строителен инженер, инженери от други строителни или технически специалности и икономика на строителството, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Кандидатите се явяват на събеседване.образование и успешно положени конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене: информация се получава от ECTS координатора на катедра "Стрителство на сгради и съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:

   - диплома или академична справка от предходно обучение;

   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);

   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и e въз основа на представените дипломи и сертификати.


Изисквания и правила за квалификация*: За да се придобие професионална квалификация "магистър по строителен инженеринг" са необходими 90 кредита, от тях 45 кредита от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини, 15 кредита от преддипломен стаж и 15 от защита на дипломна работа. Студентите с предходно обучение по специалности извън професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия" се обучават в приравнителен семестър с още 30 кредита.

 

Профил на специалността: Обучението в магистърска програма "Строителен инженеринг" има за цел да подготви специалисти, притежаващи теоретична подготовка и практически умения в широк обхват от основните дейности в строителството – от етап проектиране до въвеждане в експлоатация. Обучението се извършва по учебен план, който е съобразен с опита на водещи ВУЗ-ове в страната и чужбина, както и със съвременните тенденции на развитие и потребности на строителния бранш. Подборът на дисциплините осъществява идеята за широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на бъдещите специалисти по строителен инженеринг. Учебният материал дава възможност за усвояване на специфични познания в областта на стандартизация и сертификация в строителството, строителен мениджмънт и предприемачество, обществени поръчки и договорни процедури, проекти с европейско финансиране, организация и управление на инвестиционните проекти и строителните процеси. Основен акцент в обучението е придобиването на знания и умения за ценообразуване, остойностяване и актуване на строително-монтажни работи, както и офериране на строителни обекти с помощта на специализирани софтуерни продукти. Предвидените в учебния план практики и стажове се провеждат в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории в областта на строителството и са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се.

 

Основни резултати от обучението: Завършилите специалност "Строителен инженеринг" притежават знания и умения за:

 • стандартизация и нормативна база в строителството;
 • управление на инвестиционни проекти в строителството;
 • организация и управление на строителните процеси;
 • мениджмънт и предприемачество в строителството;
 • ценообразуване, остойностяване и актуване на строително-монтажните работи;
 • офериране и тръжна документация в строителството;
 • работа по обществени поръчки и договорни процедури;
 • работа по проекти с европейско финансиране;
 • безопасност и здраве в строителството;
 • устойчиво строителство.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

CIE3189

Стандартизация и нормативна база в строителството

30

60

3

2

CIE3192

Строително право

30

60

3

3

CIE3187

Паспортизация на сгради и съоръжения

30

60

3

CIE3186

Паспортизация на сгради и съоръжения – курсов проект

30

60

3

4

CIE3183

Организация и управления на строителните процеси

30

60

3

CIE3182

Организация и управления на строителните процеси – курсов проект

30

60

3

5

CIE3181

Обществени поръчки и договорни процедури

30

60

3

CIE3180

Обществени поръчки и договорни процедури – курсова задача

15

30

1,5

6

 

Избираема дисциплина 1

45

90

4,5

7

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

CIE3193

Управление на инвестиционни проекти в строителството

30

60

3

2

CIE3196

Ценообразуване и остойностяване на строителни обекти

30

60

3

CIE3195

Ценообразуване и остойностяване на строителни обекти – курсов проект

30

60

3

3

CIE3185

Офериране и тръжна документация в строителството

30

60

3

CIE3184

Офериране и тръжна документация в строителството –  курсов проект

30

60

3

4

CIE3191

Строителен мениджмънт и предприемачество

30

60

3

CIE3190

Строителен мениджмънт и предприемачество – курсова задача

15

30

1,5

5

CIE3176

Въздействие на строителния процес върху околната среда

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина 2

45

90

4,5

7

 

Избираема дисциплина 3

30

60

3

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за І година

600

1200

60

1

 

Преддипломен стаж

 

450

15

2

 

Дипломна работа

 

450

15

Общо за IІІ семестър

 

900

30

 

 

Общо за целия курс на обучение:

600

2100

90

 

 

Избираеми дисциплини

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 1 /избира се 1 отгрупата/

 

 

 

1

 

Проекти с европейско финансиране

45

90

4,5

 

Контрол на качеството в проектирането и строителството

45

90

4,5

 

 

Избираема дисциплина 2 /избира се 1 отгрупата/

 

 

 

2

 

Инфраструктурни проекти

45

90

4,5

 

Безопасност и здраве в строителството

45

90

4,5

 

 

Избираема дисциплина 3 /избира се 1 отгрупата/

 

 

 

3

 

Устойчиво строителство

30

60

3

 

Енергийна ефективност

30

60

3

 

 

Факултативна дисциплина /избира се 1 от групата/

 

 

 

1

 

Икономика на строителството

30

60

3

 

Финанси и кредит

30

60

3

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно едовно/задочно/дистанционно.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изисквания при крайното оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и възможността за информиране за мотивите на оценяване, са подробно описани в съответната учебна програма.щи изисквания към обучаемите:

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма

 

Стаж: В учебния план са предвидени практики и стажове по специалните дисциплинии и преддипломен стаж, които се провеждат в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории в областта на строителството.

 

Обучение в работна среда: В учебния план е предвидено разработване на курсови проекти и задачи по всички специални дисциплини. Темите на курсовите проекти и задачи, както и на дипломната работа, са свързани с реални строителни обекти.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като:

 • ръководни и мениджърски кадри в строителни фирми и организации;
 • служители и експерти в инвеститорски, контролни и надзорни служби (РДНСК и др.);
 • специалисти и технически сътрудници в производствено-технически отдели (ПТО);
 • преподаватели във висши училища, научни сътрудници в изследователски институти и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Всеки успешно завършил обучение в ОКС "магистър" притежава необходимите способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "доктор" по докторските програми:

 • Строителни конструкции;
 • Строителни материали, изделия и технология на производството им;
 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника.

 

Програмен директор:

Ръководител на магистърската програма: доц. д-р инж. Дария Михалева

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.:052/359 589; 052/359 588

e-mail: sss@vfu.bg