гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Строителни конструкции

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ"

 

 

Специалност: Строителни конструкции

 

Присъждана професионална квалификация: строителен инженер

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: 2 години (4 семестъра)

 

Брой кредити: 90

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0732: Building and civil engineering (06.4-582)

 

Конкретни изисквания за прием: Кандидатите трябва да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и професионална квалификация строителен инженер или инженер от други строителни специалности, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Кандидатите се явяват на събеседване.

бразование и успешно положени конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене: информация се получава от ECTS координатора на катедра "Стрителство на сгради и съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:

   - диплома или академична справка от предходно обучение;

   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);

   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и e въз основа на представените дипломи и сертификати.


Изисквания и правила за квалификация*: за да се придобие ОКС "магистър" са необходими 90 кредита, от тях 64,5 кредита от задължителни дисциплини, 7,5 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 от защита на дипломна работа. Завършилите други строителни специалности полагат допълнително приравнителни изпити с общо 30 кредита.

 

Профил на специалността: обучението в магистърска програма "Строителни конструкции" има за цел да подготви специалисти, притежаващи теоретична подготовка и практически умения в проектирането и изпълнението на различни строителни конструкции. Обучението се извършва по учебен план, който е съобразен с опита на водещи ВУЗ-ове в страната и чужбина, както и със съвременните тенденции на развитие и потребности на строителния бранш. Подборът на дисциплините осъществява идеята за широкопрофилна подготовка на бъдещите строителни инженери. Учебният материал дава възможност за придобиване на  знания за методиката на проектиране по действащите национални и европейски нормативи и стандарти и умения за прилагането на специализирани програмни продукти за проектиране на строителни конструкции. Предвидените в учебния план практики и стажове се провеждат в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории в областта на строителството и са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се.

 

Основни резултати от обучението: Завършилите специалност "Строителни конструкции" притежават знания и умения за:

 • самостоятелна професионална работа и работа в екип;
 • изработване на технически чертежи, изчисления и спецификации;
 • прилагане на съвременните национални и европейски нормативи и стандарти в проектирането и строителството на сгради и съоръжения;
 • проектиране на специални строителни конструкции;
 • работа със специализирани програмни продукти за проектиране на строителни конструкции;
 • технология и организация на изпълнението на специални строителни конструкции;
 • изпитване и оценка на строителни конструкции;
 • възстановяване и усилване на строителни конструкции.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

INF3025

Компютърно моделиране на строителни конструкции

30

60

3

Компютърно моделиране на строителни конструкции – курсова задача

30

60

3

2

MAS3004

Специални стоманени конструкции

45

90

4,5

Специални стоманени конструкции – курсов проект

30

60

3

3

MAS3005

Специални стоманобетонни конструкции

45

90

4,5

Специални стоманобетонни конструкции – курсов проект

30

60

3

4

CIE3001

Възстановяване и усилване на строителни конструкции

30

60

3

Възстановяване и усилване на строителни конструкции – курсова задача

30

60

3

5

 

Избираема дисциплина 1

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

CIE3013

Технология за изграждане на специални строителни конструкции и съоръжения

30

60

3

Технология за изграждане на специални строителни конструкции и съоръжения – курсов проект

15

30

1,5

2

CIE3005

Изпитване и оценка на строителните конструкции

60

120

6

3

CIE3002

Динамика и устойчивост на строителните конструкции

30

60

3

Динамика и устойчивост на строителните конструкции – курсова задача

30

60

3

4

CIE3170

Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия

30

60

3

Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия – курсов проект

15

30

1,5

5

CIE3015

Енергийна ефективност и соларно строителство

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина 2

30

60

3

Избираема дисциплина 2 – курсова задача

15

30

1,5

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за І година

600

1200

60

1

CIE3009

Стоманени мостове

45

90

4,5

Стоманени мостове – курсов проект

30

60

3

2

CIE3010

Стомано-стоманобетонни конструкции

30

60

3

Стомано-стоманобетонни конструкции – курсов проект

15

30

1,5

3

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

4

 

Дипломна работа

 

450

15

Общо за IІІ семестър

150

750

30

 

 

Общо за целия курс на обучение:

750

1950

90

 

 

Избираеми дисциплини

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 1 /избира се 1 отгрупата/

 

 

 

1

CIE3006

Финанси и кредит

30

60

3

FIN3004

Недвижима собственост

30

60

3

 

 

Избираема дисциплина 2 /избира се 1 отгрупата/

 

 

 

2

CIE1032

Пожаро и взриво безопасност на сгради и съоръжения

30

60

3

Пожаро и взриво безопасност на сгради и съоръжения – курсова задача

15

30

1,5

TEC3001

Автоматизирано управление на проекти в строителството

30

60

3

Автоматизирано управление на проекти в строителството – курсова задача

15

30

1,5

 

 

Факултативна дисциплина /избира се 1 от групата/

 

 

 

1

CIE3007

Приложна геомеханика

30

60

3

CIE3003

Дълготрайност на строителните конструкции

30

60

3

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изисквания при крайното оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и възможността за информиране за мотивите на оценяване са подробно описани в съответната учебна програма.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма

 

Стаж: В учебния план са предвидени практики и стажове по специалните дисциплини, които се провеждат в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории в областта на строителството.

 

Обучение в работна среда: В учебния план е предвидено разработване на курсови проекти и задачи по всички специални дисциплини. Темите на курсовите проекти и задачи, както и на дипломната работа са свързани с реални строителни обекти.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като:

 • ръководни и изпълнителски кадри в проектантски бюра, строително-монтажни фирми, строителни лаборатории и др.;
 • служители и експертни лица в инвеститорски, контролни и надзорни служби;
 • преподаватели във висши училища, научни сътрудници в изследователски институти и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Всеки успешно завършил обучение в ОКС "магистър" притежава необходимите способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "доктор" по докторските програми:

 • Строителни конструкции;
 • Строителни материали, изделия и технология на производството им;
 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника.

 

Програмен директор:

Ръководител на магистърската програма: доц. д-р инж. Дария Михалева

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.:052/359 589; 052/359 588

e-mail: sss@vfu.bg