Защита на данните
Катедра "Психология"

Представяне


Общо за специалността:

Специалност „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ е създадена през 1998 г. Самостоятелна катедра „Психология“ се обособява през 2010 г. През всичките години на своето съществуване тя е една от най-търсените и предпочитани за обучение специалности в университета. По специалността са се дипломирали около2300 бакалаври и магистри, повечето от които са успешно реализирани специалисти в редица области на психологическото познание и практика – учители по психология, училищни психолози, психолози-консултанти в публични организации и частни фирми, психотерапевти и др. Високото качество на придобиваните знания, умения и компетентности сред обучаемите е гарантирано не само от високите стандарти на цялостната университетска дейност, но и от безспорния професионализъм на преподавателската колегия в катедра „Психология“ – при нас преподават утвърдени учени и общественици в областта на психологията, социалните науки и философията като проф. д.пс.н. Галя Герчева, проф. д.пс.н. Павел Александров, проф. д.пс.н. Людмил Георгиев, проф. д-р Валери Стоянов, доц. д-р Бойчо Бойчев, доц. д-р Петър Нешев и др.


Ръководител на катедра „Психология” е доц. д-р Даниела Карагяурова.


Обучението се осъществява в гъвкава и конкурентна академична среда, с използването на модерни и преимуществено активни форми на образователна и научна комуникация. Студентите в специалност „Психология“ се обучават по учебни планове и учебни програми, отговарящи изцяло на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS), което дава възможност за получаване на качествено висше образование, напълно съизмеримо с европейските критерии и стандарти. Ежегодната научно-приложна конференция на катедрата привлича множество участници с приносни доклади и научни съобщения– учени, изследователи, експерти от практиката и обучаеми от страната и чужбина.


Професионално направление „Психология“ е акредитирано от НАОА през 2015 г.за максималния срок от 6 години.