В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ПН Информатика и компютърни науки

English version Facebook Google + График консултации Queriada Квалификация на учители Сертификационни програми

Представяне

Катедра "Информатика и икономика" е в състава на Факултет "Международна икономика и администрация". В нея работят преподаватели от две професионални направления: "Информатика и компютърни науки" и "Икономика". 

В професионално направление "Информатика и комютърни науки" има 11 преподаватели на първи трудов договор, хоноровани преподаватели и експерти от практиката, работещи в партниращи ИТ фирми. 

В професионално направление "Информатика и компютърни науки" катедрата обучава студенти в бакалавърска програма "Информатика и компютърни науки" и в следните магистърски програми: 
 Обучението се провежда и на английски език.

 

 
Ръководител катедра: доц. д-р Галина Момчева
Тел.:052/359-573; 0888 793785
email:galina.momcheva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

Експерт по НИД: д-р Веселина Спасова
Тел.:052/359-574
email:vspasova@vfu.bg
Технологичен институт – 2 ет.

Еразъм и ECTS координатор:
доц. д-р Мария Брусева
Тел.: 052/359-575
email:mariya.bruseva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д10

Секретар на катедрата: инж. Павлета Кръстева
Тел.: 052/359-572
еmail:cse@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д8
 

Специалност "Информатика" е създадена в УНК "Икономика и управление" като "Информатика и математика" с решение на Академичния съвет на ВСУ от 31.04.2001 г. Първият випуск от бакалаври по специалност "Информатика" се дипломира през 2005 г.
 

Преподаватели

снимка на проф. д-р Теодора Бакърджиева преподавател информационни технологии и компютърни науки, катедра информатика

проф. д-р Теодора Бакърджиеваcv проф. д-р Теодора Бакърджиева

снимка на доц. д-р Здравко Славов преподавател катедра информатика

проф. д-р Здравко Славовcv доц. д-р Здравко Славов

снимка на доц. д-р Галина Момчева-Гърдева преподавател информационни технологии и компютърни науки, катедра информатика

доц. д-р Галина Момчева-Гърдева cv доц. д-р Галина Момчева-Гърдева linkedin доц. д-р Галина Момчева-Гърдева

снимка на доц. д-р Еди Чакъров преподавател катедра информатика

доц. д-р Еди Чакъровдоц. д-р Еди Чакъров

снимка на доц. д-р Мария Брусева преподавател информационни технологии и компютърни науки

доц. д-р Мария Брусеваcv доц. д-р Мария Брусева

снимка на доц. д.т.н. Красимира Стоилова преподавател катедра информатика

доц. д.т.н. Красимира Стоиловаcv доц. д.т.н. Красимира Стоилова

снимка на доц. д-р Евгения Ракитина-Куреши преподавател информационни технологии

доц. д-р Евгения Ракитина-Курешидоц. д-р Евгения Ракитина-Куреши

снимка на ас. Веселина Спасова асистент информационни технологии и компютърни науки, катедра информатика

ас. д-р Веселина Спасоваcv ас. Веселина Спасова

снимка на ас. Антонина Иванова асистент информационни технологии

ас. Антонина Ивановаcv ас. Антонина Иванова

снимка на ас. Николай Димитров асистент компютърни науки

ас. Николай Димитровcv ас. Николай Димитров

снимка на ас. Стоян Ненков асистент катедра информатика

ас. Стоян Ненковcv ас. Стоян Ненков

 

На хонорар


 
снимка на проф. д-р Николай Лютов преподавател информационни технологии и компютърни науки, катедра информатика

проф. д-р Николай Лютовcv проф. д-р Николай Лютовlinkedin logo

снимка на проф. д.т.н. Тодор Стоилов преподавател информационни технологии

проф. д.т.н. Тодор Стоиловcv проф. д.т.н. Тодор Стоиловlinkedin logo

 
снимка на проф. д-р Владимир Димитров преподавател катедра информатика

проф. д-р Владимир Димитровcv проф. д-р Николай Лютовlinkedin logo

 
снимка на доц. д-р Иван Станев преподавател катедра информатика

доц. д-р Иван Станевcv проф. д-р Николай Лютовlinkedin logo

 
снимка на Юлия Димитрова преподавател катедра информатика

Юлия Димитроваcv проф. д-р Николай Лютовlinkedin logo 

Секретар на катедра "Информатика и икономика"


 
снимка на инж. Павлета Кръстева

инж. Павлета Кръстеваcv инж. Павлета Кръстева

 

Експерти от практиката

 

д-р Васил Донев, Sirma Solutions

 
 

Дими Илиева, First Online Solutions

 
 

Александър Михайлов, MentorMate

 
 

Александър Димов, Sales Promotions

 
 

Димо Малчев, Колибри Софт

 
 

Галин Желязков, Автокино/Beehive

 
 

Иво Ракитин

 
 

Евгени Андреев 

Специалности

Специалности към катедра "Информатика и икономика" в професионално направление "Информатика и компютърни науки":

 


 

ПАРТНЬОРСТВО между СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ и ВСУ 

На 27.07.2017 г. се сключи нов договор за партньорство между ВСУ „Черноризец Храбър“ и „Софтуерен университет“ ООД, които си партнират успешно от 2014 г.

 

По силата на този договор „Софтуерен университет“ ООД студентите на ВСУ имат възможност да комбинират двете обучения (в СофтУни и ВСУ), като ускорят обучението си в бакалавърската си програма (във ВСУ) за три години вместо за четири, поради което спестяват две семестриални такси и време за дипломиране от една година.

 

В настоящият момент във ВСУ има 37 активни студенти, а през месец октомври ще се явят на дипломни защити първите обучавани по това иновативно партньорство. 
 

Двете страни ежегодно актуализират учебното съдържание, поради което процесът на обучение на студенти по партньорската програма е изключително гъвкав и динамичен.

 

Курсистите на СофтУни могат да се обучават в специалност „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ в една от трите форми на обучение на български език: редовна, задочна и дистанционна със съответните такси.

 

Записването става след полагането на изпит „Основи на програмирането“, оценката от който се взема за кандидат-студентски изпит.
 

По време на обученето си студентите, обучавани по направление „Информатика и компютърни науки“ (бакалаври и магистри) имат възможност да се възползват от програмите за мобилности, семинари, срещи с работодатели, майсторски класове, а също и да се включат по проектите с финансиране от ЕС, по които катедрата, факултет МИА и университетът като цяло активно работят.
 

 


Записвания и допълнителни въпроси: 

Павлета Кръстева
ВСУ "Черноризец Храбър"
Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"
к.к. Чайка, 9007
Варна, България
E-mail: pavleta_vfu@abv.bg
pavleta.krasteva@gmail.com
сл. тел.: +359 52 359 572
GSM: +359 878 417 494 
 

Партньорств

 
 • BASSCOM
 • ИКТ Клъстер - Варна
 • ESI-CEE
 • ORACLE ACADEMY
 • SIRMA Solutions
 • Ontotext
 • ADASTRA
 • MentorMate
 • First Online Solutions
 • Sales Promotions
 • AltScale
 • ZARIBA
 • BIGMAGE STUDIO
 • 411 MARKETING
 • Институт по съвременни физични изследвания
 • Информационно обслужване, Варна


 

Проекти

В катедра "Информатика и икономика" е формиран екип за подготовка на проектни предложения по различни национални и международни програми. В резултат на работата на екипа са постигнати значителни резултати. Подготвени са самостоятелно или като партньори редица проектни предложения по различни международни програми. Преподавателите от катедрата участват в изпълнението на различни национални и международни проекти.

 

Разработени и подадени 6 проектни предложения,като водеща организация:

 • ESPRIT – LLP - Grundtvig – 2008
 • Създаване на мрежа от училищни клубове по МУЛТИМЕДИЯ - ОПРЧР към СФ "Да направим училището привлекателно за младите хора" - 2009
 • euMiLeS – Reducing the Quantity of Adult Students Droping out of EU Universities - Lifelong Learning Programe KA3 ICT многостранни проекти – 2009
 • New IT curriculum and ECTS implementation in Kazakhstan – NITKA – TEMPUS4, Joint project – 2011<
 • Implementation of automatic control system for marine vessel management – по 7-ма рамкова програма - 2011
 • "Студентско генеративно изкуство" – дирекция "Култура", община Варна - 2011

 

 

Участие в подготовката и подаването на 11 проектни предложения като партньор:

 • CAMPUS – A Virtual Campus to Support Higher Education Institutions to Share, develop and implement pedagogies, contents and services for the use of ICT in lifelong learning - Lifelong Learning Programe - 2009
 • XFER - INTERREG IVC Information Society – 2009
 • Създаване на методология за виртуализация на ИТ инфраструктурата в научно-изследователски организации – 2009
 • IEEE 09 - Intelligent Energy Experience (Интелигентни системи за експертна оценка на енергийната ефективност) – 2009
 • COMPENDIA (Communication and Promotion in Energy Data for Innovative Actions) IEEE10 – SELAP Sustainable Energy Local Action Plan – 2010
 • Energy Virtual Laboratory for optimising energy performance in collective buildings EN.V.L.O.P. - Small or medium-scale focused research project (STREP), ICT Call 7, FP7-ICT-2011-7 - 2010
 • Intelligent Energy Europe 2011 – Priority 12.4.3 (Energy efficiency and renewable energy I buildings). Building Energy Sustainable Technologies (BEST) – Разработване на виртуална лаборатория за енергийна ефективност
 • Създаване на международна магистърска програма по съвместно разработен учебен план между ВСУ и европейски партньори от Холандия, Испания и Великобритания на тема "Технологии с отворен код" по програма "Lifelong Learning Programme", Erasmus Multilateral Projects: Curriculum Development - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013: Създаване на пространство за гръцко-български център за продължаващо обучение по медицина, чрез използване на web 2.0 (социални) и web 3.0 (семантични) технологии - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 Иновационна мрежа България-Гърция - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 Подкрепа за развитие на човешките ресурси, чрез създаването на центрове за посредничество в България и Гърция - 2011

 

 

Реализирани от катедрата 2 проекта:

 • "Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса" – BG051PO001/07/3.3-01/68 – ОПРЧР – 2008–2009 г.
 • "Бизнесът – партньор в обучението на студенти от специалност Информатика" – BG051PO0001-3.3.03/46 – ОПРЧР – 2010-2011 г.

 

 

Участие в 7 проекта:

 • Трансгранично сътрудничество – обучение на лекари от отдалечени региони SOCRATE programme 114046-CP-1-2004-1-2004-1 BG Erasmus-TN "Doctоral education in Computing" – 2007-2008
 • "Техническа помощ за съдебната система", програма ФАР 2007 г.
 • BG2004016-711.11.01-2.009 ТЕМПО – Обучението по Управление на събитията - потенциална възможност за предприемачество – 2008-2009
 • INTERREG III A - RURAL DOCTORS- Повишаване на медицинското образование на докторите от граничните райони, в областите на технологиите и социалната медицина, с помощта на мултимедия и Интернет – 2007- 2008
 • 3D дигитализация на културни обекти – Ксанти, INTERREG IVC 2007-2008 г.
 • "План за действие за ИКТ – подкрепа на ученето през целия живот", LLP 2010–2011 г.
 • "Challenging the ICT qualification and innovations in Bulgaria" - SEMP – 2010–2012 г
 

Контакти

доц. д-р Галина Момчева galina.momcheva@vfu.bg
проф. д-р Теодора Бакърджиева bakardjieva@vfu.bg
проф. д-р Здравко Славов zdravko.slavov@vfu.bg
проф. д.т.н. Красимира Стоилова krasimira.stoilova@vfu.bg
доц. д-р Еди Чакъров eddy.chakarov@vfu.bg
доц. д-р Мария Брусева mariya.bruseva@vfu.bg
доц. д-р Евгения Ракитина evgeniya.rakitina@vfu.bg
ас. д-р Веселина Спасова vspasova@vfu.bg
ас. Стоян Ненков stoyan.nenkov@vfu.bg
ас. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
ас. Николай Димитров nikolay.dimitrov@vfu.bg