Докторанти

Приключили процедури


Кандидат: д-р Кшиштоф Чирка

Тема: „Специфика на мениджмънта на човешкия капитал при лица с увреждания в Полша – перспектива на предприятията на свободния трудов пазар”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 14.10.2016 г.

Дата на публикуване: 29.09.2016 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Рецензия: проф. д-р Иван Величков Иванов

Рецензия:    проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина

Становище: проф. д.ик.н. Йоанна Рогожинска - Митрут

доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Кандидат: доц. д-р Анна Александровна Князевич

Тема: „Управление на формирането и функционирането на иновационни инфраструктури на Украйна”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 29.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Иван Величков Иванов

Рецензия:    проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Становище: проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становище: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова
 

Кандидат: професор д.т.н. инж. ик. Николай Иванов Петров
Тема: “НАДЕЖДНОСТТА КАТО ОСНОВЕН ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ПРИ КИБЕРНЕТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление на производството (индустрия)
Дата на публикуване: 15.10.2015 г.


Дата на защита: 30.10.2015 г.

 

Кандидат: проф. д-р Красимир Иванов Ениманев
Тема: “ИНФРАСТРУКТУРНА ОСИГУРЕНОСТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.


Дата на защита: 16.10.2014 г.

Кандидат: проф. Йоана Рогожинска - Митрут
Тема: “ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.

Дата на защита: 17.10.2014 г.

Кандидат: проф. Томаш Воловец
Тема: “СЪВРЕМЕННИ ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОЦЕСЪТ НА ХАРМОНИЗАЦИЯ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.

Дата на защита: 17.10.2014 г.