ПН "Информатика и компютърни науки"

Software University

През месец февруари 2014 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ и „Софтуерен университет“ ООД подписаха рамково споразумение, което е актуализирано през юни, 2016 г.

Освен дисциплините са актуализирани и финансовите условия, които вече важат за всички форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна.

По силата на споразумението със „Софтуерен университет“ ООД студентите имат възможност да комбинират двете обучения (в СофтУни и ВСУ), като ускорят обучението си в бакалавърската си програма (във ВСУ) за три години вместо за четири и се обучават при облекчени финансови условия.


По време на обученето си студентите, обучавани по направление „Информатика и компютърни науки“ (бакалаври и магистри) имат възможност да се възползват от програмите за мобилности, семинари, срещи с работодатели, майсторски класове, а също и да се включат по проектите с финансиране от ЕС, по които катедрата, факултет МИА и университетът като цяло активно работят.Документи


Дисциплини със съвместни екипи – Изтегли файла


Процедури за прием на студенти в спец. „Информатика и компютърни науки“ във ВСУ по силата на това споразумение – Изтегли файла


Финансови условия – Изтегли файла


Общи указания за приемане на документи – Изтегли файла


Записвания и допълнителни въпроси:


Павлета Кръстева

ВСУ "Черноризец Храбър"

Факултет "Международна икономика и администрация"

Катедра "Информатика"

к.к. Чайка, 9007

Варна, България

E-mail: pavleta_vfu@abv.bg

pavleta.krasteva@gmail.com

сл. тел.: +359 52 359 572

GSM: +359 878 417 494