ПН "Информатика и компютърни науки"

ПАРТНЬОРСТВО между СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ и ВСУ

 

На 27.07.2017 г. се сключи нов договор за партньорство между ВСУ „Черноризец Храбър“ и „Софтуерен университет“ ООД, които си партнират успешно от 2014 г.

 

По силата на този договор „Софтуерен университет“ ООД студентите на ВСУ имат възможност да комбинират двете обучения (в СофтУни и ВСУ), като ускорят обучението си в бакалавърската си програма (във ВСУ) за три години вместо за четири, поради което спестяват две семестриални такси и време за дипломиране от една година.

 

В настоящият момент във ВСУ има 37 активни студенти, а през месец октомври ще се явят на дипломни защити първите обучавани по това иновативно партньорство.

Двете страни ежегодно актуализират учебното съдържание, поради което процесът на обучение на студенти по партньорската програма е изключително гъвкав и динамичен.

 

Курсистите на СофтУни могат да се обучават в специалност „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ в една от трите форми на обучение на български език: редовна, задочна и дистанционна със съответните такси.

 

Записването става след полагането на изпит „Основи на програмирането“, оценката от който се взема за кандидат-студентски изпит.

По време на обученето си студентите, обучавани по направление „Информатика и компютърни науки“ (бакалаври и магистри) имат възможност да се възползват от програмите за мобилности, семинари, срещи с работодатели, майсторски класове, а също и да се включат по проектите с финансиране от ЕС, по които катедрата, факултет МИА и университетът като цяло активно работят.Записвания и допълнителни въпроси:

Павлета Кръстева
ВСУ "Черноризец Храбър"
Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"
к.к. Чайка, 9007
Варна, България
E-mail: pavleta_vfu@abv.bg
pavleta.krasteva@gmail.com
сл. тел.: +359 52 359 572
GSM: +359 878 417 494