гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Академичен акселератор

Състояние и перспективи

Цел и очаквани резултати от дейността на Акселераторската програма:
 • Привличане на талантливи български и чудестранни студенти за обучение в университета.
 • Повишаване на предприемаческите умения и предприемаческата култура на студентите чрез подготовка и насърчаване за участие в специализирани форуми и състезания.
 • Изграждане на устойчива екосистема за развитие на академични предприемачески инициативи.
 • Разработване на иновативни решения, реализацията на които да повишат иновационния капацитет и конкурентоспособността на Варна и региона
 
 Периодично информиране на студентите, които проявяват интерес към темата „Предприемачество“ за събития в гр. Варна и възможности за финансиране на проекти чрез фейсбук страницата на Академичния акселератор.
https://www.facebook.com/Accelerator.vfu/


Mеждународна магистърска програма по предприемачество:
http://entr.vfu.bg/


Интеграция на Акселераторската програма със съществуващи в гр.Варна и страната други предприемачески инициативи с цел разширяване на капацитета и възможностите за реализация на успешни студентски проекти:
 • създаване във ВСУ на информационно-тренировъчен център по предприемачество, насочен към жени в рамките на проект по Дунавска стратегия с ръководител РАПИВ – Варна;
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business

 
Дейности до момента
 • Провеждане на курсове по актуални теми
 • Подготовка на студенти и работа по проекти, свързани с оптимизиране на управленските и бизнес процеси в университета във връзка с международното състезание на Коника-Минолта – завоюване първа място през 2017 и на второ място през 2018
 • установяване на партньорство и включване на ВСУ в Програмата UIF (University Innovation Fellows) - курс по предприемачество, креативност и иновации на Университета Станфорд, Калифорния.


 
Какво предлагаме?
 • Периодични срещи и работа с ментори
 • Обучения по предприемачество, маркетинг, технологии и други актуални теми
 • Създаване и публикуване на регистър с информация за студентски проекти
 • Срещи с инвеститори и промотиране на най-добрите проекти
 • Прилагане на индикаторите за напредък на стартиращи компании и подкрепа по индивидуален план
 
За контакт

За повече информация можете да се обърнете и към посочените преподаватели по катедри:
 
катедра преподавател имейл
Катедра “Администрация, управление и политически науки” доц. д-р Даниела Попова daniela.popova@vfu.bg
Катедра “Архитектура и урбанистика” арх. Жечка Илиева jetchka.ilieva@gmail.com
Катедра “Компютърни науки” доц. д-р Галина Момчева cse@vfu.bg
Катедра “Изкуства” доц. д-р К. Манасиева kapka.manasieva@vfu.bg
Катедра “Национална сигурност” ас. Илияна Костова ilkostova@abv.bg
Катедра “Правни науки доц. д-р Мария Петрова mariya.p.petrova@abv.bg
Катедра “Психология” доц. д-р Мария Петрова mariaepetrova@yahoo.com
Катедра “Строителство на сгради и съоръжения” доц. д-р Росица Слипец r_slipets@abv.bg