гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Защита

След положително решение на катедрения и факултетния съвет за готовността за защита кандидатът подава в 14-дневен срок в Университетския център за подготовка на докторанти следните документи за защита на дисертацията:

 1. Заявление на докторанта до Ректора/зам.-ректора по НИД за готовност за защита пред научно жури.
 2. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд с подпис на докторанта.
 3. Автобиография с подпис на докторанта (оригинал).
 4. Дисертационен труд в 3 екземпляра.
 5. Автореферат към дисертационния труд в 10 екземпляра.
 6. Предварителни мнения, рецензии, отзиви и становища за дисертационния труд (ако има такива).
 7. Публикации по темата на дисертационния труд в 3 екземпляра.
 8. Справка за внедряване или използване на получените в дисертационния труд резултати в практиката.
 9. Академична справка за изпълнена преподавателска дейност от докторанта (учебна натовареност).
 10. Справка за получените кредити.
 

За провеждане на процедура по защита на докторски труд се сформира Научно жури. Научното жури е в състав от пет хабилитирани лица в съответната научна област или в научни области по темата на дисертацията. Най-малко трима от членовете на журито са външни за ВСУ и поне един е професор.

Членовете на журито изготвят две рецензии – поне едната от тях е от външно за ВСУ лице, и три становища. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в УЦПД до 3 месеца от избора на научното жури. Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на ВСУ.

Научното жури провежда открито заседание за защитата на дисертационния труд в едномесечен срок, но не по-кратък от 15 дни след публикуването на автореферата, рецензиите и становищата.

Защитата на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” се провежда публично и само на официалния език на Република България – български език.

На откритото заседание:

 1. Председателят на научното жури представя документите на докторанта.
 2. Докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд.
 3. Рецензентите представят рецензиите си. Четат се становищата.
 4. Научният ръководител на докторанта изразява становище относно работата на докторанта и получените от него резултати.
 5. На членовете на журито и на всички присъстващи на публичната защита се дава възможност да задават въпроси и да правят изказвания.
 6. Всеки член на научното жури публично обявява крайната си оценка (положителна или отрицателна).
 7. Всички членове на научното жури гласуват.
 8. Председателят на научното жури обявява резултата от защитата.
 

За успешно защитен се счита дисертационен труд, получил най-малко три положителни оценки.

Образователната и научна степен "доктор" се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно. ОНС "доктор" се удостоверява с диплома, която се издава от ВСУ – сектор "Дипломиране и сертифициране" към Фронт-офиса, по единен образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката.