гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Кандидатстване

Редовна и задочна докторантура

Прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение се осъществява въз основа на конкурс, обявен от ВСУ. Конкурсът се обявява в държавен вестник и в интернет страниците на университета, на МОМН, на НАОА. Конкурси по всички акредитирани научни специалности се провеждат през цялата година. Темите за докторантури се предлагат от Катедрените съвети, въз основа на приоритетите за научното развитие на ВСУ.

 

Заявленията се подават в Университетския център за подготовка на докторанти, стая 204.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността, за която кандидатстват и изпит по чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански).

Изпитът по специалността се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи. Той е писмен и устен, с две отделни оценки. Писменият изпит се провежда по предварително предоставен конспект. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко мн. добър 4,50 на писмения изпит (продължителността на провеждане е 4 часа). За успешно положили изпита се считат кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко мн. добър 5,00. До изпит по чужд език се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. За успешно положили изпитите по езиците се считат кандидатите, получили оценка най-малко добър 4,00.

 

Докторантура на самостоятелна подготовка

Лице, разработило основна част от дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", може да бъде записано в докторантура на самостоятелна подготовка въз основа на решение на катедрения съвет без полагане на конкурсни изпити, с разработена проекто-дисетация отговараяща на определени изисквания (за изтегляне натиснете ТУК).

 

Ректорът в 14-дневен срок от подаване на заявлението се произнася по допускането на кандидата и изпраща материалите в компетентната катедра. Катедреният съвет избира на поредното си заседание двама вътрешни рецензенти. В едномесечен срок двамата вътрешни рецензенти докладват становище. Катедреният съвет прави предложение до факултетния съвет за записване на кандидата в докторантура на самостоятелна подготовка и утвърждаване на научен ръководител.

 

Документи за кандидатстване на самостоятелна подготовка се приемат през цялата година в в Университетския център за подготовка на докторанти, стая 204 и А427.

 

Завършилите ВСУ с отличен успех ползват намаление на годишната такса.

 

За допълнителна информация:

email: phd@vfu.bg

Стационарен тел.: 052/359-510; 052/359-609

Мобилен тел.: 0878-417-490; 0878-417-442

Стая 204 - Борислава Христова

Страница на докторантите на ВСУ "Черноризец Храбър" във Facebook.