гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Кандидатстване

Редовна и задочна докторантура

Прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение се осъществява въз основа на конкурс, обявен от ВСУ. Конкурсът се обявява в държавен вестник и в интернет страниците на университета, на МОМН, на НАОА. Конкурси по всички акредитирани научни специалности се провеждат през цялата година. Темите за докторантури се предлагат от Катедрените съвети, въз основа на приоритетите за научното развитие на ВСУ.

 

Заявленията се подават в Университетския център за подготовка на докторанти, стая 204.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността, за която кандидатстват и изпит по чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански).

Изпитът по специалността се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи. Той е писмен и устен, с две отделни оценки. Писменият изпит се провежда по предварително предоставен конспект. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко мн. добър 4,50 на писмения изпит (продължителността на провеждане е 4 часа). За успешно положили изпита се считат кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко мн. добър 5,00. До изпит по чужд език се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. За успешно положили изпитите по езиците се считат кандидатите, получили оценка най-малко добър 4,00.

 

Докторантура на самостоятелна подготовка
Лице, разработило основна част от дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", може да бъде записано в докторантура на самостоятелна подготовка въз основа на решение на катедрения съвет без полагане на конкурсни изпити, с разработена проектодисертация, отговаряща на определени изисквания. Документи за кандидатстване се приемат през цялата година.

 

Ректорът в 14-дневен срок от подаване на заявлението се произнася по допускането на кандидата и изпраща материалите в компетентната катедра. Катедреният съвет избира двама вътрешни рецензенти. В едномесечен срок двамата вътрешни рецензенти докладват със становища. Катедреният съвет прави предложение до факултетния съвет за зачисляване на кандидата в докторантура на самостоятелна подготовка и определяне на научен ръководител или дава насоки и връща кандидата за преработка на проектодисертацията.
 
За повече информация и необходимите заявления за кандидатстване, моля, пишете ни на e-mail: phd@vfu.bg.