гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Конкурси

Текущи конкурси


Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 3.6. Право, докторска програма „Конституционно право“ – един, срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.      

За повече информация: тел: 052/359 516; phd@vfu.bg.
Срок за подаване на документи - 19 юни 2024 г.


 

Приключили конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява следните конкурси за задочна докторантура:
-          по професионалнo направлени3.6. „Право“, докторска програма „Конституционно право“ - един със срок 2 месеца.        
-         по професионалнo направлениe 3.6. „Право“, докторска програма “Гражданско и семейно право“ - един със срок 2 месеца.
-         по професионалнo направлениe 3.6. „Право“, докторска програма “Административно право и административен процес“ - един със срок 2 месеца.
-         по професионалнo направлениe 3.6. „Право“, докторска програма “Наказателно право“- един със срок 2 месеца.
-         по професионалнo направлениe 3.6. „Право“, докторска програма “Теория на държавата и правото. Политически и правни учения“ - един със срок 2 месеца.
-         по професионалнo направлениe 3.6. „Право“, докторска програма “Криминалистика“ - един със срок 2 месеца.
-         по професионалнo направлениe 3.6. „Право“, докторска програма “Криминология“ - един със срок 2 месеца.
-         по професионалнo направлениe 9.1. „Национална сигурност“, докторска програма “Управление в сферата на сигурността и обществения ред“ - един със срок 2 месеца.

Документи се подават в Института за обучение на докторанти на ВСУ „Черноризец Храбър“, За повече информация: тел: 052/359 510; phd@vfu.bg
Срок за подаване на документи 23 май 2021 г.