гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Такси

Редовна докторантура:

 • Такса за прием – 480 лв.
 • Годишна такса – 3360* лв.
 • Такса за предварително обсъждане – 700 лв.
 • Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за ОНС „доктор“ – 2500 лв.

 

*За кандидати завършили ВСУ с отличен успех годишната такса е в размер на 2400 лв.

 

Задочна докторантура:

 • Такса за прием: 480 лв.
 • Годишна такса: 2880* лв.
 • Такса за предварително обсъждане: 700 лв.
 • Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за ОНС „доктор“: 2500 лв.

 

*За кандидати завършили ВСУ с отличен успех годишната такса е в размер на 1920 лв.

 

Свободна докторантура:

 • Такса за обсъждане на представен ръкопис: 480 лв.
 • Годишна такса: 2640* лв.
 • Такса за предварително обсъждане: 700 лв.
 • Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за ОНС „доктор“: 2500 лв.

 

*За кандидати завършили ВСУ с отличен успех годишната такса е в размер на 1680 лв.

 

Когато има решение на КС, че дисертационният труд е с много висока степен на завършеност и е допустимо приключването на докторантурата в рамките на една година, докторантът заплаща само една годишна такса увеличена с 20%.

Когато има решение на КС, че дисертационният труд е с много висока степен на завършеност и е допустимо приключването на докторантурата в рамките на две години, докторантът заплаща само една годишна такса увеличени с 30%.

 

Такси за придобиване на НС „доктор на науките“

 • Такса за обсъждане в хабилитационен съвет – 1000 лв.
 • Такса за обсъждане в катедрен съвет – 500 лв.
 • Такса предварително обсъждане – 600 лв.
 • Такса защита пред научно жури – 4500 лв.
 • Административна такса – 500 лв.

 

За информация за такси за кандидати на първи и втори трудов във ВСУ „Черноризец Храбър“, моля свържете се на посочените телефони .