гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Анотация: Подготовката и квалификацията на учителите от  началния етап на основната образователна степен е в съответствие със съществуващата потребност от специалисти с необходимите знания, умения и компетенции, изграждащи цялостната структура на професионалната педагогическа компетентност. 

Курсът „Английски език за начални учители” отговаря на съвременните изисквания и очаквания на обществото по отношение на сложната дейност, свързана с обучението, възпитанието, социализацията и развитието на учениците в началните класове. Той е предназначен за бакалаври или магистри по специалности от област на висшето образование „Педагогически науки“ с професионална квалификация „Начален учител“. Обучението по тематика и форми на работа е подчинено на нуждите на началните учители, които се подготвят за работа като учители по английски език в начален етап, съобразно Общата европейска езикова рамка.

Продължителност на обучението: 1 година /2 семестъра.

Такса: 860 лв.

Учебно съдържание: Теоретичната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. 

Задължителните дисциплини са свързани с изучаването на английски език – ниво В2 и методика на преподаване на английски език в начален етап. Общия брой часове са 480 часа аудиторна заетост и 960 часа извън аудиторна заетост.

Избираемите учебни дисциплини са с общ хорариум 90 часа аудиторна и 180 часа извън аудиторна заетост;

Задължително се изучава и една факултативна дисциплина в рамките на 30 часа .

Практическата подготовка се осъществява чрез участие на обучаващите се в образователния процес чрез наблюдение и изнасяне на уроци по английски език в начален етап, провеждани под ръководството на учител-наставник и преподавател от висшето училище.

Форма на дипломиране: Обучението  завършва с полагане на държавен писмен изпит по Английски език и издаване на свидетелство за професионална квалификация по английски език за начални учители.

Области на професионална реализация: Завършилите успешно програмата могат преподават английски език в начален етап. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

За контакти:

 

Николинка Даскалова

тел.: 052 359 639;

e-mail: diplomirane@vfu.bg