гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема на курса: АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Лектор: ДОЦ. Д.П.Н. ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: Курсът е предназначен за педагогически специалисти и тези с ръководни функции, с цел повишаване квалификацията им по проблеми, свързани с организацията и провеждането на атестирането на педагогическите специалисти в системата на училищното образование. 

В резултат от обучението участниците:

  • Придобиват базисни теоретични знания за условията и реда за атестиране на педагогическите специалисти.
  • Получават знания за технологията на процеса на атестиране.
  • Придобиват умения за оценяване на съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил и изискванията за заеманата от тях длъжност.