гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ЛИЧНИ ГРАНИЦИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

Тема на курса: ЛИЧНИ ГРАНИЦИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р БОЙЧО БОЙЧЕВ

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: Програмата предвижда получаване на познания за същността на личните граници на човека, за формите на тяхното деформиране и нарушаване, за отношението към собствените и към границите на другия. Предлаганият тренинг е насочен към изграждане на социални умения за отстояване на собствените граници и ненарушаване на границите на другия, както и към усвояването на техники за справяне с нарушаването им, с оглед запазване и развитие на взаимоотношенията с другия.

Обучаемите ще придобият теоретични, приложни и практико-приложни знания, умения и компетенции, които ще им помагат за изграждане на самосъзнание за лични граници и отношение към границите на другите.