гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

МЕДИАЦИЯТА В ПРАКТИКАТА НА РЪКОВОДИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема на курса: МЕДИАЦИЯТА В ПРАКТИКАТА НА РЪКОВОДИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Лектор: ПРОФ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

Брой часове: 16,32

 

Брой кредити: 1,2

 

Анотация: Обучението по „Медиацията в практиката на ръководителите в системата на средното образование“ предлага съдържание, което способства развитието на общи и специализирани знания, формирането и развитието на личностни и професионални качества, подпомагащи процесите по разрешаване на различни конфликтни ситуации. В обучението са включени въпроси, свързани с: основните медиаторски техники, добри медиаторски практики за разрешаване на различни казуси в практиката на ръководния екип на образователната институция, работа с „трудни“ родители, ученици, учители и други служители, и представители на различни контактни аудитории. Обучението е с прфактико-приложен характер, включва решаване на казуси и тренинги. Чрез обучението се формират умения: за решаване на различни конфликтни ситуации: с ученици, с учители, с родители, с други институции; за водене на преговори; комуникация с трудни хора; за повишаване на управленската ефективност. Обучението се основава на принципа за учене чрез практика.