гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА

Тема на курса: МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: Основна цел на курса е развитие на знания, умения и компетенции за управление на системата „училищен клас”. Постигането на тази основна цел на обучителната програма „Мениджмънт на класа” се реализира чрез следните задачи:

  • Да се формират базови знания за дефиниране, анализ и диагностика на системата „училищен клас”, като се придобият умения за оценка на вътрешната среда и нейното влияние върху  развитието на системата „училищен клас”. 
  • Да се усвоят техники за идентифициране и разрешаване на проблеми свързани с основните процеси, които протичат в системата „училищен клас”, в това число да се изградят умения и компетентности за управление на системата „училищен клас”.
  • Да се придобият основни знания за функциите и принципите на управлението и приложимостта им при управлението на системата „училищен клас”, в съответствие с действащото законодателство, стратегията и плана за развитие на образователната институция и правилника и за вътрешния ред.