гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО ИЗВЪН КЛАСНАТА СТАЯ

Тема на курса: ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО ИЗВЪН КЛАСНАТА СТАЯ

 

Лектор: АС. Д-Р ЙОРДАНКА СТОЯНОВА-ТОНЕВА

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: Учебната дисциплина има за цел да разшири познанията на обучаеми за възможните форми, методи, локации, технически средства, педагогически и дидактически инструментариум извън стандартната методика на класно-урочната система на преподаване и учене. 

Обучението води до формиране на знания за възможностите, които извънучилищната среда предлага, с оглед мотивиране и стимулиране на учениците за учене и придобиване на нови знания и умения в различна от училището среда.

Обучението включва запознаването с алтернативни педагогически подходи за преодоляване на рутината и стереотипността на традиционните преподаване и за учене методики.