гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Материална база

Учебно-спортен комплекс

Учебно-спортният комлекс (УСК) на ВСУ "Черноризец Храбър" е разположен на три етажа, включва три учебни зали, с общ капацитет от 483 места, които са оборудвани с мултимедии за презентации. Предлага благоприятни условия за провеждане на конференции, семинари и симулационни упражнения. Освен учебните зали УСК разполага с многофункционална спортна зала за провеждане на състезания по волейбол, баскетбол, футбол на малки врати, тенис на маса, бойни спортове и др.

 

Компютърно обезпечаване

На територията на ВСУ е изградена локална компютърна мрежа, която свързва всички структурни звена. За да отговори на непрекъснато нарастващите потребности процесът на разширяване и оптимизиране на мрежата е постоянен.

ВСУ разполага с функционираща безжична мрежа, позволяваща достъп до Интернет.

 

Университетът разполага с 27 обособени компютърни зали:

  • 10 компютърни зали, обслужващи всички специалности;
  • 10 специализирани компютърни зали за чуждоезиково обучение;
  • 4 специализирани зали за обучение на студентите от специалност "Архитектура";
  • специализарана зала за обучение на студентите от проф. направление "Администрация и управление";
  • специализирана счетоводна кантора;
  • специализирана зала за компютърен дизайн.

 

 

Компютри в университетския кампус:

  • Ползвани за обучение на студентите в рамките на аудиторната им заетост: 450;
  • Ползвани от студентите извън рамките на аудиторната им заетост и за научно-изследователска дейност: 52
  • Ползвани за управленски и административни дейности: 271.
 
 

Медиен център

Медийният център на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е създаден от началото на учебната 2000–2001 година. Той включва университетско радио "Академика", университетско телевизионно студио и видеомонтажна-апаратна.

Актуалните измерения в дейността на Медийния център се свързват на първо място с осигуряване на учебния процес и практическите занятия на студентите в специализираните кабинети на учебното радио и учебното телевизионно студио. По заявки от преподавателите Учебният медиен център (УМЦ) създава и допълнителни възможности за видеозаснимане на учебни занятия и преобразуването им във видеолекции, които да се използват за нуждите на Дистанционното обучение и системата за електронно обучение.

Центърът създава и филмови продукции свързани с важни за университета събития (конференции, симпозиуми, семинари и др.), работи в рамките на проекти "Културно-историческо наследство и туризъм" и "Международни отношения и политология" на ВСУ "Черноризец Храбър" като създател на поредица документални филми, както на български така и на други езици. УМЦ изработва учебни филми и филмови адаптации на модни, танцови и театрални спектакли на катедра "Изкуства". Като част от основните задачи на центъра е и озвучаването на университетските събития.

Медийният център е основния информационен източник на новини от университета за журналистите от регионалните медии и това проличава от факта колко бързо информацията изпратена от него, се появява на страниците на вестниците и в емисиите на електронните медии. Документалните филми и радиопредаванията, създадени от студенти, имат възможността да се разпространяват в медии, които са в сътрудничество с университета, както и да участват на различни форуми и фестивали.

 

Университетско радио "Академика"

Оборудвано е с най-съвременната техника, която се използва както за учебна цел, така и за подготовка, и реализация на радиопрограми. Тук студентите сами могат да подготвят и редактират своите предавания, както и да се обучават като тонрежисьори. В студиото се водят и упражнения от изявени в областта специалисти. Освен в университета радио "Академика" има възможността да излъчва своите предавания и в Интернет. Апаратната на радиото е и втора подсистема за извършване на аудио и видео монтаж.

 

Университетско телевизионно студио

В телевизионното студио се подготвят бъдещите телевизионни водещи на новини. Студиото е основен фактор в създаването на филмовата продукция на университета. Разполага с най-доброто техническо оборудване.

Видеомонтажна-апаратна

Сърцето на медийния център. Разполага с монтажни компютри и техника от най-висок клас. Тук се обработва и монтира суровия видео/аудио материал, записва се и се тиражира готовата продукция, изготвя се и графичното оформление на филмовите продукти. Студентите имат възможността сами да монтират своите радиопредавания или видеоматериали, както и да се консултират с техническите специалисти по въпроси свързани с изготвянето на видео/аудио продукцията.
 

 
Ръководител:
Петър Павлов, стая А107, тел.: 052/359-533.
 

Медицински комплекс


Медико-диагностичният сектор е разположен в приземния етаж в общежитието и предлага пълен здравен пакет (прегледи, консултации, манипулации и лечение). Здравните услуги в Медицинския комплекс се заплащат съобразно Наредба №22 на МЗ.


 

 
Завеждащ медицинския комплекс:
д-р Красимир Иванов, тел.: 052/359-540; мобилен тел.: 0887-269-402