гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Международна академия Знание и иновации


 

Създаването на Международната Академия "Знание и иновации" е отговор на директивите на програмата "Хоризонт 2020" на ЕК за развиване на ключови технологии за икономически подем при използване на ИКТ, което изисква да се създаде човешки капитал с "нови знания и умения за нови работни места".

В основата на създаването на Академията по Управление на Знанието стоят повече от 500 международни партньорства на ВСУ и участия в образователни и изследователски мрежи и международни проекти. В Академията участват изтъкнати професори от университети и научно-изследователски центрове, както и водещи експерти от международни компании от САЩ, Германия, Русия, Италия, Белгия, Полша, Великобритания, Гърция, Холандия, Япония, Израел и много други страни. Като активни участници се очертават фирми от провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия - строителния концерн STRABAG; Грийн хаус груп, Е Амбиенте от Италия, както и директора на Центъра по икономическо образование и предприемачество в Университета в Делауеър, САЩ - проф. д-р Джеймс О'Нийл и директора на Центъра по икономика, обучение и изследвания към университета в Синсинати, САЩ - проф. д-р Джордж Вредевелд. В края на месец ноември професори от университета Бен Гурион, Израел ще проведат обучение във ВСУ по управление на знанието, свързано с използването на последно поколение уеб технологии за изграждане на дигиталното работно място Enterprise 2.0. Предвиждат се специализирани курсове по дигитален маркетинг, електронно управление и др.

 

Цел

Академията надстроява натрупания опит, изграден във ВСУ за връзка на обучението с практиката и бизнеса, поставени с редица университетски проекти, като "Европейският бизнес – гарант за професионалната пригодност на завършващите във ВСУ", "Европейски клъстер на знанието и научните изследвания за устойчиво развитие", "Академичен парк 2020", "Експерти и студенти – партньорство за конкурентоспособност", "Академично предприемачество в туризма", "Лидерство в глобална среда" и др. Тя поставя на нов по-висок етап технологичното осъществяване на образователния процес, като предлага всички предимства на непрекъснатото обучение през целия живот Life Long Learning, базирано върху проблема (Problem Based Learning) и ориентирано към уменията учене (Skill Oriented Learning), както и ученето в сътрудничество, основано върху изследователския процес.

Основните цели на Академията включват:

 • интернационализация;
 • обвързаност на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда;
 • "нови умения за нови работни места";
 • иновативни модели за преподаване и обучение;
 • трансдисциплинарност в програмите за обучение;
 • единство на изследвания и обучение - изпробване на идеите от научно-изследователската дейност в "живи лаборатории" и откриване на бъдещето чрез действие, а не само чрез анализ;
 • взаимосвързан модел на ангажираност – преподавателските, обучителните и научно-изследователските дейности се засилват чрез взаимоотношения на сътрудничество и обмен на знания;
 

Същност

В рамките на Академията ще се организират учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и други съвместни инициативи. Образователната дейност в рамките на Академията се свързва с изследователската и проектна дейност, като се създават международни екипи за дефиниране на интердисциплинарни изследователски проблеми и обучаване на студентите за решаване на конкретни изследователски задачи и за разработка на предложения за кандидатстване за финансиране от фондовете на ЕС, НАТО, международни фондации и други алтернативни източници.

Международната Академия по Управление на Знанието представя новата визия на университета за процесите на обучение, изследвания и иновации в драматично променилата се икономическа обстановка, където се изисква мултидисциплинарен подход и сериозни инвестиции на знания.

Академията обединява потенциала на реномирани институции от висшето образование, научноизследователски центрове и различни компании за изграждане на мениджърите на бъдещето и за гарантиране на конкурентоспособността на "триъгълника на знанието" образование-наука-иновации. Инициативите на Академията се подчиняват на идеята за създаване на знания чрез изследванията, разпространяването им чрез обучението и прилагането им чрез иновациите, като този "триъгълник" действа най-добре, когато придружаващите го рамкови условия възнаграждават знанието, което е пуснато в действие в полза на икономиката и обществото. В 21-век най-силният инструмент за производство е човешкото знание.

При функционирането на Академията ще се използват и онлайн комуникации за реализиране на електронно и дистанционно обучение.

Обучаваните ще придобият умения да инициират програми по управление на знанието и да ги имплементират в реална фирмена среда. Управлението на знанието включва създаването на цялостна система, която улавя знанието и го трансформира в бизнес стратегии, политики и практики на всички нива на организацията.

 

Фактори за успех:

 • Гъвкавост и адаптивност на управление и функциониране;
 • Иновации и технологизация ("Expansion into ICT");
 • Дигитализация и виртуализация на съдържание и дейности;
 • Сътрудничество и взаимодействие в интернационален контекст ("Truly International");
 • Партньорство с бизнеса и създаване на мрежови интернационални кампуси-клонинги за изследвания и обучение;
 • Неконвенционални стратегии: нови дисциплини, интердисциплинарни научни изследвания и др.
 • Интегриране на знанието и засилване на връзките между дисциплините;
 • Проблемно-ориентирано обучение – интердисциплинарност, решаване на конкретни задачи от бизнеса в реална среда, екипен принцип.
 

Още през настоящата година се създава възможност за студентите от ВСУ да се включат в учебните модули на Академията, като в резултат ще получат престижни сертификати и образователни кредити, което спомага за обогатяване на традиционните форми на образователния процес и допринася за изпълнение на основните приоритети в дейността на университета.

 

Чрез участие в майсторски класове и семинари студентите изграждат своето портфолио от компетенции и квалификации, за да получат успешна реализация на пазара на труда и в национален и в глобален контекст.