гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

14. BREAD INTERN

Проект LLP-LdV/TOI/2013/RO/032 "Bread Intern".
Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации"

Бюлетин бр. 1Бюлетин бр. 2Бюлетин бр. 3Информация за проектаКоординатор на проектапреп. Милен ДимовСчетоводител на проектаЮлия ЙордановаСтойност на проекта246 879.00 €Срок на проекта1.11.2013 - 31.10.2015 

Партньори
  • ROMPAN, Румъния;
  • IFI, Испания;
  • IREKS, Германия;
  • ATEML, Турция.

Варненският свободен университет е партньор в двугодишен проект за стимулиране на професионалното образование.

Проектът "Bread Intern" или "Стажант в хранително-вкусовата промишленост" ще даде възможност на младежи от професионални гимназии да придобият квалификация в областта на мелничарството и хлебопроизводството. С подкрепата на представителите на хлебопреработвателната промишленост за тях ще бъдат осигурени работни места и ще бъде намален броят на младите хора, които отпадат от образователната система.

Хранително-вкусовата промишленост, е най-голямата индустрия в ЕС с 4,2 милиона работни места, от които 62.8% са в малки и средни предприятия (МСП). Акцентът на проекта е превенция на отпадането от училище, явление наблюдавано във всички образователни системи в Европа. Проблемът с отпадането на младите хора от образователната система дава отражение върху различни аспекти на икономическия, културния и социалния живот на общество.

Основната цел на проекта "Bread Intern" е да изведе на преден план проблемите, които учениците от професионалните гимназии трябва да преодолеят, за да останат в училище. Използването на разработената в рамките на проекта Eurosea-методика и прилагането й в секторите мелничарство и хлебопекарство, има за цел да идентифицира възможностите, предлагани от тази индустрия като бъдещ работодател и да повиши интереса на учениците към тази професионална сфера.

 

Водещата организация по проекта е румънската Асоциация на работодателите в мелничарската и хлебопекарна промишленост - ROMPAN в партньорство с Института за интегрирано обучение (Instituto de Formación Integral, S.L.U.- IFI) в Испания, Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", Националния изследователски институт за развитие и за храните биоресурсите (National Research& Development Institute for Food Bio-Resources), Румъния, и Техническа индустриална професионална гимназия Ататюрк (Ataturk Technical and Industrial Vocational High School- ATEML), Турция.

 

Сред дейностите на двугодишния проект са предвидени реализиране на мащабно проучване "Твоето бъдеще в мелничарска промишленост и хлебопроизводството" и организиране на конкурс "Младите в мелничарската промишленост и хлебопроизводството". Основната цел на конкурса е да мотивира учениците от професионалните училища, при които има риск за по-ранно напускане, да развият своя потенциал и да увеличат шансовете си за професионална реализация в областта на хлебопроизводството. Дейностите по проекта ще обхванат ученици и представители на бизнеса от редица европейски страни.

 

Конкретните цели на проекта са идентифициране на възможностите, предлагани от мелничарската и хлебопреработвателната промишленост като бъдещ работодател, за да се повиши интереса на учениците към тази професионална сфера; изследване на причините за преждевременното напускане на училище и ниската степен на участие в образователния процес; насърчаване и подкрепа на развитието на партньорства от типа образователна институция - индустрия; повишаване на информираността и мотивацията на учениците с цел намаляване броя на преждевременно напусналите училище.

 

Реализирането на проекта ще изгради партньорски връзките между образователните институции и индустрията и ще подобри качеството и адаптирането на обучението към потребностите на бизнеса и възможностите за професионална реализация на младите хора.


Партньорска среща - Букурещ
  Мадрид
  Варна
  Партньорска среща - гр.Ескишехир,Турция