гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

23. ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ ПО WEB СЪДЪРЖАНИЕ – AWCAT

Бюджет на проекта42 210.00 евро

 

Срок на проекта29.12.2017г. – 28.12.2019г.

 

Уебсайт на проекта

Проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“

 

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС. 

Проектът ще допринесе за модернизацията на системата на висшето образование в Европа и ще работи в посока повишаване качеството на обучение във висшите учебни заведения, като попълва съществуващата пропаст в университетските курсове за студенти по компютърни науки. Проектът ще се справи с предизвикателствата и нуждите на сектора на висшето образование в Полша и България (липсват образователни програми, свързани с достъпността на уебсайтове) чрез разработване на нови и иновативни програми за обучение и подкрепа на разпространението на най-добри практики. Програмата на обучението ще увеличи квалификацията на студентите по компютърни науки на пазара на труда. Той също така ще засили връзките между образование и професионално развитие. 

Водеща организация е Akademia Finansow I Biznesu Vistulauczelnia Niepanswowa, Полша. Другите партньори са Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Полша и Johannes Kepler University from Linz, Австрия. Продължителността на проекта е 24 месеца.

 


НА 12 И 13 ЮНИ 2019Г. ВЪВ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХАБЪР“, СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕТВЪРТАТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ ПО WEB СЪДЪРЖАНИЕ – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820

 


На 12 и 13 юни 2019г. във Варненски свободен университет „Черноризец Хабър“, гр.Варна, България се проведе четвъртата партньорска среща по проект  „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС. На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации от Полша, Австрия и България.
 

През първия ден партньорите говориха за това какво е направено и какво предстои по:

  • O1 Смесено обучение и обучение за достъпност на уеб съдържание;
  • O2 Ръководство за преподавателите;
  • O3 Кодекс на добрите практики;
  • O4 Набор от препоръки относно стратегията и плана за действие за включване на образованието за достъпност.

 

През втория ден партньорите продължиха с:

  • Обсъждане на семинарите за достъпност, които предстои да се проведат в Полша, Австрия и България;
  • Дискусия по отношение разпространението и използването на резултатите от проекта.


Партньорите изразиха мнения и препоръки за администрирането и отчитането на проекта. Подробно бяха обсъдени съдържанието, сроковете и разпределението на отговорностите между партньорите за оставащото време до завършването на проекта. Срещата завърши с обсъждане на финансовите условия и бъдещите задачи.
 

Среща в гр.краков, Полша

 


На 11 и 12 февруари 2019г. в гр.Краков, Полша се проведе партньорска среща по проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации от Полша, Австрия и България.

Направено беше кратко резюме на извършените дейности след последната проведена среща по проекта през юли 2018 г. Направи се  актуализиране на доклада за напредъка. Най-подробно се обсъди учебния курс за студенти по информатика, който предстои да се проведе през есента на 2019г., както и сроковете за стартирането и приключването му. Партньорите направиха изказвания и препоръки по отношение на курса за електронно обучение и неговата достъпност, предложиха се решения за постигане на достъпен краен продукт. Обсъди се предстоящото тестване на курса. Партньорите изказаха мнения и препоръки по отношение  администрирането на проекта, отчитането и финансовите въпроси. Подробно се разгледаха съдържанието, сроковете, разпределението на отговорностите между отделните партньори за оставащото време до приключване на проекта.
На 9 и 10 юли 2018г. в гр.Линц, Австрия се проведе втора партньорска среща по проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС. Домакин на срещата беше Институтът за интегрирано обучение на университет „Йоханес Кеплер“, гр.Линц, Австрия, партньор по проекта.
На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации от Полша, Австрия и България. Бяха дискутирани окончателният вариант и съдържанието на споразумението за партньорство, което предстои да бъде подписано от всички партньорски организации, както и предстоящите плащания от водещата организация към партньорите за изпълнените дейностите по проекта. Обсъдени бяха и подготовката и съдържанието на учебната програма, която предстои да бъде изготвена. Също така се проведоха дискусии по отношение на ръководство за обучители, което ще бъде изготвено по проекта. Коментира се изпълнението на проекта до момента и се обсъдиха бъдещи дейности.

     
 

Първа среща в гр. Варшава, Полша

 

На 5 и 6 февруари 2018г. в гр.Варшава, Полша се проведе първа партньорска среща по проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС. Домакин на срещата беше университет Вистула, Полша, която е водеща организация по проекта.

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации от Полша, Австрия и България, като всяка от тях представи своята организация, изложиха очакванията си от изпълнението на проекта и се обсъдиха предвидените за изпълнение дейности. Уточнени бяха ангажиментите на всеки партньор и сроковете за изпълнение на дейностите.

Участващите европейски организации се запознаха с основните идеи, заложени в проекта, както и със своите отговорности. Бяха представени основните дейности, очакваните резултати и стратегиите за постигането им. По време на различните дискусионни панели бяха обсъдени и допълнителни идеи, които да допринесат за по-пълноценната реализация на проекта.

В рамките на проекта ще бъде разработен курс за хора с увреждания и други специални нужди, актуализиран и адаптиран към националните системи, който ще бъде тестван във висшите университети от Полша и България. Този курс ще подпомогне професионалната квалификация на студенти, изучаващи компютърни науки в Полша, България и други страни. Завършилите курса ще придобият умения в диапазона на достъпно уеб съдържание и интерфейс, който ще използват в бъдещата си професионална кариера (например уеб програмисти). В бъдещия си професионален живот те ще могат да предоставят достъпни продукти (т.е. уебсайтове, мобилни приложения и др.).