гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

25. Проект „2018-1-SK01-KA203-046330 Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“ по Програма Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“


Проектът е финансиран от ЕС.
Бюджет на проекта384 668 евро

 

Срок на проекта01.09.2018г. – 31.08.2021г.(36 месеца)


Проектът цели да подкрепи промените в областта на образованието по публична администрация в съответствие с болонските стандарти чрез:
• Насърчаване на европейското сътрудничество в осигуряването на качество с оглед разработване на съпоставими критерии и методологии.
• Насърчаване на значимите европейски измерения на висшето образование, особено по отношение на развитието на учебните програми, междуинституционалното сътрудничество, мобилностите и интегрираните програми за обучение, обучението и научните изследвания, в областта на висшето образование по публична администрация, които, към настоящия момент, не са напълно адаптирани в Словакия и новите държави-членки на ЕС.
Програмите за висше образование в областта на публичната администрация се различават особено в страните от Централна и Източна Европа и новите страни-членки на ЕС. От тази гледна точка е изключително важно да се улесни механизмът за осигуряване на качеството, който да осигури не само сравнимо качество на образователните процеси, но и сравними резултати от образованието (например качеството на знанията, уменията и опита на завършилите) в тези страни. За тази цел ще бъдат прегледани и приложени критериите за акредитация и сертифициране на EAPAA (Европейска асоциация за акредитация в публичната администрация).
Освен това, проектът има за цел да се справи с пропуските и несъответствията в уменията в областта на висшето образование в публичната администрация чрез разработване на учебни програми, които отговарят на образователните нужди на студентите и са от значение за пазара на труда и обществените потребности, включително чрез по-добро ползване на онлайн, мултидисциплинарно обучение и нови критерии за оценка на качеството. Едновременно с това, с оглед на този приоритет, в основата на проекта ще бъде насърчаването и възнаграждаването на върховите постижения в преподаването и развитието на уменията, обучението сред  академичните колективи  на нови педагогически подходи, нови  учебни планове, разработването и споделянето на добри практики чрез платформи за сътрудничество.
За да се постигнат тези приоритети и критериите на EAPAA, насочени към квалификацията и уменията на преподавателите, те трябва да бъдат насърчавани, главно в новите страни-членки, където това изглежда е основна слабост на много програми по публична администрация.
Водеща организация е NISPAcee, Словакия.
Останалите партньори в проекта са:
European Association for Public Administration Accreditation, Холандия
Masarykova univerzita, Чехия
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI, Румъния
UNIVERZA V LJUBLJANI, Словения
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Унгария
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, Словакия
EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Словакия
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Словакия
 
За повече информация: www.nispa.org/paquality

 

 
 

 

Първа партньорска среща по проект „2018-1-SK01-KA203-046330 Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“

На 23.11.2018г. в гр.Братислава, Словакия се проведе първата партньорска среща по проект „2018-1-SK01-KA203-046330 Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“.
Срещата се проведе в Икономическия университет на Братислава и присъстваха представители на всички партньорски организации от Словакия, Холандия, Чехия, Румъния, Словения, Унгария и България, като всяка от тях представи своята организация, изложиха очакванията си от изпълнението на проекта и се обсъдиха предвидените за изпълнение дейности. Уточнени бяха ангажиментите на всеки партньор и сроковете за изпълнение на дейностите.
Срещата започна с преглед на проекта, разясняване на дейностите и очакваните резултати,  администрирането на проекта, отчитането, финансовите въпроси и документи, свързани с отчетността на проекта.
След това продължи с обсъждане на дейностите по управление и изпълнение. Дискутирано беше управлението и изпълнението на дейностите през първата година от проекта, както и интелектуалните резултати, които трябва да бъдат постигнати през периода.
Подробно се обсъдиха съдържанието, сроковете и разделението на отговорностите между отделните партньори.
Представен беше план за комуникация и разпространение на резултатите – дейности и отговорности.