гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

25. Проект „2018-1-SK01-KA203-046330 Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“ по Програма Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“


Проектът е финансиран от ЕС.
Бюджет на проекта384 668 евро

 

Срок на проекта01.09.2018г. – 31.08.2021г.(36 месеца)


Проектът цели да подкрепи промените в областта на образованието по публична администрация в съответствие с болонските стандарти чрез:
• Насърчаване на европейското сътрудничество в осигуряването на качество с оглед разработване на съпоставими критерии и методологии.
• Насърчаване на значимите европейски измерения на висшето образование, особено по отношение на развитието на учебните програми, междуинституционалното сътрудничество, мобилностите и интегрираните програми за обучение, обучението и научните изследвания, в областта на висшето образование по публична администрация, които, към настоящия момент, не са напълно адаптирани в Словакия и новите държави-членки на ЕС.
Програмите за висше образование в областта на публичната администрация се различават особено в страните от Централна и Източна Европа и новите страни-членки на ЕС. От тази гледна точка е изключително важно да се улесни механизмът за осигуряване на качеството, който да осигури не само сравнимо качество на образователните процеси, но и сравними резултати от образованието (например качеството на знанията, уменията и опита на завършилите) в тези страни. За тази цел ще бъдат прегледани и приложени критериите за акредитация и сертифициране на EAPAA (Европейска асоциация за акредитация в публичната администрация).
Освен това, проектът има за цел да се справи с пропуските и несъответствията в уменията в областта на висшето образование в публичната администрация чрез разработване на учебни програми, които отговарят на образователните нужди на студентите и са от значение за пазара на труда и обществените потребности, включително чрез по-добро ползване на онлайн, мултидисциплинарно обучение и нови критерии за оценка на качеството. Едновременно с това, с оглед на този приоритет, в основата на проекта ще бъде насърчаването и възнаграждаването на върховите постижения в преподаването и развитието на уменията, обучението сред  академичните колективи  на нови педагогически подходи, нови  учебни планове, разработването и споделянето на добри практики чрез платформи за сътрудничество.
За да се постигнат тези приоритети и критериите на EAPAA, насочени към квалификацията и уменията на преподавателите, те трябва да бъдат насърчавани, главно в новите страни-членки, където това изглежда е основна слабост на много програми по публична администрация.
Водеща организация е NISPAcee, Словакия.
Останалите партньори в проекта са:
European Association for Public Administration Accreditation, Холандия
Masarykova univerzita, Чехия
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI, Румъния
UNIVERZA V LJUBLJANI, Словения
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Унгария
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, Словакия
EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Словакия
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Словакия
 
За повече информация: www.nispa.org/paquality

 

 


На 15.01.2019г. в гр. Любляна, Словения се проведе  втората партньорска среща  по проект  ”Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация - PAQUALITY” по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“.  На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации.

 

По време на срещата беше обсъдено изпълнението на дейностите през първата година от изпълнението на проекта, както и подадения и положително оценен  първи междинен партньорски доклад. Извърши се преглед на вече завършените интелектуални резултати (O1 и O2). Разгледа се и предстоящия за приключване O3, като се представиха и обсъдиха 11 оценки на програми, които трябва да бъдат финализирани след приключване на срещата въз основа на обсъждане и изясняване на въпроси от оценителите. По отношение на интелектуален резултат О4 се направи преглед на списъка от възможни програми, заинтересовани от външна оценка. Извърши се разпределение на отговорностите между партньорите при оценяването и консултирането на програми за оценка.Беше представен доклад на Комитета за оценка на качеството на проекта.

По отношение на интелектуални резултати О5 и О6 се извърши преглед на методологичната рамка за развитие на компетентности, свързани с практиката, както и с подготовката на семинара, който ще се проведе във Варна през втората  половина на м. юни 2020 г.

Събития за разпространение на резултатите са планирани за втората половина на 2020 г. в Румъния и Словения.

Обсъдиха се възможностите за включване на повече дейности за разпространение на резултатите от проекта.


 

 

Първа партньорска среща по проект „2018-1-SK01-KA203-046330 Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“

На 23.11.2018г. в гр.Братислава, Словакия се проведе първата партньорска среща по проект „2018-1-SK01-KA203-046330 Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“.
Срещата се проведе в Икономическия университет на Братислава и присъстваха представители на всички партньорски организации от Словакия, Холандия, Чехия, Румъния, Словения, Унгария и България, като всяка от тях представи своята организация, изложиха очакванията си от изпълнението на проекта и се обсъдиха предвидените за изпълнение дейности. Уточнени бяха ангажиментите на всеки партньор и сроковете за изпълнение на дейностите.
Срещата започна с преглед на проекта, разясняване на дейностите и очакваните резултати,  администрирането на проекта, отчитането, финансовите въпроси и документи, свързани с отчетността на проекта.
След това продължи с обсъждане на дейностите по управление и изпълнение. Дискутирано беше управлението и изпълнението на дейностите през първата година от проекта, както и интелектуалните резултати, които трябва да бъдат постигнати през периода.
Подробно се обсъдиха съдържанието, сроковете и разделението на отговорностите между отделните партньори.
Представен беше план за комуникация и разпространение на резултатите – дейности и отговорности.