гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

26. Проект „No2018-1-CY01-KA203-046879 Подобряване на уменията и компетенциите на изследователите от висшите училища в управлението на данните и целостта на изследванията с цел увеличаване на капацитета за сътрудничество в академичните среди - ENREAC-HEI“


Финансиран по Програма Еразъм+,  КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС
Бюджет на проекта164 562 евро

 

Срок на проекта01-12-2018г. – 30.11.2020г. – 24 месеца


Прессъобщение


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ е партньор в проект „No2018-1-CY01-KA203-046879 Подобряване на уменията и компетенциите на изследователите от висшите училища в управлението на данните и целостта на изследванията с цел увеличаване на капацитета за сътрудничество в академичните среди - ENREAC-HEI“. 
В периода до 2025 г. половината от всички работни места ще изискват висока квалификация, предприемачески способности, способност за управление на комплексна информация, автономно мислене, използване на ресурси, ефективна комуникация, устойчивост и гъвкавост.  Това ще подпомогне бизнеса и публичния сектор да установи иновативни и устойчиви практики с цел постигане на стандарта, определен в стратегията "Европа 2020".
Проектът има за цел да развие и да тества набор от курсове за придобиване на изследователски умения, които да дадат възможност на студентите от бакалавърски и магистърски програми възможността да повишат уменията и компетенциите си в управлението на изследванията, откритите изследователски техники, което ще повиши тяхната  конкурентоспособност на пазара на труда.
Начините за провеждане на професионални изследвания  са описани като лидерски  умения, а професионалните рамки за сътрудничество между академичните среди и индустрията и други сектори ще имат нужда от разработка с цел осигуряване на възможности на науката за отворената наука (open data). Предприемачеството е от особено значение за потенциални търговски умения.
Иновативното съдържание в програмата на проект ENREAC-HEI ще позволи на студентите, независимо от изучаваната дисциплина, да постигнат автономия, критично мислене и способности за решаване на проблеми, да бъдат по-ефективни на работното си място, да повишат възможностите си за започване на работа, успех в кариерата, и в гражданското общество.
Основните цели на проекта са:
* повишаване на капацитета  на партньорите и служителите от  висшите училища по отношение на отворената наука (open data), относно актуалните практики и изследователските умения, укрепване на студентския капацитет за иновации, предприемачество и сътрудничество в и извън академичните среди;
*Качествено подобрение на учебните програми в партньорските институции чрез разработване и тестване на смесените модулни курсове на ENREAC-HEI, правейки ги достъпни за студентите в бакалавърски и магистърски програми на местно, регионално и национално ниво.
* Повишаване на компетенциите и знанията на обучаващите (професори, асистенти, наставници, преподаватели и др.) във висшите училища,които ще предлагат лесно усвояване на съдържанието въз основа на програмата ENREAC-HEI;
* Укрепване на капацитета за сътрудничество на висшите училища с други институции, укрепване на местно и регионално ниво чрез повишаване на уменията и компетенциите на заетите лица, което ще им позволи взаимодействие с други лица;
* Учебните програми ще станат по- релевантни и  адекватни, ще се постигне устойчивост на програмата чрез ангажиране на местни действащи лица, експерти и заинтересовани страни на местно и регионално равнище по време на периодите на оценка и тестване.
Водеща организация: G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED, Кипър
Останалите партньори са:
• European University Cyprus, Кипър
 

  • OIC Poland Foundation, Полша
  • Associazione PROGETTO MARCONI, Италия
  • INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM, Португалия


 

 


На 4 и 5 ноември 2019 г. в гр. Сантарем, Португалия се проведе трета среща с участието на всички партньори. На срещата беше обсъдено:

1. Резултат от проекта O2 - ENREAC-HEI Основни умения на изследователите, както следва:
- представяне на модулите и вътрешната оценка
- дискусия
- определяне на предстоящите дейности и срокове
2. Резултат от проекта O3 - Въведение в отворената наука, както следва: - представяне на модулите и вътрешната оценка
- дискусия
- определяне на предстоящите дейности и срокове
3. Проектен резултат O4 - Ръководство за обучение на обучители ENREAC-HEI, както следва:
- представяне на макроструктурата и обратна връзка
- определяне на предстоящите дейности и срокове
- дискусия
4. Разработване на проектен резултат O5 - Учебна платформа, както следва:
- представяне на системната архитектура и оперативните възможности на
платформа по отношение на O2 и O3
- определяне на предстоящите дейности и срокове
- дискусия.
На втория ден от срещата бяха обсъдени:
1.Промотиране на проекта, разпространение и експлоатация
2. Контрол, мониторинг и оценка на качеството
3. Насоки за пилотно тестване
4. Задължителните административни и финансови разпоредби.
 
 
На 3 и 4 декември 2018г. в гр. Никозия, Кипър се проведе първата партньорска среща по проект „Подобряване на уменията и компетенциите на изследователите от висшите училища в управлението на данните и целостта на изследванията с цел увеличаване на капацитета за сътрудничество в академичните среди - ENREAC-HEI“.  

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации от Кипър, Полша, Италия, Португалия и България.
Участниците представиха своите организации, изложиха очакванията си от изпълнението на проекта и обсъдиха предвидените за изпълнение дейности. Уточнени бяха ангажиментите на всеки партньор и сроковете за изпълнение на дейностите.
Срещата започна с преглед на проекта, разясняване на дейностите и очакваните резултати,  администрирането на проекта, отчитането, финансовите въпроси и документи, свързани с отчетността на проекта.
След това продължи с обсъждане на дейностите по управление и изпълнение. Дискутирано беше управлението и изпълнението на дейностите през първата година от проекта, както и интелектуалните резултати, които трябва да бъдат постигнати през периода.
Подробно се обсъдиха съдържанието, сроковете и разделението на отговорностите между отделните партньори.
Представен беше план за комуникация и разпространение на резултатите – дейности и отговорности.