гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

28. „България: Срещу агресията в спорта 2019 ”


 

 

Обща стойност на проектното предложение – 34 254 лв.Специализиран екип от експерти на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ участва в изпълнението на дейности по проект „България: срещу агресията в спорта 2019“.

Проектът предвижда организирането и провеждането на форум с участието на изявени спортни журналисти и спортисти по въпросите за агресията, в т.ч. с международно участие, за разпознаване на рисковите фактори, водещи до различни видове агресии и зависимости и за изграждане на трайни умения за справяне с рискови ситуации при упражняване на натиск от обкръжаващата среда.

Проектът има за цел да изгради умения за социално отговорно поведение при 30 младежи – преки участници от целевата група /спортни журналисти и спортисти/, в съответствие с принципите на Закона за младежта, приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010- 2020) и европейската политика за младежта.
В изпълнение на тази цел, ще бъдат реализирани дейности с информационен и превантивен характер, които да информират за видовете агресия, причините за тяхното развитие и мерките, които се прилагат за успешната им реализация, влиянието на социалните мрежи.

В рамките на проекта, ще бъде организиран и проведен форум за  спортни журналисти до 29 годишна възраст и спортисти от различни видове спортове упражнявани в рамките на Р. България с участието на изявени лектори от страната и чужбина.
Участниците ще се запознаят с добрите практики от европейската и световната спортна журналистика в борбата с агресията и превенцията от зависимости. Целта е овладяване на умения за проследяване на влиянието на социалните медии, негативно и позитивно върху поведението на младите, според начина на използване. За задача ще бъде дадено да се анализира начина, по който социалните мрежи влияят върху поведението на младежкото общество в България през погледа на спортната журналистика.
В продължение на добрата практика от проведеното обучение ще бъдат разработени и целенасочено разпространени информационни материали по въпросите на зависимостите, агресията, спортната агресия и интерпретацията на агресията през погледа на социалните медии.