гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

29. Проект „Достъп до университетите за хора с увреждания“Общ бюджет: 

269 744.00 €

 

Срок за изпълнение: 
01.09.2019 г.– 31.01.2022 г. (29 месеца)
Удължен до 31.08.2022г.

Уебсайт на проекта:
http://atu.vfu.bg/


На 01.09.2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530 в качеството си на водеща организация.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.
Партньори:
1. FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, Краков, Полша
2. Masarykova univerzita, Бърно, Чехия
3. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Рим, Италия
4.Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
Проектът има за цел да подпомогне усъвършенстването на приобщаващите към ВУ системи за хора със специални потребности, минимизиране на рисковете, свързани с предприемането на нови предизвикателства чрез предоставяне на подходящ анализ и информация. Ще бъде  събрана информация както за най-добрите, така и за неуспешните практики в страните от партньорството и от други налични ресурси, представящи решения, внедрени в европейски и други страни. Трябва да бъдат преодолени проблемите и ограниченията, да се анализират задълбочено, да се състави модел за поддръжка с включване на адекватни описания и съвременни изследвания, да се предложат идеи, структура и организация в системата на ВУ, да има осведоменост относно моделите, които биха могли и трябва да се прилагат в системите на ВУ, за да се увеличи максимално положителното въздействие на услугите за подпомагане на студентите с увреждания. Ще бъде осигурено тестване на отделните решения и подробната методология за тяхното ефективно прилагане.
 


Проект ATU е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

 


На 02.07.2022 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ организира събитие за разпространение на резултатите по проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530“.
Събитието за разпространение на резултатите се организира с цел популяризиране на постигнатите резултати в България пред заинтересованите страни в областта на услугите за подкрепа за студенти с увреждания на ниво висше образование.
На събитието бяха разпространени интелектуалните резултати, включително методологията за тяхното прилагане.
 


От 9.11.2021 г. до 11.11.2021 г. се проведе първото съвместно обучение на персонала по проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530. Първото краткосрочно съвместно обучение на персонала се организира от ВСУ „Черноризец Храбър“. Събитието се проведе онлайн в платформата Гугъл мийт, като присъстваха необходимия брой участници от всички партньорски организации. 
Съвместното обучение на персонала подпомогна фазата на тестване и задълбочения анализ на събраната информация, беше основа за дискусия относно окончателната структура и съдържанието на интелектуален резултат O5, както и за всякакви потенциални модификации на интелектуалните резултати O2 и O4. Събитието беше насочено към предоставяне и получаване на възможно най-много информация за експертизата и опита на всеки участник по темата за услугите за подкрепа на студенти с увреждания, проблемите, ограниченията, всякакви възможни значими индикатори за утвърждаване на процес на приобщаващи системи за висшите училища. По време на събитието бе организирана възможност за гъвкава организация на работата, разделяне на по-малки, тематични групи, мозъчна атака и обмен на нови идеи.
Основната цел на съвместното обучение на персонала беше да се тестват резултатите и изводите от интелектуални резултати O2 и O4, да се предостави възможност за обмен на опит от добри практики за обучение на университетски служители по основните обхванати теми: какво представляват уврежданията, видове увреждания, правни рамки и норми, тяхната специфика и подходи за работа с ученици с увреждания, запознаване с конкретната тема, обсъждане на О5. 

На 9 и 10 септември 2021 г. в гр. Палермо, Италия се проведе втората партньорска
среща по проект„Достъп до университетите за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-
BG01-KA203-062530 партньор. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+, КД2 на
Европейския съюз. Домакин на срещата беше Национален изследователси съвет (CNR),
Италия в качеството си на партньор в проекта.
Първия ден представител на CNR откри срещата и приветства участниците.
Представител на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ)
представи разработения по проекта интелектуален резултат О2 „Услуги в подкрепа на
студенти с увреждания“.
Представител на партньора от Полша „Фондация Институт за регионално развитие“
(FIRR) представи разработения по проекта интелектуален резултат О4 „Модел за
повишаване на осведомеността във ВУЗ“.
Срещата продължи с представяне на предстоящия да стартира интелектуален резултат
О5 „Методология за внедряване на помощни услуги в системите на висшите училища“
от партньора Университет Масарик, Чехия (MU).
Втория ден стартира с представяне на разработваната от CNR онлайн платформа за
управление на учебното съдържание на проекта.
Всички партньори обсъдиха дейностите по планиране и управление на учебното
съдържание в платформата, както и по планиране и организиране на съвместните
обучения на персонала, събитията за разпространение на резултатите и последната
партньорска среща. Всички прегледаха графика на дейностите. Обсъдени бяха
действията за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта, както и
финалното отчитане на проекта.


 

На 30 ноември 2020 г. всички партньори по проект ATU участваха в онлайн среща в
платформата Google meet. Целта на срещата беше да се проследи текущия напредък по
проекта, както и да се обсъдят основни въпроси във връзка с изпълнението му.
Партньорите обсъдиха всички въпроси, свързани с изпълнението на проектните дейности
през втората година. Ана Рдест като водещ партньор от FIRR, Полша направи преглед на
O2. Срещата продължи с представяне на бъдещите дейности по подготовката на O4. Тя
беше направена от Ирина Кирчева от RAPIV, България като водещ партньор на този
резултат. Срещата продължи с дискусия в рамките на бъдещата подготовка на O5, която
беше ръководена от Филип Харбман от университета Masaryk, Чехия като водещ партньор
на резултата.
Беше обсъдено и бъдещото изпълнение на съвместни обучения на персонала.
След това всички партньори споделиха за реализираните от техните организации дейности
по разпространение на резултатите.
Партньорската среща завърши с дискутиране по различни въпроси във връзка с
изпълнението на проекта.
 
 
 

На 3 и 4 декември 2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ беше домакин на първата партньорска среща по проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530 в качеството си на водеща организация. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+, КД2 на Европейския съюз.

ВСУ представи проекта, неговите цели, целевите групи и очакваните резултати. Обсъдиха се ролите и задачите на всеки партньор, както и интелектуалните резултати, които всеки партньор трябва  да координира, като провери дали задачите са в разумни срокове.

Партньорите обсъдиха необходимите действия за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта.

Представител на ВСУ представи накратко правилата за управление и финансовите правила за изпълнение на проекта съгласно програма ERASMUS +. Също така представител на ВСУ представи административните и  финансови задължителни условия, както и изискванията за отчитане и правилата за съхранение  на финансовата документация.

Срещата приключи с уточняване на дати за следващите партньорски срещи по проекта.

 
 


От 27.04.2022 г. до 29.04.2022 г. се проведе второто съвместно обучение на персонала по
проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-
062530 по програма Еразъм+, финансирана от ЕС. Второто съвместно обучение на
персонала се организира от Masarykova univerzita, Бърно, Чехия. Събитието се проведе
присъствено и онлайн в платформата Гугъл мийт, като присъстваха участници от всички
партньорски организации.
По време на съвместното обучение на персонала на първо място се обсъди текущото
състояние на проекта, постигнатите до момента резултати, както и интелектуалния
резултат О5 „Методология за внедряване на поддържащи услуги в системите на ВУ“. Тази
методология ще бъде практически инструмент за подпомагане на други висшите училища,
които решат да внедрят услуги за подкрепа на студенти с увреждания.
Masarykova univerzita, Бърно, Чехия представи на останалите партньори изготвените от
тях обучителни материали по темата, проведоха се дискусии и задълбочен анализ на
събраната информация относно окончателната структура и съдържанието на
интелектуален резултат O5. Събитието беше насочено към предоставяне и получаване на
възможно най-много информация за експертизата и опита на всеки участник по темата за
услугите за подкрепа на студенти с увреждания, проблемите, ограниченията, всякакви
възможни значими индикатори за утвърждаване на процес на приобщаващи системи за
висшите училища. По време на събитието бе организирана възможност за гъвкава
организация на работата, разделяне на по-малки, тематични групи, мозъчна атака и обмен
на нови идеи.
Основната цел на съвместното обучение на персонала беше да се предостави възможност
за обмен на опит и добри практики по основните обхванати теми от проекта: какво
представляват уврежданията, видове увреждания, правни рамки и норми, тяхната
специфика и подходи за работа с ученици с увреждания.
В заключение се обсъдиха административни въпроси, като провеждането на третата
партньорска среща, предстоящите за провеждане от всички партньори събития за
разпространение на резултатите и отчитането на проекта.