гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

29. Проект „Достъп до университетите за хора с увреждания“Общ бюджет: 

269 744.00 €

 

Срок за изпълнение: 
01.09.2019 г.– 31.01.2022 г. (29 месеца)

Уебсайт на проекта:
http://atu.vfu.bg/


На 01.09.2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530 в качеството си на водеща организация.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.
Партньори:
1. FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, Краков, Полша
2. Masarykova univerzita, Бърно, Чехия
3. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Рим, Италия
4.Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
Проектът има за цел да подпомогне усъвършенстването на приобщаващите към ВУ системи за хора със специални потребности, минимизиране на рисковете, свързани с предприемането на нови предизвикателства чрез предоставяне на подходящ анализ и информация. Ще бъде  събрана информация както за най-добрите, така и за неуспешните практики в страните от партньорството и от други налични ресурси, представящи решения, внедрени в европейски и други страни. Трябва да бъдат преодолени проблемите и ограниченията, да се анализират задълбочено, да се състави модел за поддръжка с включване на адекватни описания и съвременни изследвания, да се предложат идеи, структура и организация в системата на ВУ, да има осведоменост относно моделите, които биха могли и трябва да се прилагат в системите на ВУ, за да се увеличи максимално положителното въздействие на услугите за подпомагане на студентите с увреждания. Ще бъде осигурено тестване на отделните решения и подробната методология за тяхното ефективно прилагане.
 


Проект ATU е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
 
На 9 и 10 септември 2021 г. в гр. Палермо, Италия се проведе втората партньорска
среща по проект„Достъп до университетите за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-
BG01-KA203-062530 партньор. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+, КД2 на
Европейския съюз. Домакин на срещата беше Национален изследователси съвет (CNR),
Италия в качеството си на партньор в проекта.
Първия ден представител на CNR откри срещата и приветства участниците.
Представител на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ)
представи разработения по проекта интелектуален резултат О2 „Услуги в подкрепа на
студенти с увреждания“.
Представител на партньора от Полша „Фондация Институт за регионално развитие“
(FIRR) представи разработения по проекта интелектуален резултат О4 „Модел за
повишаване на осведомеността във ВУЗ“.
Срещата продължи с представяне на предстоящия да стартира интелектуален резултат
О5 „Методология за внедряване на помощни услуги в системите на висшите училища“
от партньора Университет Масарик, Чехия (MU).
Втория ден стартира с представяне на разработваната от CNR онлайн платформа за
управление на учебното съдържание на проекта.
Всички партньори обсъдиха дейностите по планиране и управление на учебното
съдържание в платформата, както и по планиране и организиране на съвместните
обучения на персонала, събитията за разпространение на резултатите и последната
партньорска среща. Всички прегледаха графика на дейностите. Обсъдени бяха
действията за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта, както и
финалното отчитане на проекта.


 

На 30 ноември 2020 г. всички партньори по проект ATU участваха във втората партньорска среща. Поради ситуацията с COVID-19, срещата се проведе онлайн в платформата Google meet.
Срещата започна с преглед и одобрение на дневния ред. След това партньорите обсъдиха всички въпроси, свързани с изпълнението на проектните дейности през втората година. Ана Рдест като водещ партньор от FIRR направи преглед на O2. Срещата продължи с представяне на бъдещите дейности по подготовката на O4. Тя беше направена от Ирина Кирчева от RAPIV като водещ партньор на този резултат. Срещата продължи с дискусия в рамките на бъдещата подготовка на O5, която беше ръководена от Филип Харбман от университета Masaryk като водещ партньор на резултата.
Беше обсъдено и бъдещото изпълнение на съвместни обучения на персонала.
След това всички партньори разказаха за реализираните от техните организации дейности по разпространение на резултатите.
Партньорската среща завърши с дискутиране по различни въпроси във връзка с изпълнението на проекта.
 
 
 

На 3 и 4 декември 2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ беше домакин на първата партньорска среща по проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530 в качеството си на водеща организация. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+, КД2 на Европейския съюз.

ВСУ представи проекта, неговите цели, целевите групи и очакваните резултати. Обсъдиха се ролите и задачите на всеки партньор, както и интелектуалните резултати, които всеки партньор трябва  да координира, като провери дали задачите са в разумни срокове.

Партньорите обсъдиха необходимите действия за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта.

Представител на ВСУ представи накратко правилата за управление и финансовите правила за изпълнение на проекта съгласно програма ERASMUS +. Също така представител на ВСУ представи административните и  финансови задължителни условия, както и изискванията за отчитане и правилата за съхранение  на финансовата документация.

Срещата приключи с уточняване на дати за следващите партньорски срещи по проекта.