гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

29. Проект „Достъп до университетите за хора с увреждания“Общ бюджет: 

269 744.00 €

 

Срок за изпълнение: 
01.09.2019 г.– 31.01.2022 г. (29 месеца)

Уебсайт на проекта:
http://atu.vfu.bg/


На 01.09.2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530 в качеството си на водеща организация.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.
Партньори:
1. FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, Краков, Полша
2. Masarykova univerzita, Бърно, Чехия
3. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Рим, Италия
4.Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
Проектът има за цел да подпомогне усъвършенстването на приобщаващите към ВУ системи за хора със специални потребности, минимизиране на рисковете, свързани с предприемането на нови предизвикателства чрез предоставяне на подходящ анализ и информация. Ще бъде  събрана информация както за най-добрите, така и за неуспешните практики в страните от партньорството и от други налични ресурси, представящи решения, внедрени в европейски и други страни. Трябва да бъдат преодолени проблемите и ограниченията, да се анализират задълбочено, да се състави модел за поддръжка с включване на адекватни описания и съвременни изследвания, да се предложат идеи, структура и организация в системата на ВУ, да има осведоменост относно моделите, които биха могли и трябва да се прилагат в системите на ВУ, за да се увеличи максимално положителното въздействие на услугите за подпомагане на студентите с увреждания. Ще бъде осигурено тестване на отделните решения и подробната методология за тяхното ефективно прилагане.
 


Проект ATU е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
 
На 30 ноември 2020 г. всички партньори по проект ATU участваха във втората партньорска среща. Поради ситуацията с COVID-19, срещата се проведе онлайн в платформата Google meet.
Срещата започна с преглед и одобрение на дневния ред. След това партньорите обсъдиха всички въпроси, свързани с изпълнението на проектните дейности през втората година. Ана Рдест като водещ партньор от FIRR направи преглед на O2. Срещата продължи с представяне на бъдещите дейности по подготовката на O4. Тя беше направена от Ирина Кирчева от RAPIV като водещ партньор на този резултат. Срещата продължи с дискусия в рамките на бъдещата подготовка на O5, която беше ръководена от Филип Харбман от университета Masaryk като водещ партньор на резултата.
Беше обсъдено и бъдещото изпълнение на съвместни обучения на персонала.
След това всички партньори разказаха за реализираните от техните организации дейности по разпространение на резултатите.
Партньорската среща завърши с дискутиране по различни въпроси във връзка с изпълнението на проекта.
 
 
 

На 3 и 4 декември 2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ беше домакин на първата партньорска среща по проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530 в качеството си на водеща организация. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+, КД2 на Европейския съюз.

ВСУ представи проекта, неговите цели, целевите групи и очакваните резултати. Обсъдиха се ролите и задачите на всеки партньор, както и интелектуалните резултати, които всеки партньор трябва  да координира, като провери дали задачите са в разумни срокове.

Партньорите обсъдиха необходимите действия за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта.

Представител на ВСУ представи накратко правилата за управление и финансовите правила за изпълнение на проекта съгласно програма ERASMUS +. Също така представител на ВСУ представи административните и  финансови задължителни условия, както и изискванията за отчитане и правилата за съхранение  на финансовата документация.

Срещата приключи с уточняване на дати за следващите партньорски срещи по проекта.