гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

33.ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“

Оперативна програма:
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Приоритетни оси:
Образование и учене през целия живот

Наименование на процедура:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Код на процедура:
BG05M2OP001-2.016
 

Бюджет на проекта:
1 918 184.40 лв. 

Срок на проекта:

от 24.08.2021 г.             до 31.12.2023г.              
ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“

 
“IMPROVEMENT AND MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE OF MOI ACADEMY IN PARTNERSHIP WITH VARNA FREE UNIVERSITY "CHERNORIZETS HRABAR",UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY AND MEDICAL INSTITUTE OF MOI”
 
Оперативна програма                 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Приоритетни оси                        ОБРАЗОВАНИЕ И УЕЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Наименование на процедура       МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Код на процедура                      BG05M2OP001-2.016


Бюджет                                     1 918 184.40 лв.

Срок на проекта                        от 24.08.2021 г. до 31.12.2023 г.

    Стартира изпълнението на проект  BG05M2OP001-2.016-0023-C01, „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, с бенефициент Академия на МВР, а Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е партньор. Проектът е  финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 918 184.40 лв.

         Продължителността на проекта е 30 месеца с период на изпълнение от 24.08.2021 г. до 31.12.2023 г. Проектът ще се реализира в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, „Университет по архитектура, строителство и геодезия“-София и Медицински институт на МВР-София.

          Реализацията на проекта е насочено към модернизация на  Академията на МВР и на трите партньора ВСУ „Черноризец Храбър”, „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, Медицински институт на МВР, като съвместен принос към практическите дейности за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

         Предвидено е  разработване и внедряване на пет нови учебни съвместни учебни програми, които разкриват и пет нови, актуални специалности-нужни на пазара на труда. Две от тях ще се реализират съвместно от Академията на МВР и ВСУ „Черноризец Храбър –магистърски програми „Защита правата на човека“ и „Противодействие на киберпрестъпността”.

           За целта е предвидено внедряване на електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, които да допълнят, развият и приведат на нужното равнище на комплексност и интегрираност, наличната инфраструктура и да осигурят споделеното им ползване между Академия на МВР и трите партньора. Така, да бъдат създадени материалните предпоставки за функциониране на виртуален университет, чийто ресурси да бъдат ползвани съвместно за целите на обучението по петте нови програми в реална споделена експлоатация. Предвидени са и дейности за професионално развитие на преподаватели– чуждоезикови обучения в България, развитие на дигитални умения за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии, както и различни форми на мобилност в два асоциирани партньора в Чехия и Полша, включително мултиплициране на резултатите. Предвидената входяща мобилност цели привличане на чуждестранни преподаватели с цел обучение и обмен на добри практики. Ползите от изпълнението на този проект ще доведат до модернизиране на учебния процес и увеличение на рейтинга на професионалните направления.

          The project proposal is aimed at modernization of Academy of the Ministry of Interior and the three partners VFU "Chernorizets Hrabar","University of Architecture,Civil Engineering and Geodesy",Medical Institute of the Ministry of Interior, as a joint contribution to the practical activities to achieve dynamic correspondence between demand and supply of specialists with higher education, through the introduction of a competency model, multidisciplinary and interdisciplinarity in the education of students, including through the widespread application of digital transformation of education. It is planned to develop and implement five new joint curricula with digital educational content: "Traffic organization and management", „Advanced Architecture and Computational Design“, "Humanitarian crisis management", "Protection of human rights", "Countering cybercrime", which also reveal five new, current the specialties requested by the market. For this purpose, the introduction of electronic resources and cloud technologies in the educational process is envisaged, which will complement, develop and bring to the required level of complexity and integration, the available infrastructure of the Academy of the Ministry of Interior and ensure shared use between the partners. Thus, to create the material prerequisites for the functioning of a shared virtual university, whose resources will be used by the all partners for the training in the five new programs. There are also activities for professional development of teachers - foreign language training, digital skills for the use of ICT-based innovative educational technologies, mobility in two associated partners and multiplication of results. Incoming mobility is also envisaged to attract foreign teachers to train and exchange good practices. The benefits of the implementation of this project will lead to an increase in the rating of each professional field in the project.
 


 

Академията на мвр И ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" СЪЗДАВАТ ОБЩИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

     На 13.10.2021 г. се проведе встъпителна он-лайн информационна среща, на която представители на академичната общност от Академията на МВР и ВСУ „Черноризец Храбър” бяха запознати с целите, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0023-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“.

         Участие в срещата взеха доц. д-р Милорад Йорданов, зам.-ректор на АМВР,  проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, декан на Юридическия факултет във ВСУ „Черноризец Храбър”,  доц.д-р Петър Тодоров,  декан на факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"-АМВР, доц. д-р Станислава Минева, научен секретар на катедра „Сигурност и безопасност”-ВСУ, Георги Желев, ръководител на проекта-АМВР. Те представиха целите на проекта, основните направления и дейности, както и очакваните резултати от изпълнението им.        
         В резултат от проекта ще бъдат създадени и реализирани иновативни магистърски програми „Защита правата на човека” и „Противодействие на киберпрестъпността”. За целта е предвидено внедряване на електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, които да допълнят, развият и приведат на нужното равнище на комплексност и интегрираност, наличната инфраструктура и да осигурят споделеното им ползване между Академия на МВР и трите партньора.

        Участниците в срещата, преподаватели и докторанти от катедра "Правни науки" и катедра "Сигурност и безопасност", както и колегите им от  катедра "Наказателноправни науки", катедра "Противодействие на тежката и транснационалната организирана престъпност”, катедра "Сигурност и граничен контрол", катедра "Оператино-издирвателна дейност", катедра "Публичноправни науки" на Академията на МВР оцениха необходимостта от повишаване на качеството на образователния продукт, чрез интернационализация, интердисциплинарност и задълбочаване на релацията „образование–бизнес“. Обсъдени бяха и възможностите в посока на цифровата трансформация и капацитет на университетите за реализиране предвидените по настоящия проект партньорски дейности за внедряване на ново дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес.

 


 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за попълване на екип от специалисти по проект за Модернизация на висшите училища

           Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0023-C01
„ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ обявява 2 (два) броя конкурси (Заповед №66 от 13.12.2021г.) за заемане на следните длъжности:
 

 •   „Специалист по разработването на дигитално образователно съдържание по новата Учебна програма „Защита правата на човека”, на непълен работен ден (до 32 часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 24.07.2022 г. или до приключване на проекта. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: висше образование и преподавателски опит в работа с дигитално съдържание;
 • „Специалист по разработването на дигитално образователно съдържание по новата Учебна програма „Противодействие на киберпрестъпността”, на непълен работен ден (до 32 часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 24.05.2022 г. или до приключване на проекта. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: висше образование и преподавателски опит в работа с дигитално съдържание. 

 
          Обявата по конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

          Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 16.12.2021 г. в
канцеларията на Юридическия факултет или на e-mail:
uf@vfu.bg.
 
          Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната
процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.


CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД
 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 555

e-mail: uf@vfu.bg    

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява четири броя конкурси за попълване на управленския екип по проект за Модернизация на висшите училища

 

     Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0023-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ обявява 7 (седем) броя конкурси (Заповед №43 от 15.10.2021г.) за заемане на следните длъжности относно организацията, ръководството, и мониторинга на дейностите:
 

 • „Експерт образователни дейности – ръководител екип на ВСУ“, на непълен работен ден (до 32 работни часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;
 • „Експерт административни дейности – технически сътрудник“, на непълен работен ден (до 32 работни часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;
 •  „Икономист – счетоводител”, на непълен работен ден (до 32 работни часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;
 •  „Експерт образователни дейности – координатор на ВСУ“, на непълен работен ден (до 32 работни часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;
 • „Специалист по разработване на учебна програма по специалността „Защита правата на човека””, на непълен работен ден (до 32 часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 24.01.2022 г. или до приключване на проекта;
 • „Специалист по разработване на учебна програма по специалността „Противодействие на киберпрестъпността”” – 2 позиции, на непълен работен ден (до 32 часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 24.01.2022 г. или до приключване на проекта, в рамките на до 135 часа за целия период.
 
        Обявите по отделните конкурси са достъпни на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

        Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 18.10.2021 г. в канцеларията на Юридическия факултет или на e-mail: uf@vfu.bg    

        Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД
 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 555

e-mail: uf@vfu.bg    
 
 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за попълване на управленския екип по проект за Модернизация на висшите училища

 
    Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0023-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ обявява 1 (един) брой конкурс (Заповед №46 от 03.11.2021г.) за заемане на следната длъжност относно организацията, ръководството, и мониторинга на дейностите:
 
 • „Експерт образователни дейности – ръководител екип на ВСУ“, на непълен работен ден (до 32 работни часа средномесечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;

 
         Обявата по конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

        Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 08.11.2021 г. на e-mail: uf@vfu.bg    

      Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД
 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 555

e-mail: uf@vfu.bg   
 


 

Експерти от практиката участват В разработването на съвместни иновативни МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ на академията на мвр И ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

 

       На 22.11.2021 г. се проведе заседание на Програмен съвет на ПН „Национална сигурност“ при Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, на което бяха обсъдени проекти за учебни планове на магистърски програми "Защита на правата на човека" и "Противодействие на киберпрестъпността". Магистърските програми са съвместен образователен продукт на Академията на МВР и ВСУ „Черноризец Храбър и се явяват приоритетна дейност на проект BG05M2OP001-2.016-0023-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“.

        Участие в Програмния съвет взеха проф. д-р Галина Шамонина, Главен секретар на ВСУ „Черноризец Храбър”, проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Мария Лечева, ръководител катедра „Сигурност и безопасност”, доц. д-р Станислава Минева, научен секретар на катедра „Сигурност и безопасност”, доц. д-р Галина Ковачева, ръководител секция „Наказателноправни науки”, експерти от практиката в областта на защитата правата на човека и противодействието на киберпрестъпността.


      
 
         Доц. д-р Галина Ковачева и доц. д-р Мария Лечева представиха на членовете на Програмния съвет проекта на квалификационна характеристика и учебен план на съвместната с Академията на МВР, интердисциплинарна магистърска програма„Противодействие на киберпрестъпността“. Обсъдени бяха проучванията на потребността от образование и обучение по противодействие на киберпрестъпността и основната цел –магистърската програма да предостави широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка, която да способства за изграждането на специалисти, притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества, необходими за посрещане предизвикателствата в областта на киберсигурността.
 
 
          
     Активно участие в обсъжданията взе г-н Асен Кунчев,началник на сектор „Кибератаки“ в отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП – МВР, който изрази своята подкрепа и направи конкретни предложения. Представено беше и писмено становище на Директора на ОДМВР-Варна, старши комисар Атанас Михов.

        Доц. д-р Станислава Минева представи резултатите от направено проучване на потребността от образование и обучение по защита правата на човека и проектите на квалификационна характеристика и учебен план на съвместната с Академията на МВР, интердисциплинарна магистърска програма „Защита правата на човека“. Отразената в учебния план широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка, задълбоченото изучаване на основните права на човека и практиката на националните и международни юрисдикции в тази област, ще допринесат за формиране на практически умения за ефективната им защита в дейността на служителите, работещи в областта на обществения ред и националната сигурност.
 
         

       В дискусиите се включи и представител на ОДМВР-Варна, г-н Живко Желев. Представени бяха писмени становища от г-н Георги Иванов, Началник на отдел ОМП в дирекция УСКОР на Община Варна, г-н Васил Василев, Регионален мениджър „Охранителни дейности“ на Охранителна фирма „ASP“ Ltd., партньори по споразумение за сътрудничество с катедра „Сигурност и безопасност”.

 
 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за попълване на екип от специалисти по проект за Модернизация на висшите училища

 

    Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0023-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ обявява 1 (един) брой конкурс (Заповед №51 от 13.09.2022г.) за заемане на следната длъжностт:


 

 • „Специалист по създаване на дигитална образователна среда за обучение по разработените в рамките на проекта нови съвместни учебни програми и дигитално образователно съдържание за специалности: „Защита правата на човека“ и „Противодействие на киберпрестъпността“, на непълен работен ден и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 24.12.2022 г. или до приключване на проекта. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: висше образование и професионален опит като IT специалист.
 
Обявата по конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

        Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 08.11.2021 г. на e-mail: uf@vfu.bg    

Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД
 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 555

e-mail: uf@vfu.bg    
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за попълване на екип от специалисти по проект за Модернизация на висшите училища
Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0023-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор, ВСУ „Черноризец Храбър“ в изпълнение на Дейност 17 “Краткосрочни (двуседмични) специализации в чуждестранни асоциирани партньори” обявява 10 (десет) позиции за подбор на преподаватели за провеждане на краткосрочни специализации (с продължителност 14 дни) в асоциирания партньор, както следва:  
 
 • Краткосрочна специализация в Технически университет, Острава, Чехия - 10 позиции.
 
Съгласно утвърдения план за изпълнение по Дейност 17, три от обявените позиции са предвидени за млади преподаватели до 34-годишна възраст.
 
Период на краткосрочната специализация:
15-30 октомври 2022 г.
 
Допълнителна информация:
В рамките на краткосрочните специализации (Дейност 17 по проекта) в Technical University of Ostrava, Чехия (удостоен с харта за висше образование „Еразъм“) ще се реализира преподавателска дейност, която включва минимум 4 часа преподаване седмично, вкл. съвместно преподаване с преподавател на асоциирания партньор (общо минимум 8 часа). Необходимостта от провеждането и продължителността на планираните краткосрочни специализации на преподаватели се обосновава с нуждата и полезността от научно общуване, споделяне на опит и добри практики, подчинено на спецификата на двете нови съвместни учебни програми с дигитално образователно съдържание и възможност за провеждане в отдалечена форма на обучение, както и съобразено със спецификата на професионалния и научен профил на преподавателите.
 
Изисквания към кандидатите:
 • преподаватели по ПН 9.1 „Национална сигурност” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
 • преподавателска дейност в асоциирания партньор - Технически университет, Острава (Чехия), която включва минимум 4 часа преподаване седмично, вкл. съвместно преподаване с преподавател на асоциирания партньор (общо минимум 8 часа);
 • съгласно утвърдения план за изпълнение по Дейност 17, три от обявените позиции са предвидени за преподаватели до 34-годишна възраст.
 
Необходими документи:
Заявление, автобиография, декларация за обстоятелства и декларация за защитата на данните.
 
Място и срок за подаване на документите:
Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 05.10.2022 г. в канцеларията на Юридическия факултет (гр. Варна, к.к. Чайка, ул. Янко Славчев №84, ВСУ „Черноризец Храбър“, Юридически факултет) или на e-mail: uf@vfu.bg.
 
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

Заявление
CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД
 

 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 555

e-mail: uf@vfu.bg