гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

37.Интердисциплинарни научни изследвания


НАУЧНИ ОБЛАСТИ: МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА и МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 169 000 лв
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
36 месеца
 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПРОЕКТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА НОВИ МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ ЗА НЕВРОННИ МРЕЖИ, ПОВЛИЯНИ ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ ОТКРИТИЯ ЗА МОЗЪКА

Основна научна област на проекта: Математически науки и информатика

Допълнителна научна област: Медицински науки

Финансиране: Фонд за научни изследвания, програма за фундаментални научни изследвания

Ръководител на научния колектив доцент, доктор Галина Димитрова Момчева

 
Проектът е интердисциплинарен и има за цел да изследва практики по съвременни постижения в областта на невронауката и по-специално невропластичността, както и биомиметични регулаторни системи в живите организми, които след различни методи за моделиране да се използват за създаване на модели и архитектури на невронни мрежи.
 
Постигането на основната цел на проекта се реализира чрез постигането на следните подцели:
a) Съвременни открития при изследвания за мозъка – анализ и моделиране
В тази подцел се реализира: проучване, анализи и моделиране на актуални изследвания на мозъка и биомиметични модели, основани на регулаторни системи, наблюдавани в живите организми, с цел формулиране на хипотези за нови модели за оптимизации и нови модели и архитектури на невронни мрежи.
 
б) Проектиране и оценка на нови модели на ANN, с използване невропластичност
В тази подцел се проектират, оценяват и валидират нови модели на ANN, с използване на невропластичност.
 
в) Проектиране и оценка на биомиметични модели на ANN, основани на регулаторни системи, наблюдавани в живите организми
В тази подцел се проектират, оценяват и валидират биомиметични модели на ANN, основани на регулаторни системи, наблюдавани в живите организмиИНДИКАТОРИ ПО ПРОЕКТА

1. Планиран минимален брой научни публикации в резултат от изпълнението на
проекта - 11 бр., от тях:
- реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници - 11 бр.;
- публикувани в издания с импакт фактор, IF (Web of Science) и импакт ранг SJR
(SCOPUS) - 4 бр.;
- колективни монографии - 3 бр. ;

2. Планиран минимален брой представяния на изследванията по проекта и
резултатите от тях с участие на представители на държавни или регионални органи,
или обществени организации, свързани с обществените предизвикателства - 2 бр.;

3. Планиран минимален брой участия в международни конференции за представяне
на резултатите от проекта - 6 конференции;

4. Уеб страница на проекта - 1 бр.;

5. Git профил на проекта с публикувани сорс кодове и тестови данни - 1 бр.;

6. Публикувани данни в портала за отворена наука - 2 бр.

7. Брой организирани и проведени международни конференции - 1 бр.

8. Проведени семинари за обсъждане и популяризиране на резултатите - 3 бр.Членове на научния колектив: