гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

8. КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ

Проект №BG051PO001-3.1.09-0002 "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Координатор на проектаас. д-р Ива МоневаКонтактиhttp://kariernorazvitie.vfu.bg/Счетоводител на проектаКрасимира ЯкимоваСтойност на проекта122 227,70 лвСрок на проекта24.04.2013 – 24.10.2014

На 24.04.2013 стартира изпълнението на осемнадесет месечен проект "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", в който университета е водеща организация. Проектът е съфинансиран по програма "Развитие на Човешките ресурси" като полученото финансиране възлиза на 122 227,70 лева.

Проектът цели подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Конкретната цел е създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите.

Бенефициенти по проекта са 253 преподаватели на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

 

По проекта се предвижда:

  • Разработване и провеждане на набор от курсове по ИКТ за усъвършенстване на знанията и уменията на преподавателите.
  • Разработване и провеждане на набор от курсове по специализиран английски език в съответната научна област за подобряване на знанията и уменията на преподавателите.
  • Провеждане на курсове, свързани с прилагане на съвременните образователни стратегии и технологии и методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност.
 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат осигурени информираност и публичност, както и контрол и проследяване на резултатите.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Инвестира във вашето бъдеще!