гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

9. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"

 
Координатор на проекта 
доц. д-р
Татяна СтояноваКонтактиhttp://uchebniprogrami.vfu.bg/

Е-поща:   programi_vfu_proekt@abv.bg
Счетоводител на проектаЛилия СтоиловаСтойност на проекта195 060,41 лвСрок на проекта28.05.2013 – 28.06.2015 

Партньори
  • Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, София
  • Сдружение "Българска асоциация на софтуерните компании" (БАСКОМ), София
  • Стопанска камара, Варна

На 28.05.2013 г. стартира изпълнението на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда", който ще се изпълнява в рамките на 21 месеца. Водещата организация по проекта е Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" в партньорство с Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, сдружение "Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Стопанска камара – Варна.

Проектът е съфинансиран по програма "Развитие на Човешките ресурси". Полученото финансиране възлиза на 195 060,41 лева.

Целеви групи по проекта са 193 преподаватели и 10258 студенти на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Университетът полага усилия да предостави на студентите знания и умения, които да им помогнат при тяхната професионална реализация. Затова в реализирането на проекта се дава възможност на бизнеса да се включи при изработването на учебните планове и програми, както и при разработването на практически задачи, които да бъдат заложени в обучението. По този начин ще бъде насърчено развитието на професионални умения у студентите.

За преподавателите е важно да отразят в своята работа изискванията на работодателите за специфични знания и умения. В този смисъл, реализирането на проектните дейности ще подпомогне усилията им в тази посока. Чрез работните срещи, семинари, създадените браншови настоятелства ще се даде възможност на преподавателите и представителите на работодателите и браншовите организации да взаимодействат и да обединят усилията си като актуализират учебния материал и работят в посока на изграждане на реални практически уменията у студентите и насърчат възможностите им за професионална реализация.

Изпълнението на проекта дава възможност за утвърждаване на практика за периодично актуализиране и въвеждане на нови учебни програми, както и създаване на нови учебни планове, съвместно с представителите на бизнеса във връзка с динамиката на пазара на труда. Първоначално проектът ще обхване бакалавърските програми във ВСУ. След приключването му партньорската мрежа ще продължи да работи с фокус върху магистърските програми.

Реализирането на проекта ще доведе до укрепване връзките между ВСУ, научноизследователския сектор и бизнеса, което от своя страна ще мултиплицира ефекта на подобряване на качеството на обучение и професионалната пригодност на завършващите висше образование у нас.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта 28.05.2013 - 27.02.2015 г.

Програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Инвестира във вашето бъдеще!