гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКО ПРОФИЛИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

( Актуализиран курс )

проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ
 

4 – 6 февруари 2022 г.


За контакти:
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg

Допълнителна информация:

Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 15 учебни часа.

 
     Профилирането на неизвестни извършители на престъпления се ефективен метод за тяхното разкриване. Чрез него се изгражда хипотетичен модел за извършителя на престъплението, чиято самоличност е неизвестна в началния етап на разследването.  Официално се приема, че този метод е създаден във ФБР. Методът все повече доказва своите предимства не само в САЩ, но и в други страни. Практиката показва, че точният профил на неизвестния извършител е добра основа за успешното разследване. При профилирането се прилагат два основни подхода – индуктивен и дедуктивен. Индуктивният включва система от методи за събиране на информация за извършителя от различни източници. Дедуктивният се основава на знанието за типичното за даден вид престъпление и неговия извършител.
 
Програма на курса
4.02.2022 г. 13.00 - 17.00 5 ч.
5.02.2022 г. 9.00 - 13.00 5 ч.
6.02.2022 г. 9.00 - 13.00 5 ч.


Такса за участие:                    140 лева
За студенти на ВСУ:               70 лева
Срокове за записване:          до 1 февруари 2022 г.
Линк за кандидатстване:    https://forms.gle/dpbDxzVcZgHHpQyh8

 
Успешно завършилите курса получават сертификат на български и английски език.


 
За лектора:


 
     Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев е декан на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. Работил е в различни структури на МВР – криминална полиция, Научноизследователския институт по криминалистика и криминология и Академията на МВР.  Като научен работник и привличан като консултант при разкриването на тежки престъпления. С книгите си, с богатия практически, изследователски и преподавателски опит, както и със създадените с активното му участие кабинети по криминалистика, той има огромен принос за повишаване на криминалистическата подготовка на студентите от Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. През 2020 г. проф. Кунчев бе удостоен с награда „Варна“ за първия том от Курса по криминалистика, за създаването на комплексна магистърска програма по съдебни експертизи и учебен модул „Криминалистика“ в университета.