гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Майсторски клас: „Актуални проблеми на социологията на правото”

Лектор проф. д-р Стефка Наумова
12-14 март 2021 г.

Тематичният курс „Актуални проблеми на социологията на правото” е включен като майсторски клас в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. Той съдържа основополагащи и актуални въпроси от областта на съвременната социология на правото - наука с интердисциплинарен характер, която придобива все по-голямо значение в днешното глобално общество с неговите проблеми и предизвикателства. В курса са включени болезнени за съвремието ни въпроси като тези за бързата (и много често нежелателна) промяна в правното съзнание на подрастващите и усвояването от тях на ценности и образци на поведение, които носят в себе си риска на патологията (не само противоправно, но и противоречащо на морала поведение). Представят се конкретни данни от проведени или провеждащи се в момента под ръководството на автора емпирични правно-социологически изследвания по въпросите на: имигрантската криза, езика на омразата, насилието в семейството и извън него, легаризирането на хомосексуалните бракове, формулата LGBT, дискреционната власт на съдиите и противопоставянето между правото и справедливостта, професионалното правно съзнание на разследващите органи, изборното законодателство и отражението му върху създаването на норми, които влизат в противоречие с принципите на върховенството на правото, корупция и корупционни практики и т.н. В социологически план се анализират решения на ЕСПЧ, които имат пряко отношение към създаването на риск от девиация на институционално равнище. Курсът е с широкообхватна палитра и в него могат да се включат студенти, практикуващи юристи, икономисти, социолози, психолози. Не е необходимо висше образование.

За студентите (независимо от висшето училище) се предвижда 4,5 кредита. На всеки участник ще бъда издаден сертификат за завършения курс. Курсът е тридневен и ще се проведе в периода 12 – 14 март 2021 г. (петък, събота и неделя).
Такса за обучение: 120 лв.
За студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“: 60 лв.
Майсторският клас е подходящ и за учители по философия.
Краен срок за записване 10 март 2021 г. 
ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ

За допълнителна информация:
ас. Беатрис Йорданова
beatris.yordanova@vfu.bg
0897 807 648
ЗА АВТОРА:

 
 

Проф. д-р Стефка Наумова е защитила докторска дисертация по социология на правото във Варшавския университет под научното ръководство на един от основателите на Изследователския комитет по социология на правото – проф. А. Подгурецки, дългогодишен преподавател по социология на правото в САЩ и Канада, на чието име има учредена специална награда. Проф.Наумова е автор е на няколко монографии, повече от 100 статии и студии в областта на социологията на правото, социологията на девиантното (престъпното) поведениеи, социология на на законодателния процес, екологично право. Преподава дисциплината “Социология на правото” най-напред в СУ “Св. Климен Охридски”, а по-късно – в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” и в други юридически факултети в страната. Била е член на българската делегация в Съвета на Европа. Проф. Наумова е ръководител на множество емпирични правно-социологически изследвания, провеждани у нас или в сътрудничество с учени от други страни по такива актуални проблеми като правна социализация, социална девиация, дискриминация и антидискриминационно законодателство, правно съзнание и механизъм на социалното действие на правото. Била е гост-преподавател в редица университети на Европа и САЩ. Нейни трудове са издавани в Полша, Русия, Грузия, Франция, Великобритания, Германия, Чехия, Унгария.