гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ВСУ „Черноризец Храбър“ и МДЦ „Суис Дентапрайм“ ЕАД ще подготвят бъдещи дентални асистенти

12 Януари 2023Центърът за професионално обучение към ВСУ „Черноризец Храбър“ предоставя възможност за получаване на професионална квалификация  в сферата на денталната медицина. Обучението се извършва в партньорство с Медико-дентален център “Суис Дентапрайм” ЕАД – Варна.  Дисциплините от общата професионална подготовка ще се водят от университетски преподаватели, а водещи практици по дентална медицина ще преподават дисциплините от отрасловата и специфичната подготовка. Обучението е в съответствие с Наредба № 25 от 7 ноември 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина".

Квалификационният  курс е с хорариум от 960 учебни часа, като обучението по теория се предлага в дистанционна форма, а учебната и производствената практика - в дневна форма на обучение във високотехнологична работна среда в МДЦ „Суис Дентапрайм“. Завършилите успешно курса ще получат свидетелство за трета степен на професионална квалификация и Europass приложение към сертификат, валиден в страните от ЕС.

Придобилите тази квалификация ще могат да подпомагат специалистите по дентална медицина при предоставянето на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична и специализирана дентално-медицинска помощ, регистрирани по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), както и при провеждането на профилактични прегледи, в лечебния процес и през възстановителния период. Те могат да работят в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове.

Кандидатите трябва да са навършили 16 г. и да притежават входящо минимално образователно равнище - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или диплома за  средно образование.

Първият квалификационен курс ще започне на 15.02.2023 г. Повече информация можете да намерите на https://cpo.vfu.bg/

Центърът за професионално обучение към ВСУ „Черноризец Храбър“ е с Лицензия № 2013121089 от 21.10.2013 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България.