гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Публична лекция на тема „Възможности за управление на конфликти в публичната сфера“

30 Юли 2019

Публична лекция на тема „Възможности за управление на конфликти в публичната сфера“ представи преподавателят във Варненския свободен университет доц. д-р Иванка Банкова. Тя разгледа специфичните особености на конфликтите като неизбежни съставни характеристики за общественото развитие и публичната сфера. Субектите на административната конфликтност имат регламентирани взаимоотношения и могат взаимно да си влияят в рамките на разписани правила и норми.

В лекцията бе подчертано, че конфликтността е състояние, което може да блокира или разруши постигнатото развитие, но също така може да стимулира радикални позитивни промени в обществото и в неговата административна система.

Доц. Банкова представи възможности за успешно управление на конфликтните предпоставки в административните организации чрез подобряване на комуникацията и информираността, въвеждане на дигитализация на администрацията и мрежово управление.

Медиацията е алтернативен способ за разрешаване на административни спорове. Според доц. Бакова е необходима потребност от прилагане на умения и тактики за трансформираща медиация при разрешаването на дълбоки противоречия с външни проявления, различни от административния конфликт и оказващи неблагоприятно влияние върху работата на административните структури.

Публичната лекция е във връзка със заемането на академична длъжност “доцент” от доц. д-р Иванка Банкова и на основание чл. 28 от Закона за висше образование. Доц. Банкова е преподавател във факултет «Международна икономика и администрация» и ръководител на магистърските програми «Мениджмънт на спорта» и «Инфраструктура на администрацията» във Варненския свободен университет.