гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

ПН Администрация и управление

Представяне

 

НИЕ СМЕ:

 

Мотивиран и устойчив преподавателски екип:

 • работещ по актуални проблеми на съвременното развитие;
 • активен и познат в националното и международно образователно и изследователско пространство;
 • владеещ съвременни техники на преподаване;
 • съпричастен към бъдещата реализация на своите възпитаници;
 • посветен на каузата да Ви провокира:
  • да учите всеобхватно,
  • да мислите интердисциплинарно,
  • да се реализирате интернационално;
  • да вземате решения в условията на несигурна и бързо променяща се външна среда,
  • да усвоявате в максимална степен глобалните възможности;
  • да бъдете предприемачи и лидери,
  • да сте гъвкави, адаптивни и винаги една крачка пред вашите конкуренти.
 

 

НИЕ РАБОТИМ ЗА:

 

Интернационално развитие на Вашето образователно портфолио:

 • Възползвайте се от условията, които сме създали за интензивно участие в студентска международна мобилност за бакалври, магистри и доктори, чрез:
  • широка палитра от партниращи университети, където да проведете част от обучението си;
  • трансфер на ECTS кредити;
  • чуждоезиково портфолио;
  • гъвкав времеви график.
 • Възползвайте се пълноценно от единството на обучение и изследвания – за нашите студенти сме осигурили възможности за публикационна активност на студентите в различни национални и международни издания;
 • Почерпете опит от работата с международни образователни и изследователски колективи и модел на преподаване чрез посредничеството на бизнеса. Изявени чуждестранни преподаватели, водещи учени и практици участват в образователния процес с лекции, дискусии, кръгли маси, реализиране на трансдисциплинарни изследователски задачи, on-line курсове;
 • Присъединете се към нашите майсторски класове;
  • водени от международни експерти гост-преподаватели с международно признание;
  • посветени на актуални интердисциплинарни проблеми с глобално значение;
  • завършващи със сертификат, с международно признание.
 

Развиване на съвременни, практически ориентирани, интердисциплинарно приложими и международно конвертируеми знания, умения и компетенции:

 • Натрупайте полезен опит чрез стажове и практики в чуждестранни организации – наши партньори са утвърдени публични и бизнес организации в ЕС:
  • Германия
   – провинции Северен Рейн-Вестфалия и Баден Вюртемберг в туристически концерни, застрахователни компании, банки, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации;
  • Брюксел
   – Белгия в администрацията на Европейската комисия, Мисията на Република България при Европейския съюз, Комитета на регионите и др.;
  • Руска федерация
   – Москва, Санкт-Петербург ;
  • България
   – във водещи частни компании, неправителствени организации и администрациите на Народно събрание, Президента на Република България, министерства, областни и общински администрации.
 • Участвайте в студентските мобилности и практики по програма Еразъм, които Ви дават възможност не само да създадете умения за развитие в интеркултурна среда, но и да стартирате своята професионална реализация в чуждестранни организации.
 

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

Гъвкави ВРЕМЕВИ условия на обучение:

 • дистанционно обучение в бакалавърските и магистърските специалности и програми на катедрата;
 • възможности за обучение на 2 скорости – съкращаване на срока на обучение с 1 година по индивидуален план, съобразен с възможностите и предпочитанията на студентите, чрез сертифициране на предходни знания и умения;
 • възможности за ускорено обучение на студентите с отличен успех с оглед интегриране на процеса за получаване на бакълавърска и магистърска степен;
 • възможност за едновременно обучение по две специалности.
 

Атрактивни условия за НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ на:

 • професионални бакалаври – от професионално направление „Администрация и управление”, вкл. в магистърски програми за професионални бакалаври;
 • завършили професионални гимназии в средното образование – от същото професионално направление; признаване на предходно образование; сертификационен семестър; индивидуални учебни планове;
 

Привлекателни ЦЕНОВИ условия на обучение:

  • възможности за стипендии, отстъпки от семестриални такси, награди и др.;
  • разсрочено плащане на семестриалните такси.
 

ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ПРОФЕСИОНАЛНО БЪДЕЩЕ!

 

Обучението при нас е ориентирано към практиката и фокусирано в актуални области за професионално развитие:

 • Магистърските ни програми са съобразени с изискванията на пазара на труда – без аналог в други университети; на атрактивни цени; имаме над 850 дипломирани магистри, около 30% от които работят на отговорни длъжности в системата на държавната и териториална администрация;
 • Докторските програми обхващат ключови направления за провеждане на практико-приложни изследвания, обслужващи потребностите на бизнес и публичните организации.
 • Катедрата осигурява организационна и методическа подкрепа за намиране на работа на мотивираните студенти – в бизнес сектора и в публичния сектор, системата на държавната и териториалната администрация, в неправителствени организации и др.
 

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ВАШАТА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ!

 

  

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"
Докторски програми:
- Социално управление
- Организация и управление на производството (индустрия)
- Организация и управление извън сферата на материалното производство
- Икономика и управление (индустрия)


Институт за обучение на докторанти:
 
Директор: проф. д-р Павел Павлов
Телефон: 052/359-616
E-mail: pavlov_p@vfu.bg


Ръководител катедра: 
доц. д-р Мария Великова
Тел.: 052/359-595
Кабинет: А 403
email: mariya.velikova@vfu.bg или velikova.mariya@gmail.com
Приемен ден: сряда от 15:00 ч. до 16:00 ч.

Експерт по НИД: 
доц. д-р Павлина Ямукова
тел: 052/359-595
Кабинет: А 403
email: p_yamukova@abv.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Експерт по докторантурите: 
доц. д-р Светла Михалева
Тел.: 052/359-632
Кабинет: А 419
email: svetla.mihaleva@vfu.bg 
Приемен ден: вторник от 13:00 ч. до 14:30 ч., четвъртък от 13:00 ч. до 14:30 ч.

ECTS координатор за ПН „Администрация и управление“:
доц. д-р Иванка Банкова
тел: 052/359-538
Кабинет: А 404
email: bankova.v@gmail.com
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

ECTS координатор за ПН „Политически науки“:
доц. д-р Калоян Смилков
Кабинет: Г 1
email: kaloyan.smilkov@vfu.bg

Еразъм координатор: 
доц. д-р Даниела Попова
Тел.: 052/359-602
Кабинет: А 401
email: popovadaniela13@gmail.com 
Приемен ден: сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч., 

Секретар на катедрата: 
Николинка Паскова
Тел.: 052/359-568
еmail: niki@vfu.bg
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.до 14:00 ч.
 

Преподаватели

 
 • проф. д-р Павел Георгиев Павлов
 • доц. д-р Красимир Александров Недялков
 • доц. д-р Елеонора Николова Танкова - магистър по история от Руски държавен педагогически университет, Санкт Петербург; специализирала "Връзки с обществеността и управление на човешки ресурси" в Лийдс Метрополитан Университет, Великобритания; доктор по икономика, сертифицирана по международната програма за обучение на преподаватели за преподаване в бизнес училища, IESE Бизнес училище, Барселона; доцент по Глобализация на развитието. От май 2013 г. – декан на факултета "Международна икономика и администрация" във ВСУ "Черноризец Храбър"
 

Проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова – преподавател в катедра "Администрация и управление"; дипломиран магистър в специалности "Технология на машиностроенето и металорежещите машини" (Технически университет – Варна) и "Управление и икономика на промишлеността" (Икономически университет – Варна); има присъдена ОНС "доктор" по "Организация и управление извън сферата на материалното производство; доцент по същата специалност; доктор на социологическите науки; професор в професионално направление "Администрация и управление"; координира международните партньорства на катедра "Администрация и управление", например: организиране на производствен стаж в г. Санкт-Петербург (Руска Федерация) на студенти в професионално направление "Администрация и управление", подготовка на екип от студенти за участие в Международната студентска олимпиада по "Предприемачество и маркетинг"; участва като експерт в редица европейски и международни проекти и дейности, например CITY REGIO I и II; участник в разработването на Областна стратегия за развитие на Област Варна 2005 - 2015 г.; научно-изследователския и преподавателски интерес е фокусиран в проблематиката на малкия и среден бизнес и регулирането му от държавата, маркетинговите проучвания и динамиката на социалните системи.
 

 • Проф. д-р Снежанка Овчарова -

Проф. д-р Снежанка Овчарова – ръководител на кат.“Икономика“, факултет Международна икономика и администрация“ във Варненски свободен университет. Лектор по Управление на човешките ресурси, Управление на проекти, и Устойчиво управление на бизнес организациите. Хабилитации по : “Организация и управление на производството” и “Икономика и управление”. Научни интереси в сферата на: Управление на човешките ресурси, Проектно управление, Управление на знанието, Устойчиво управление, Лидерство. Член на: Българската Асоциация по Управление на Хора; Съюз на учените-Варна; Член на редакционната колегия на списание, издание на Международната асоциация по устойчиво развитие. Участва в разработване на проекти: по Предприемачество Women in Business; обучение и развитие на собствен бизнес в областта, екотуризма,  устойчиво развитие; проект за Кариерно развитие и оценка на академичния състав. Автор на публикации: книги, статии и научни доклади на международни форуми в Германия, Белгия, Русия, Словения, Македония. Владее чужди езици: английски, немски и руски език.  https://orcid.org/0000-0003-4357-6344. E-mail: sn.ovcharova@gmail.com

 

доц. д-р Мария Великова - ръководител на катедра "Администрация и управление" към факултет "Международна икономика и администрация" на ВСУ. Завършила висшето си образование в Икономически университет – Варна, специалност "Икономика и управление на търговията". Има следдипломна квалификация по банково дело, специализирала в Държавния политехнически Санкт Петербургски университет, доктор по икономика, доцент в професионално направление "Администрация и управление". Има над 30 научни разработки в областта на местното самоуправление и регионалното развитие, териториалното устройство, публично частните партньорства, териториалното сътрудничество, взаимодействието между местната власт и структурите на гражданското общество.

 

 

Доц. д-р Кремена Андонова – координира международните членства на катедра "Администрация и управление" в професионални организации, като: Международна асоциация на училищата и институтите по администрация (IASIA), Мрежа на институтите и училищата по публична администрация за Централна и Източна Европа (NISPAcee), Холандска мрежа по публична администрация (EPAN) и др. Притежава магистърска степен по публична администрация от ВСУ "Черноризец Храбър", както и магистърска степен по икономика на строителството от Икономически университет – Варна. Специализирала е в Държавния политехнически Санкт Петербургски университет, от 2010 г. е доктор по икономика, от 2012 г. е доцент в професионално направление "Администрация и управление". Има над 25 публикации в областта на регионалното развитие, икономиката на публичния сектор, управлението на собствеността в публичния сектор.

 

Доц. д-р Даниела Попова - магистър по маркетинг и мениджмънт от Икономически университет, гр. Варна, специализирала "Mениджмънт на междукултурните различия" в University of Hoheinheim, Stuttgart, Germany (стипендиант на Suedosteuropa Gesellschaft, Muenchen, Germany); доктор по икономика, сертифицирана за вътрешен одитор от Bureau Veritas Varna Ltd.; доцент към катедра "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър". Професионални интереси: проект "Европейска културна столица 2019", туризъм, управление на човешките ресурси в малки и средни предприятия

 

доц. д-р Александра Парашкевова – преподавател в катедра "Администрация и управление"; завършва специалност "Стопанско управление", с профил "Индустриален мениджмънт и предприемачество" във ВСУ; придобива магистърска степен в Технически университет – Варна; има присъдена ОНС "доктор" по Организация и управление извън сферата на материалното производство; доцент е в професионално направление "Администрация и управление"; координира международните партньорства на катедра "Администрация и управление", например: организиране на 19-тата международна научна конференция на NISPAcee (Мрежа от институти и училища по публична администрация) в гр. Варна, учредяване на Международния консорциум за научни изследвания и университетско образование ICARUS (International Consortium for Administration Research and University Studies); участва като експерт в редица европейски и международни проекти и дейности, част от които DOLCETA (институционален координатор и педагогически експерт), N8urjob "Learning the business of ecotourism" (експерт за разработване на педагогическа стратегия за обучение по екотуризъм); научно-изследователския и преподавателски интерес е фокусиран в проблематиката на предприемачеството, аутсорсинга и маркетинга за нуждите на бизнес и публичното управление.
 

Доц. д-р Велислава Николаева е магистър по стопанско управление от Икономически университет, гр. Варна. Има две следдипломни квалификации: за икономист – счетоводител и за учител. Защитава дисертация на тема "Оценка на иновационната дейност на малки и средни индустриални предприятия". Доцент е по Основи на мениджмънта и стратегически мениджмънт. Преподавател е в катедра "Администрация и управление" във ВСУ "Черноризец Храбър". Има множество публикации в областта на общия и стратегически мениджмънт, туризма, оценката на иновациите и реалните опции. Участва в ръководството на студенти към Центъра за учебно-тренировъчни фирми във ВСУ.

 

Павлина Ямукова e доктор по социално управление, преподавател в катедра "Администрация и управление" към факултет "Международна икономика и администрация" на ВСУ. Възпитаник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър. Магистър по право и бакалавър по публична администрация. Защитава докторат на тема "Рационализиране на управлението на човешките ресурси в районните администрации" ( по примера на райони в общините Варна и Пловдив). Научните и изследвания и публикации са в областа на мениджмънта, управлението на човешките ресурси и публичния сектор.

 

Ас. д-р Даниела Михалева е зъвършила висшето си образование в Икономически университет - Варна, специалност "Право"; магистър по публична администрация със специализация "Централна държавна администрация". Защитава докторат на тема "Вътрешен инспекторски контрол на администрацията, базиран на управление на риска" по професионално направление "Администрация и управление". По време на своята над 10-годишна адвокатска практика е водила много граждански, търговски и административни процедури и дела, свързани с тях.
 

Ас. Гергана Желязкова – катедрен Еразъм координатор и асистент към катедра "Администрация и управление" към факултет "Международна икономика и администрация", завършила висше образование, с права на магистър специалност &quit;Стопанско управление и администрация" в Университета за национално и световно стопанство – София. Има научни разработки в областта на икономиката, управлението на качеството, конфликтите, туризма и пазара на жилища в България. Участвала е в проекти, свързани с образование и адаптация, социални мрежи в бизнеса и определяне на академичен профил.

 • хон. ас. Иванка Тодорова Банкова
 

Изявени студенти

 • Евелин Ангелов, специалност "Стопанско управление", носител на награда "Варна" за студент на 2010 година;
 • Мартин Михайлов и Радослав Желязков, специалност "Стопанско управление" – трето място на Международна олимпиада по икономика и управление, 2008 г. ИНЖЭКОН – Русия