гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Предизвикателства и подходи за преодоляване на последиците от кризата с ковид-19

Факултет „Международна икономика и администрация“

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“


П О К А Н А

за МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ


на тема

Предизвикателства и подходи за преодоляване на последиците от кризата  с ковид-19
11-12.06.2021 г.


под патронажа на председателя на Настоятелството на ВСУ -

проф.д.ик.н. Анна Недялкова


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Доц. д-р Елеонора Танкова - декан ф-т МИА
Членове:
Доц. д-р Ива Монева - зам. декан ф-т МИА
Проф. д-р Снежанка Овчарова-р-л кат.“Икономика“
Организационни секретари:
Ас. д-р Радослав Къновски
Красимира Манасиева
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател:
Проф. д-р Емил Панушев
Членове:
Доц. д-р Младен Тонев
Доц. д-р Виржиния Иванова
Доц. д-р Ива Монева
Доц. д-р Антон Свраков
Доц. д-р Николина Грозева

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Структурни дисбаланси в националната икономика
2. Международен бизнес и Маркетинг
3. Фирмено управление
4. Финанси, банково дело, инвестиции и застраховане.
5. Интегрираната отчетност в управлението на бизнеса.
6. Информационни технологии и устойчиво развитие.
7. Независимият финансов одит като гарант за защита на
инвеститорските интереси;
8. Финансовата отчетност в услуга на инвеститорския интерес и
устойчивото развитие
9. Зелена икономика и конкурентоспособност.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор
самостоятелно или в съавторство –са два. Регламентът за представяне на
докладите е до 10 минути.
Работни езици: български, руски, английски

Заявката за участие трябва да се получи до 15.04.2021 г.

на e-mail: econ@vfu.bg


ЗАЯВКА
за участие в

МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА С КОВИД-19“
(СКОРО)


ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

До 15.04.2021г. - Изпращане на заявките и анотациите на докладите;
До 10.05.2021г. - Изпращане на пълния текст на доклада;
До 26.05.2021г. - Рецензиране и изпращане на отговор от рецензента;
До 30.05.2021г. - Окончателно предаване на докладите след отстраняване на забележките на
рецензента;
До 03.06.2021г. - Превод на таксата за участие в посочената банкова сметка;
Таксата за участие е:
- 60 лв. – за участници от страната и ЕС
- 30 eвро – за участници от страни извън ЕС.
Таксата трябва да се преведе до 03.06.2021 г. в Общинска банка АД на банкова сметка:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева (BGN);
IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро (euro €)
В основание за плащане да се запише: „За конференция ИКОНОМИКА' 2021 името
и фамилията на първия автор на доклада, за който е преведена сумата.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Пълен текст на докладите - до 10 стр., вкл. фигури и таблици. Изискванията за оформяне
при предаване на докладите:
 Размер на белите полета на страницата в сантиметри: 2.5 см за всички страни на листа.
 Страниците не трябва да се номерират и не трябва да имат бележки под линия.

 Докладите трябва да бъдат написани в .doc или .docx формат (MS Office Word 97-2003 или по-
висока).

 Файлът с доклада трябва да носи името на своя автор (Пример: име_фамилия.doc).

СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА:

TITLE IN ENGLISH: not exceeding 100 characters,14 ppt
Аuthor/Authors, (Full name of organization not abbreviation.)
Abstract in English: 60 – 80 words. Keywords in English:
ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: не повече от 100 символа,14 ppt

Име и фамилия на автора(ите): Институция на автора: (Пълно име на организацията, а не абревиатура.)

Резюме 60 – 80 думи, Ключови думи
  •  Въведение: посочват се целите на изследването и актуалността на научния проблем; да съдържа
преглед на състоянието на проблема и обзор на литературата; да задава теоретичната рамка на
изследването, да извежда изследователските въпроси и хипотези.
  • Основна част: текст, таблици, фигури, формули с позовавания, източници на данните. Тази част може
да е разделена на няколко подчасти.
  • Таблици, вмъкнати в текста да са редактируеми (таблиците трябва да са форматирани като текст, а не
като картинка) и да бъдат цитирани в текста. Таблиците трябва да са номерирани в арабски цифри.
Думата ‘Таблица’ и номера трябва да са дясно подравнени. Името на таблицата е над тях и е центрирано.
  • Фигури, вмъкнати в текста да са редактируеми (фигурите трябва да са форматирани като текст, а не като
картинка) и да бъдат цитирани в текста. Фигурите трябва да са номерирани в арабски цифри, отделно от
таблиците. Наименованието на фигурите е под тях и е центрирано.
  • Заключение: Да съдържа обобщения и изводи от направените проучвания, доказани, отхвърлени тези и
др.
  • Литература: Всички източници, посочени в списъка с цитираната литература, трябва да са
цитирани в текста. Цитирането в текста (и описанието на използваните източници) се извършва по Harvard
System of short references.