+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Месечна аудиторна заетост

Указания за работа с електронната бланка за месечна аудиторна заетост на преподавателите от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

 

Електронна бланка за учебната 2018/19 г.  

Съгласно решение на Академичен съвет от 26.06.2018 г. лекционните курсове и упражнения в групи със списъчен състав под 10 студента се приравняват на 0,5 упражнения.           В курсове от 10 до 14 студента списъчен състав един час лекция се приравнява на един час упражнение, а един час упражнение – на 0,75 ч..
Лекциите в курс между 15 до 20 студента се приравняват на 1,5 упражнения, а – над 20 студента – на 2 упражнения. 
Всички тези изчисления бланката ги прави автоматично, затова не трябва да се пише текст в колоните с брой лекции, упражнения и изпити, както и в последната. Вписват се само броя часове  за деня с цифри, както и изпитаните студенти.
Когато се водят занятия в повече от една специалност, първата се избира с падащото меню във втората колона, а втората или трета специалност се вписва в пета колона - „поток със специалност”.
Преподавателят получава списък на студентите в курса, на които води занятия при започване на семестъра от Фронт-офис. 

 

Съгласно решението на Академичния съвет, заетостта във Филиал Смолян, часове в магистърски програми, ръководство на докторанти, изнесено обучение за „бакалавър” и „магистър” също могат да компенсират заетостта в бакалавърска степен, в случаите, когато не е изпълнен годишния норматив. За тази цел преподавателят трябва да ги отчита в месечните сведения. 

 

След попълването на бланката, тя се записва на компютъра и се изпраща като прикачен файл на имейл : prepodavateli@vfu.bg 

 

За часовете във Филиал Смолян се изтегля бланка Смолян и се изпраща на двата имейла prepodavateli_sm@vfu.bg и prepodavateli@vfu.bg 
 

 

 

Изтегли бланка за Варна

Изтегли бланка за Смолян