гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Програмите за климата и световната икономика - МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
 
Факултет „Международна икономика и администрация“
КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“

 
П  О  К  А  Н  А

МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 
на тема

Програмите за климата и световната икономика
 
 

17-18.06.2022 г.
 
 
под патронажа на председателя на Настоятелството на
ВСУ „Черноризец Храбър“ - проф. д.ик.н. Анна НедялковаОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 
Председател:
Доц. д-р Елеонора Танкова – Декан на факултет„Международна икономика и администрация“
Членове:
Доц. д-р Ива Монева – Заместник декан на факултет „Международна икономика и администрация“
Проф. д-р Снежанка Овчарова – Ръководител на катедра “Икономика“
 
Организационни секретари:
Ас. д-р Радослав Къновски
Ас. д-р Севги Осман
 
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател:
Проф. д-р Емил Панушев
Членове:
Доц. д-р Младен Тонев
Доц. д-р Виржиния Иванова
Доц. д-р Ива Монева
Доц. д-р Николина Грозева
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 
 1. Климатични промени и структурни дисбаланси.
 2. Конференцията в Глазгоу и съвременния международен бизнес и маркетинг.
 3. Зелената сделка и фирмено международно управление.
 4. Зелени финанси, банково дело, инвестиции и застраховане.
 5. Интегрираната отчетност в управлението на бизнеса.
 6. Информационни технологии и устойчиво развитие.
 7. Независимият финансов одит като гарант за защита на инвеститорските интереси.
 8. Финансовата отчетност в услуга на инвеститорския интерес и устойчивото развитие.
 9. Зелена икономика и конкурентоспособност.
 
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство са два. Регламентът за представяне на докладите е до 10 минути.
Работни езици: български, руски, английски
 
Заявката за участие трябва да се получи до 15.04.2022 г.
на e-mail: econ@vfu.bg


ЗАЯВКА
за участие в
 
МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ за студенти и докторанти
„Програмите за климата и световната икономика“

1. ...................................................................................

(Име, презиме, фамилия)

2. ...................................................................................

(катедра, факултет)

3.  ...................................................................................

(университет)

 4. ...................................................................................

(Служебен адрес)

 5. ...................................................................................

(Тел., e-mail)

 6. ...................................................................................

(Тема на доклада)

 7. ...................................................................................

(Тематично направление)

 8. ...................................................................................

(Съавтори)

Докладите се изпращат в електронен вид на адрес: econ@vfu.bg

Всички доклади, които са представени в срок и отговарят на изискванията по тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат отпечатани в специален брой на списанието E-Journal на ВСУ „Черноризец Храбър“ с ISSN 1313-7514 рефериран в Националния Референтен Списък.

 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
9007 Варна, ул. „Янко Славчев” №84

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 

До 15.04.2022 г. - Изпращане на заявките и анотациите на докладите;
До 01.05.2022 г. - Изпращане на пълния текст на доклада;
До 20.05.2022 г. - Рецензиране и изпращане на отговор от рецензента;
До 03.06.2022 г. - Окончателно предаване на докладите след отстраняване на забележките на рецензента;
До 03.06.2022 г. - Превод на таксата за участие в посочената банкова сметка;

Таксата за участие е:
- 60 лв. - за участници от страната и ЕС
- 45 eвро - за участници от страни извън ЕС.

Таксата трябва да се преведе до 03.06.2022 г. в „ЦКБ“ АД на банкова сметка:
ТБ „ЦКБ“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева (BGN);
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (euro €)

 

В основание за плащане да се запише: „За конференция ИКОНОМИКА 2022 името и фамилията на първия автор на доклада, за който е преведена сумата.

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
 

Пълен текст на докладите - до 10 стр., вкл. фигури и таблици.                                                           
Изискванията за оформяне при предаване на докладите:

 • Размер на белите полета на страницата в сантиметри: 2.5 см за всички страни на листа.
 • Font - Times New Roman 12 ppt; Spacing: Before – 0; After – 0; Line spacing -1.5
 • Страниците не трябва да се номерират и не трябва да имат бележки под линия.
 • Докладите трябва да бъдат написани в .doc или .docx формат (MS Office Word 97-2003 или по-висока).
 • Файлът с доклада трябва да носи името на своя автор (Пример: име_фамилия.doc).
 
СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА:

TITLE IN ENGLISH: not exceeding 100 characters, Times New Roman 14 ppt
Аuthor/Authors, (Full name of organization not abbreviation.)
Abstract in English: 60 – 80 words. Keywords in English: 5-7
ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: не повече от 100 символа, Times New Roman 14 ppt
Име и фамилия на автора(ите): Институция на автора: (Пълно име на организацията, а не абревиатура.) Резюме 60 – 80 думи, Ключови думи: 5-7
 
 • Въведение: посочват се целите на изследването и актуалността на научния проблем; да съдържа преглед на състоянието на проблема и обзор на литературата; да задава теоретичната рамка на изследването, да извежда изследователските въпроси и хипотези.
 • Основна част: текст, таблици, фигури, формули с позовавания, източници на данните. Тази част може да е разделена на няколко подчасти.
 • Таблици, вмъкнати в текста да са редактируеми (таблиците трябва да са форматирани като текст, а не като картинка) и да бъдат цитирани в текста. Таблиците трябва да са номерирани в арабски цифри. Думата „Таблица” и номера трябва да са дясно подравнени. Името на таблицата е над тях и е центрирано.
 • Фигури, вмъкнати в текста да са редактируеми (фигурите трябва да са форматирани като текст, а не като картинка) и да бъдат цитирани в текста. Фигурите трябва да са номерирани в арабски цифри, отделно от таблиците. Наименованието на фигурите е под тях и е центрирано.
 • Заключение: Да съдържа обобщения и изводи от направените проучвания, доказани, отхвърлени тези и др.
 • Литература: Всички източници, посочени в списъка с цитираната литература, трябва да са цитирани в текста. Цитирането в текста (и описанието на използваните източници) се извършва по Harvard System of short references.